ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی،‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار،‌عضو هیات علمی گروه مدیریت،؛‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحدتهران مرکزی

چکیده

یافته های اخیر بازاریابی نشان می دهد که کشور خاستگاه تولید به عنوان عامل پنجم آمیخته بازاریابی نقش مهمی در رفتار خرید مصرف کننده دارد. از طرفی تصویر ذهنی درک شده از کشور خاستگاه تولید در صورتی که مصرف کننده از کشور خاستگاه مارک تجاری آگاهی داشته باشد بر ادراک مصرف کنندگان از مارک های تجاری مربوط به آن کشور تاثیر می گذارد. شواهد مذکور نشان می دهد که یکی از اصلی ترین مسایل در بازاریابی بین المللی از محو رهای فوق سرچشمه می گیرد، و بر همین اساس به طور کلی مساله اساسی پژوهش عبارت است از این که : تاثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی ازکشور خاستگاه تولید و میزان آن چگونه می باشد؟، با توجه به این که اعطای امتیاز یکی از استراتژی های متداول ورو د به بازار هایی در حال ظهور می باشد به بررسی متغیر های پژوهش در چنین قرارداد هایی پرداخته شد . متغیر های اصلی پژوهش شامل عواملی چون آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری، تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید ، آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب، آشنایی با وی ژگی های کشور خاستگاه تولید، و عوامل جمعیتی چون سطح تحصیلات، سطح درآمد، سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری می باشند. بدین منظور مبادرت به نمونه گیری و توزیع پرسش نامه از مصرف کنندگان ساکن درکلانشهر های کشور ایران شده است و با توجه به جمع آوری داده ها، به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد . نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه معنی دار مستقیمی بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید وجود دارد . هم چنین بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و آگاهی از کشور خاستگاه مارک تج اری کالای رقیب دارای خاستگاه یکسان، و آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید و سطح درآمد نیز رابطه معنی دار مستقیمی وجود دارد . اما علی رغم یافته های علمی سایر تحقیقات، بر اساس یافته های پژوهش در ایران بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و سطح تحصیلات، ساب قه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Interrelationship Between Brand-Country of Origin Knowledge and Country of Origin Image

نویسندگان [English]

  • kambiz heidarzadeh 1
  • bahram kheiri 2
1
2
چکیده [English]

Marketing new findings demonstrate that country of origin has an important role in costumer behavior as marketing mix 5th P. On the other hand, if the costumer knows about the brand country of origin, the perceived image of country of origin have effects on costumers concept of trade marks related to the producer country. These evidences show that one of the major objects in international marketing comes from above subjects. So the basic subject of research is: What is the relationship between brand country of origin knowledge and country of origin image and how much is it? According to that the franchise is one of the common strategies for entering to emerging markets, the research variables in these contracts were studied. Basic variables of research include: Brand country of origin knowledge, country of origin image, brand country of origin knowledge competitive product, country of origin familiarity, and demographic factors like education level, income level, aboard traveling history, and free zone traveling history. For this purpose, sampling and questionnaire in metropolitan Iranian families and to analysis of gathered data were done. Results of current research show that there is a direct relationship between brand of country of origin knowledge and country of origin image. Also there are direct relationship between brand country of origin knowledge and brand country of origin knowledge of competitive product, country of origin familiarity, and income level. In spite of other researches findings, there is no relationship between brand country of origin knowledge and education level, aboard travel history, and free zone travel history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRAND-COUNTRY OF ORIGIN KNOWLEDGE / COUNTRY OF ORIGIN IMAGE / COUNTRY OF ORIGIN / FAMILIARITY / BRAND / TRADE MARK / EMERGING / MARKET / FRANCHISE