اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر قاب تپذیری صنایع با فناوری برتر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

2 کارشناس ارشد معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری اصفهان

چکیده

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقاب تپذیری خود در بازارهای جهانی، به دنبال کاهش انواع هزینه های خود از جمله هزین ههای نیروی کار هستند. برای این منظور بنگاه ها به استفاده از نیروی کار موقت و غیررسمی تشویق م یشوند. این نوع شاغلان به دلیل انعطاف پذیری نهادی بالا، قدرت بنگاه را برای واکنش به تحولات بازار و نوسانات تقاضا افزایش می دهند ولی به دلیل آموزش و مهارت پایینی که دارند، قدرت بنگاه را برای انطباق با تحولات تکنولوژیکی تضعیف میک‌نند. این مقاله در پی بررسی اثر انعطاف پذیری این نوع شاغلان بر رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر و بالاتر از متوسط در ایران است. بنابراین، ابتدا با بسط مبانی نظری، اثرات مثبت و منفی انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر سطح رقابت پذیری یک بنگاه مشخص م یشود، سپس این اثر با کاربرد روش داد ههای تابلویی در خصوص صنایع با فناوری برتر در ایران )به تفکیک کدهای ISIC ( و برای دوره ز مانی 1383 - 1377 بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صنایع با فناوری برتر، اثرات منفی انعطاف پذیری غالب است. بنابراین پیشنهاد م یشود برای بهبودرقابت پذیری بنگا ههای فعال در صنایع مذکور سهم کم تری به نیروی کار غیررسمی اختصاص داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Labor Flexibility on Industries with High Technology in Iran

نویسندگان [English]

  • shirin arbabiyan 1
  • mohammad mirzaei 2
چکیده [English]

Nowadays many firms are looking for reduction of their costs including labor costs, in order to improve their competitiveness in the global markets. For this, firms are encouraged to employ non-permanent and informal labor force. These types of employees due to high institutional flexibility increase the power of the firm in reaction to market changes and fluctuations in demands. These employees, however, weaken the power of market for reconciliation to technological improvements as they show little training and skill. This paper studies the effect of flexibility of these sorts of employees on competitiveness of industries with high and medium technology in Iran. In order to this, the paper at first studies the existence of positive or negative effect of informal labor flexibility on competitiveness of a firm through expanding theoretical principles. Then, the paper using panel data approach investigates the effect in industries with high technologies in Iran (in of ISIC code) and for time period 1377 to 1383. The results reveal the fact that this effect is negative in activities and industries with high technology. Therefore, the firms require a decreased use of informal labor force in order to improve their competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural and Institutional Labor Flexibility / Informal Employment / Competitiveness