ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیا ر مدیریت دانشگاه گیلان

2 دانشیار مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

همکاری شرکت‌‌های فعال در صنایع تولیدی به دلایل مختلف اجتناب‌‌ناپذیر است. اما این مشارکت‌‌ همواره با توفیق لازم همراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر عدم تعامل‌‌پذیری میان آن‌‌ها است. تعامل‌‌پذیری در سطوح مختلف مطرح ‌‌می‌‌شود و شامل شاخص‌‌های مختلفی است. در ابتدا تعامل‌‌پذیری بیش‌تر در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی مطرح بود اما امروزه از دیدگاه‌‌های سازمانی و مدیریتی هم مورد بحث است. در این پژوهش، مدلی برای سنجش تعامل‌‌پذیری ارائه شده که شامل چهار عامل تعامل‌‌پذیری سیستم‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تعامل‌‌پذیری سازمانی، تعامل‌‌پذیری فرهنگی و تعامل‌‌پذیری شبکه همکاری و 17 متغیر است. این مدل با استفاده از داده‌‌هایی از صنایع تولیدی فعال در استان قزوین و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از نرم‌‌افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان می‌‌دهد تمام شاخص‌‌های شناسایی‌شده، رابطه معناداری با عوامل موردنظر دارند. همچنین، بعد از اصلاحات جزئی، مدل موردنظر تناسب خوبی با داده‌‌ها داشته و پایایی مدل با استفاده از روش پایایی ترکیبی محاسبه و نسبتاً خوب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interoperability Measurement Model in Inter Organizational Relationships(Case Study: Manufacturing Firms Located in Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • mahmod moradi 1
  • mohammad rahim ramezaniyan 2
  • fatemeh soltani 3
چکیده [English]

Collaboration between firms that are operating in manufacturing industries is inevitable for various reasons. Nevertheless, this partnership is not always successful. One of the most important reasons for this is the lack of interoperability between them. Interoperability is discussed at different levels and several indicators are included. In the past, interoperability has been discussed greatly in the field of information technologies, but now it is also discussed from organizational and management perspectives. In this paper, a model to assess interoperability, which includes four factors including information and communication systems interoperability, organizational interoperability, cultural interoperability, and collaboration network interoperability with 17 variables is presented. This model was analyzed using data from manufacturing industries in Qazvin province using second order confirmatory factor analysis and LISREL program. The results show that the identified parameters are significantly relevant to their factors. In addition, after minor modifications, the model has a good fit with the data. The reliability of the model is calculated using composite relatively which represet good reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration / Interoperability / Inter Organizational Relationship / Second Order Confirmatory Factor Analysis