تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: قصد مصرف‌کننده برای خرید، به احتمال برآورده شدن انتظاراتش بستگی دارد، ولی این مسأله در مورد محصولاتی که مصرف‌کننده به سرعت اقدام به خرید آن‌ها می‌کند، به برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته‌بندی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم خرید در نقطه فروش است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از نمادهای اسلامی در بسته‌بندی مواد غذایی بر قصدخرید مصرف‌کنندگان مسلمان است.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی‌ـ پیمایشی است. داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، توسط روش حداقل مربعات جزئی (PLS)[1] پردازش شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان بوده و تعداد آن‌ها 17000 نفر می‌باشد و روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری در دسترس بوده است.
نتایج، بیانگر تأثیر مثبت وجود یک نماد اسلامی در بسته‌بندی مواد غذایی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان است. البته این تأثیر در مورد مصرف‌کنندگان با تعهد مذهبی بالا تأیید شد. نتیجه دیگر نشان می‌دهد که وجود نماد مذهبی بر روی بسته‌بندی مواد غذایی، ارزش مذهبی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان با تعهد مذهبی بالا را نسبت به آن محصول افزایش می‌دهد.
نتایج این پژوهش به بازاریابانی که در پی ترفیع محصولات غذایی در بازارهای اسلامی هستند کمک خواهد کرد تا درک کنند که چه وقت و چگونه از نمادهای مذهبی در بسته‌بندی محصولات غذایی استفاده کنند.                                                                                              
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Symbols in Packaging on Purchase Intention of Food Consumers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Hassan Gholizadeh 2
  • Masomeh Zomorodi 3
1
2
3
چکیده [English]

Consumer purchase intention depends on the probability of meeting his expectation but while buying under time pressure; it depends on Point of Sales (POS) communications. Packaging is one of the most important factors influencing consumer decisions in POS. This research aims to investigate the effect of Islamic symbols in food packaging on purchase intention of Muslim consumers.
Method: This research is applied by objective and descriptive-survey by nature and method. Gathered data through questionnaire are analyzed with Partial Least Square (PLS). Statistical population of this research is 17000 students of University of Guilan and sampling method is convenient sampling.
Results: Results indicate the positive impact of Islamic symbols in food packaging on purchase intention of Muslim consumers, although, this effect is significant for consumers with higher level of religiosity. Also results show that Islamic symbols in food packaging increases the value of that product for consumers with higher level of religiosity.
Conclusion: Results of this research help the marketers, that want to promote their products in Islamic markets, understand how and when to use Islamic symbols in food packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Symbol / Perceived Religious Value / Religiosity / Purchase Intention / Symbolic Interaction
قرآن کریم، سوره الحاقه، آیه هفده
ابراهیمی، الهام (1388). «بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم گیری خریداران شامپوهای تولید داخل». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
تقوایی، ویدا (1389). «بازخوانی صورت کاخ هشت بهشت اصفهان». دوفصلنامه دانشگاه هنر. ش5: 149-161.
توتونچیان، ایرج (1363). «تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق». مرکز اطلاعات فنی ایران. چ1.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). «مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS». تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رحیم نیا، فریبرز؛ علوی، سید مسلم؛ نجفی سیاهرودی، مهدی (1391). « بررسی تأثیر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی برخرید موادغذایی با تعدیل گری متغیر بوم شناختی مشتری ». مدیریت بازرگانی. دوره 4. ش3: 65-82.
سکاران، اوما (1386). « روش های تحقیق در مدیریت ». مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
سهیلی، کیومرث؛ نظرپور، محمدنقی؛ حسینیان، سیدمیثم (1389). «بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف». دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی. ش 2: 99-124.
علم­الهدی، سیدسجاد؛ آق­آتابای، عبدالعظیم (1393). «اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ش1: 133-159.
قحف، منذر (1368). «مقدمه­ای بر اقتصاد اسلامی». ترجمه عباس عرب­مازار. سازمان برنامه و بودجه. چ1.
لشکری، محمد؛ مهرپارسا، زکیه (1393). «بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف­کننده». دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی. سال ششم. ش2: 113-128.
محسنیان راد، مهدی (1385). «ارتباط­شناسی». تهران. سروش. چاپ هفتم. ص 202.
