اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)

دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 65-85

علیرضا کازرونی؛ مجید فشاری؛ آرام ایمان‌پورنمین


ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 65-92

سمیه شاه حسینی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه ناصر زاده


مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند

دوره 22، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 65-88

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ پرویز احمدی


تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 67-92

محسن اکبری؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ معصومه زمردی


سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 67-100

مازیار خوش سیرت؛ رحیم دباغ؛ علی بزرگی


بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸

دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 73-100

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ ظریفه جلیلی


بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 75-105

سیدامیر رضا نجات؛ اکبر میرزاده؛ محمد شهبازی؛ مهدی جواهری کامل


ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی

دوره 19، شماره 75، مرداد 1394، صفحه 65-88

محمود مرادی؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فاطمه سلطانی


بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 75-119

زورار پرمه؛ محمد قربانی؛ حسین توکلیان؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی


نظام حقوقی حمایت از روش های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها

دوره 24، شماره 94، فروردین 1399، صفحه 75-105

زهرا شاکری؛ علی حاجی حسینی


گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 77-98

سعید حبیبا؛ زهرا بهادری جهرمی


تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 81-100

پگاه پاشازانوس؛ علی‌اصغر بانویی؛ جاوید بهرامی