نظام حقوقی حمایت از روش های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته حقق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

بعضی از روش‌های کسب و کار استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) به جهت عنصر خلاقانه و ابتکاری خود در معرض تضییع حق توسط رقبا قرار دارد. ازاین‌رو، به‌منظور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید که عمدتاً در بستر فضای مجازی به ظهور رسیده‌اند حمایت حقوقی از ایده‌های نوآورانه آن‌ها بسیار مهم است. در این مجال تلاش می‌شود ظرفیت‌های نظام حقوقی برای چنین حمایتی بررسی و سابقه حمایتی در کشورهای مختلف موردمطالعه قرار گیرد. چالش حقوقی مبحث حاضر آن است که روش‌های کسب و کار در اکثر نظام‌های حقوقی جز استثنائات حمایتی تلقی شده و قابل حمایت نیستند. ازاین‌رو مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بدان می‌پردازد که در چنین فضایی چگونه می‌توان از این روش‌های کسب و کار حمایت نمود. مقاله سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که ثبت روش‌های کسب و کار در قالب نظام ثبت اختراعات امکان‌پذیر است ولی نه تا جایی که به زیان رشد فن‌آوری و اقتصاد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Protection of Startups Business Methods

نویسندگان [English]

  • Zahra Shakeri 1
  • Ali hajihosseini 2
1 000
2 0000
چکیده [English]

Startups Business are challenged by competitors for their creative and innovative element. Therefore, legal protection for their innovative ideas is critical to the growth and development of new businesses that have emerged mainly in the field of cyberspace. This effort seeks to explore the capacities of the legal system for such support and the history of support in different countries. The legal challenge in this paper is that business practices in most legal systems are considered as supportive exceptions and are not supported. Therefore, the present article analyzes the descriptive way to protect these business methods. The importance of this is vital for Iran, where the growth of Startups is considered a national priority. The paper finally concludes that the registration of business methods in the form of a patent system is possible, but to the extent that it does not adversely affect the growth of technology and economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istartups / Novice Businesses / Business Methods / Patent System / Competitive Advantage
استروالدر، الکساندر، پیگنیور، ایو (1388)؛ روشهای کسب و کار، ترجمه غلامرضا توکلی، بابک وطندوست، حسامالدین ساروقی، بهامین توفیقی، تهران، انتشارات آریانا قلم، چاپ پنجم، 1394.
اصغری، محمود، (1394)؛ «اقتصاد مقاومتی چیستی، چرایی، مبانی، مؤلفهها، اهداف و راهبردها در کلام مقام معظم رهبری»، پژوهشهای اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شماره اول، 83 - 116.
باقری، محمود و گودرزی، مریم (1388)؛ «مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 1، 41 - 62.
حبیبا، سعید و شاکری، زهرا (1390)؛ دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات سمت.
___________ (1394)؛ منافع عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
دادگر، یدالله و جعفر زاده، میر قاسم و باقرصاد، محمدعلی (1395)؛ «تحلیل اقتصادی کپیرایت سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپیرایت»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 93، 87 - 110.
درافشان، سید محمدهادی و بختیاروند، مصطفی (1395)؛ «حمایت از روشهای کسب و کار در حقوق تطبیقی (بررسی رویکرد نظامهای حقوقی امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران و موافقتنامۀ تریپس)»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 2، 647 - 668.
رهبری، ابراهیم (1392)؛ حقوق اسرار تجاری، تهران، انتشارات سمت.
زر کلام، ستار (1393)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، انتشارات سمت.
سپهری، مهران (1387)؛ «طراحی سازمان بر اساس روش کسب و کار»، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45، 1 - 9.
شاکری، زهرا (1393)؛ «حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا»، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1، 111 - 132.
شفیعی نیکآبادی، محسن و جلیلی بوالحسنی، اعظم و خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی (1388)؛ «تعیین معیارهای کلیدی در ارزیابی روشهای کسب و کار الکترونیک»، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، شماره 22، 38 -47.
شیخی، مریم (1394)، اصول حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات میزان.
عبداللهی، اعظم و کریم زاده، مصطفی (1393)؛ «تبیین جایگاه نظریههای تجارت بینالملل در اقتصاد مقاومتی»، همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی، 1 - 21.
محمد زاده وادقانی، علیرضا (1390)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، تهران، انتشارات میزان.
نیرومند، پوراندخت و رنجبر، محبوبه و اعرابی، سید محمد و حاج صادقی، بهناز (1392)؛ «ارائه چارچوبی برای طراحی روش کسب و کار»، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، 284 - 267.
 
Aurobinda Panda (2010), «Business method patent & computer-related inventions patents in india”, Kiit Kchool of Law, Kiit University, Bhubaneswar, Orissa India.
Emir Crowne (2012), «Preserving the amazon (patent): federal court of appeal rules business methods patentable in Canada”, Journal of Intellectual Property Law & Practice.
Intellexipip Advocate (2016), «Computer software & business method patents”, Electronic copy available at: http://www.intellexip.com/article-4-computer-software> 2016/5/6.
John R. Allison and Starling D. Hunter (2005), «Copyright, on the feasibility of improving patentbquality one technology at a time: the case of business methods”.
Megan M. La Belle and Heidi Mandanis Schooner (2011), «Big banks and business method patents, Catholic University of America”, electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2427986.
Nari Lee (2005), «Patent eligible subject matter reconfiguration and the emergence of proprietarian norms - the patent eligibility of business methods”.
Pranjal Vyas(2011), «Business method patents: a general overview on the patentability in comparative jurisdictions”, 6th semester, National Law University, Jodhpur.
Spulber, Daniel F (2011), » Should business method inventions be patentable”, Journal of Legal Analysis forthcoming”.
World Intellectual Property organization (WIPO) (november 10 to 14, 2003), «Patentability of computer software and business methods”, Geneva.
Published by the Administrative Headquarters Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V (2001), «Start-up Companies Guidelines for Scientists of the Max-Planck-Gesellschaft”.