نقره کار، عبدالحمید (1387). «درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی». تهران. وزارت مسکن و شهرسازی.
Alam, S.S., Rohani, M. & Hisham, B. (2011). Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behavior in Malaysia? Journal of Islamic Marketing. 2(1), 83-96.
Alport, G.W. & Postman, L. (1947). The Psychology of Rumor. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Ampuero, O. & Vila, N. (2006). Consumer perception of product packaging. Journal of Consumer Marketing. 23, 100-112.
Audretsch.D.B., Bonte.W. & Keilbach.M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance, Journal of Business Venturing. 23(6), 687-698.
Bakar, A., Lee, R. & Rungie, C. (2013). The effects of religious symbols in product packaging on muslim consumer responses. Australasian Marketing Journal. 21, 198-204.
Burbank, P. & Martins, D.C. (2009). Symbolic interactionism and critical perspective: divergent or synergistic? Nursing Philosophy 11, 25-41.
Chin, W.W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In: G. A. Marcoulides (Ed.), Modern Methods for Business Research. 295-358. Mahwah, NJ: Lawerence Erlbaum Associates.
Coulson, N. S. (2000). An Application of the Stages of Change Model to Consumer Use of Food Labels. British Food Journal. 102, 661-668.
DeRosia, E.D. (2008). The effectiveness of nonverbal symbolic signs and metaphors in advertisements: an experimental inquiry. Psychology and marketing. 25(3), 298-316.
Esposito, J. & Rosnow, R. (1983). Corporate Rumors: How they start and how to stop them. Management Review. April. 44-49.
Henseler, J., Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing. 20, 277-320.
Henseler, J. (2012). PLS-MGA: A non-parametric approach to partial least squares-based multi-group analysis. In Challenges at the Interface of Data Analysis, Computer Science, and optimization. 495-501. Springer Berlin Heidelberg.
Herm, S. (2001). Two routes to brand recognition in product design: a new method to examine explicit and implicit cues. In: Paper presented at the 40th EMAC Conference, Faculty of Economics. University of Ljubliana, Slovenia.
Hirschman, E.C. (1981). American Jewish ethnicity: its relationship to some selected aspects of consumer behavior. Journal of Marketing. 45(3), 102-110.
Hirschman, E.C. (1982). Religious differences in cognitions regarding novelty seeking and information transfer. Advances in Consumer Research. 9, 228-233.
Hirschman, E.C. (1983). Religious affiliation and consumption processes: an initial paradigm. Research in Marketing. 6, 131-170.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic management journal. 20(2), 195-204.
Lau, T.C. & Tan, B.C. (2009). Religiosity as an antecedent of attitude towards green products: An exploratory research on young Malaysian consumers. Asean Marketing Journal. 29-36.
Lee, R. & Murphy, J. (2005). From loyalty to switching: exploring the determinants in the transition. In: Paper presented at the Australia and New Zealand Marketing Academy Conference. Perth, Australia.
Leigh, J.H. & Gabel, T.G. (1992). Symbolic interactionism: its effects on consumer behavior and implications for marketing strategy. Journal of Consumer Marketing. 9(1), 27-38.
McDaniel, S.W. & Burnett, J.J. (1990). Consumer religiosity and retail store evaluative criteria. Journal of the Academy of Marketing Science. 18(2), 101-112.
Mokhlish, S. (2009). Relevancy and measurement of religiosity in consumer behavior research. International Business Research. 2(3), 75-84.
Pieters, R. & Warlop, L. (1999). Visual attention during brand choice: the impact of time pressure and task motivation. International Journal of Research in marketing. 16(1), 1-16.
Rundh, B. (2012). Linking to marketing: how packaging is influencing the marketing strategy. British Food Journal. 115, 1547-1563.
Tenenhaus, M., Amato, S. & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting. 739-742.
Tybout, A., Calder, B. & Strenthal, B. (1981). Using information processing theory to design marketing strategies. Journal of Marketing Research. 18, 73-79.
Underwood, R.L., Klein, N.M. & Burke, R.R. (2001). Packaging communication: attentional effects of product imagery. Journal of product & brand management. 10, 403-422.
Wang, E.S.T. (2013). Influence of visual packaging design on perceived food product quality, value, and brand preference. International Journal of Retial & Distribution Management. 41, 805-816.