اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهانی شدن می تواند بر نوسانات نرخ واقعی ارز تأثیرگذار باشد. در این راستا در این مطالعه تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی 1350 مورد بررسی قرار گرفته - ارز با استفاده از داد ههای سری زمانی سالانه در دوره 1384 است. در برآورد شاخص ب یثباتی نرخ واقعی ارز استفاده GARCH برای این منظور، از مدل 1 شده و مدل تحقیق به وسیله روش همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که درجه باز بودن اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنی دار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز داشته، در حالیکه مخارج دولت و نرخ تورم تأثیر مثبت و معنیدار بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز داشتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on Real Exchange Rate Volatility: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • alireza kazeroni 1
  • majid feshari 2
  • aram imanpour 3
1
2
3
چکیده [English]

Trade openness as an index of globalization has an effect on exchange rate volatility. In this paper, the impact of trade openness on real exchange rate volatility has been investigated by using annual time series data in Iran over 1971-2005. The GARCH model is used to estimate real exchange volatility. The empirical model has been estimated by using Johansen's multivariate co-integration method, the main results indicate that the trade openness has a negative impact on real exchange rate volatility and both real GDP per capita and inflation have positive and significant effects on real exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRADE OPENNESS / REAL EXCHANGE RATE VOLATILITY / GARCH