بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس ، گروه اقتصاد

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس،‌گروه اقتصاد

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اخیراً تحقیقات متعددی در زمینه رابطه ب ین رشد اقتصادی و فقر انجام شده است که طی آن اقتصاددانان به دنبال پاسخ به این سئوال بوده اند که: آیا رشد اقتصادی شامل فقرا می شود یا اینکه اثر اصلی رشد به وسیله ثروتمندان جذب شده و به مقدار کمتری افراد کم درآمد را منتفع می کند؟ در این تحقیق سعی شده است تأثی ر رشد اقتصادی بر کاهش فقر با توجه به کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد . نتایج نشان می دهد که طی سال های مورد مطالعه تغییرات رشد اقتصادی در ایران اثر چندانی بر شاخص فقر و کشش فقر نداشته است و همچنین شاخص فقر از لحاظ کششی مقدار ثابتی نبوده است و علاوه بر رشد اقتصادی به عوامل دیگری مانند نابرابری اولیه بستگی دارد، به طوریکه طبق محاسبات انجام شده ضریب رشد تولید ناخالص داخلی هر چند معنی دار است اما اثر ناچیزی بر شاخص سرشمار فقر دارد، در صورتی که سایر متغیرها ثابت بمانند، با افزایش یک درصدی رشد ۰ درصد تغییر می کند که بسیار ناچیزاست. در صورتی که کشش شاخص فقر نسبت به متغیر رشد اقتصادی برآورد شود، به دلیل ناچیز بودن ضریب متغیر مذکور، ضریب کشش به دست آمده ناچیز است به طوری که این ۰‐) برآورد شد که انتظار می رود در دیگر سال ها نیز / ضریب برای سال ۱۳۷۲ معادل ( ۰۴ وضعیت مشابهی حاکم باشد . در نتیجه با تغییر روند رشد اقتصادی، شاخص سرشمار فقر در کشور چندان تحت تأثیر قرار نمی گیرد. هم چنین متغیر مربوط به نابرابری اثری قابل ملاحظه بر تشدید شاخص فقر دارد. به طوری که با ثب ات سایر متغیرها در صورتیکه ضریب مربوطه یک درصد افزایش یابد، شاخص ۳ درصد افزایش می یابد که در سطح وسیعی متغیر وابسته را تحت تأ ثیر قرار / سرشمار فقر ۵۴ می

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Poverty in Iran (1984-2004)

نویسندگان [English]

  • hossein sadeghi 1
  • abas asrani arani 2
  • zarifeh jalili 3
1
2
3
چکیده [English]

Recently, many researches have been performed about the relationship between economic growth and poverty and economists have debated the notion that growth sinks down to benefit the poor or growth may well occur at the same time as large groups of people are being increasingly impoverished. This paper investigates the impact of the relationship between economic growth and poverty in Iran by using data set for the period (1984-2004) to analyze the growth elasticity of poverty, that is, 0.006 percentage poverty decline in percentage terms with a 1 percentage rise in economic growth. Economic growth contributes to tiny poverty reduction. The discussion is analytical, and empirical approaches assess the poverty elasticity of growth; the emphasis is that the relationship between growth and poverty change is non-constant. For a given poverty measure, it depends on initial inequality and on the location of the poverty line relative to mean income. In most cases, inequality is more important for poverty reduction than changes in growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • POVERTY / INEQUALITY / ECONOMIC GROWTH