پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول

آیا این فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد؟


بله


چگونه مقاله خود را ارسال نمایم؟


مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه و در قسمت ارسال مقاله دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق آدرس پستی یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 برای ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و پس از دریافت رمز وارد سامانه شوید و از قسمت ارسال مقاله، اقدام به ارسال مقاله جدید نمایید.


آیا می توانم نام کسی را به عنوان نویسنده اضافه یا کم کنم؟


- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.


هزینه چاپ مقاله در این فصلنامه چقدر است؟


چاپ مقاله در این فصلنامه در حال حاضر  رایگان می باشد.


آیا امکان دانلود رایگان مقالات فصلنامه وجود دارد؟


بله . این فصلنامه Open Access می باشد.


آیا مقالات انگلیسی در فصلنامه چاپ می شود؟


در حال حاضر خیر