داوران

اسامی داوران 1400
نام و نام خانوادگی  سمت  سازمان  
احمدی زاد، عزیز  استادیار عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه
احمدی زاد، آرمان استادیار   دانشگاه کردستان
اسمعیلی پور ماسوله، الهام استادیار دانشگاه الزهرا
اعرابی، سیدمحمد استاد  دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی
افشاری، زهرا استاد دانشگاه الزهرا
افشاری مفرد، مسعود استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 
اکبری، محسن دانشیار دانشگاه گیلان 
السان، مصطفی دانشیار دانشگاه شهید بشهتی
امامی‌میبدی، علی دانشیار دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی
امینی، وحید دکترای حقوق  دانشگاه شهید بهشتی 
باقری، محمود استادد  دانشگاه تهران 
بشیری، سحر استادیار  دانشگاه حضرت معصوم (س)-قم-ایران
بهادری جهرمی، زهرا مربی  دکتری تخصصی
پاسبان، محمدرضا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
پدرام، مهدی دانشیار دانشگاه الزهرا
پرمه، زورار استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 
پورسید، بهزاد استادیار استاد دانشگاه امام صادق / قاضی دادگستری
تشکینی، احمد دانشیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 
جعفرپور، محمود استادیار  دانشگاه علامه طباطبایی
حسن پور کارسالاری، یوسف استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 
حسینی، میرعبداله استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
حمیدی زاده، محمدرضا  استاد  دانشگاه شهید بهشتی 
حیدری، حسن استادیار  دانشگاه تربیت مدرس
خارکش، فاطمه پژوهشگر  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 
خسروی‌نژاد، علی‌اکبر استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
خوشکلام خسروشاهی، موسی استادیار  گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا - عضو هیات علمی
رازینی، ابراهیم‌علی استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رستمی، ولی    
زرین‌بال، مرضیه استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سلطانی، محمد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سلیمان زاده، سمیرا سایر دانشگاه تهران
شاکری، زهرا استادیار دانشگاه تهران
شاه‌آبادی، ابوالفضل استاد دانشگاه الزهرا
‌شاه‌حسینی، سمیه استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
شعاریان ستاری، ابراهیم استاد دانشگاه تبریز
شیخ علیشاهی، محمد استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
صادقی، محسن دانشیار  دانشگاه تهران 
صادقی‌نشاط، امیر دانشیار  دانشگاه تهران 
عسگری، منصور استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فتحی، محمد رضا استادیار  دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
فتحی زاده، امیرهوشنگ استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فریور، زهرا دانشیار دانشگاه تهران 
فیض پور، محمدعلی دانشیار دانشگاه یزد
کسنوی، شادی مربی دانشگاه تهران
کمالی‌اردکانی، مسعود مربی  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ماجد، وحید استادیار  
مالکی، امین مربی  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
محسنی، رضا استادیار  دانشگاه شهید بهشتی
محقر، علی استاد  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
محمدی، تقی    
مزینی، امیرحسین دانشیار  دانشگاه تربیت مدرس
مهرآرا، محسن استاد  دانشگاه تهران 
مهربانی، وحید استادیار  دانشگاه تهران
مهرگان، نادر استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان 
موسوی‌زنوز، موسی استادیار   موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
میاندو‌آبچی، الناز دانشیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
میرزایی، حسین استادیار دانشگاه پیام نور تبریز- گروه اقتصاد
میرشمسی، محمد هادی استادیار  دانشگاه علامه‌طباطبائی
ناصحی‌فر، وحید استادیار دانشگاه علامه طباطبائی 
ناصر، مهدی سایر دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نوری، جعفر دانشیار دانشگاه تهران 
نوری، مهدی استادیار  دانشگاه گیلان 
نیک‌بخت، حمیدرضا استاد  دانشگاه شهید بهشتی 
هدایت نظری، فائزه استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
هژبرکیانی، کامبیز استادیار  اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران
هوشمند، سعیده استادیار   موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
هوشمند چایجانی، میلاد استادیار  گروه مدیریت دانشگاه گیلان
ورهرامی، ویدا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
ولی‌بیگی، حسن استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی