بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان ، گیلان، رشت ، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد، علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در عصر حاضر، بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی کشورها، به‌ منظور کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی، در گروی کسب دانش و به‌کارگیری آن در خلق محصولاتی نوآورانه است. یکی از عناصر مؤثر در تحقق این هدف، کارگران دانشی است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه با تعدیل‌گری رقابت در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه در بازه‌ی زمانی 2016-2011 است. اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش شاخص نوآوری جهانی استخراج‌شده است. روش برازش مدل‌ها در مطالعه‌ی حاضر، روش داده‌های تابلویی است که برای اجرای آن از نرم‌افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان داد که کارگران دانشی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه کشورها به‌جای می‌گذارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در هردو طبقه از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، رقابت در رابطه بین کارگران دانشی و صادرات کالا و خدمات نوآورانه نقش تعدیل‌کننده ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exporting Innovative Goods and Services: The Moderating Role of Competition and Development of Countries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mahsa Farkhonde 2
  • Fatemeh Karimian 3
1 Management, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Management, Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Management, Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the main part of countries' economic power has been resulted from acquiring knowledge and applying it to produce innovative up to date products in order to gain competitive advantages in domestic and foreign markets. One of the effective elements for achieving such a goal is knowledge workers. The purpose of this study is investigating the effect of knowledge workers on the innovative goods and services exports with considering the moderating effect of competition in developed and developing countries from 2011 to 2016. Data of selected sample countries has been extracted from the Global Innovation Index reports. The panel method is used by applying Eviews software. The results showed that not only knowledge workers have positive and significant impact on export of innovative goods and services of those countries, but also in both of developed and developing countries, competition plays a moderating role on the relation between knowledge workers and exporting innovative goods and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Products and Services / Knowledge Workers / Information and Communication Technology / Competition / Exporting Innovative Products And Services
اکبری، محسن.، ابراهیم پور ازبری، مصطفی.، هوشمند چایجانی، میلاد. (1394)، بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با تعدیل‌گری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی، مدیریت نوآوری، 4(4): صص 106-81.
اللهی، صفورا، رستگار، عباس علی، شفیعی نیک آبادی، محسن، (1393)، بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(4): صص 130-105.
رضازاده، بهرام.، آسیابان، مینا. (1396)، بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر توسعه محصولات صادراتی، مدیریت کسب وکارهای بین المللی، 1(2): صص 36-45.
زند حسامی، حسام، آشتیانی پور، زینب، (1392)، تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر رقابت‌پذیری کشورهای کوچک و متوسط، نشریه مدیریت نوآوری، 2(2): صص 24-1.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، ثمری، هانیه، (1393)، نوآوری و صادرات مبتنی بر فناوری برتر مقایسه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب چشم‌انداز، رشد فناوری، 10(38): صص 54-45.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، ثمری، هانیه، (1394)، تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، پژوهش‌های اقتصادی، 51(3): صص 633-611.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، ثمری، هانیه، (1395)، عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معاملات هم‌زمان، فصلنامه پژوهش‌های مدل‌سازی اقتصادی، 27: صص 122-85.
صادقی، تورج.، لشکری، محمد.، کربلایی اسماعیلی، حمیدرضا. (1391)، ارائه مدل عوامل اصلی موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در ایران،  مجله بازاریابی، 17: صص 82-61.
طیبی، سید کمیل، زمانی، زهرا، نوروزی طالخونچه، محسن، شکری، محمود، (1393)، اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، 8(27): صص 11-30.
عباسی، غلامرضا.، میرزایی نژاد، محمدرضا.، دنیابین، فهیمه. ( 1391)، عوامل موثر بر صادرات در صنایع ایران با تاکید بر ساختار بازار، برنامه ریزی و بودجه، 17: صص 113-97.
فیل‌سرایی، مهدی.، ملکندهی، مریم. (1394)، مروری بر نظریه‌های تجارت بین المللی مدرن، مجله اقتصادی، 11و 12: صص65-88.
قاراخانی ده سرخی، مسعود، آقاخانی، ام البنین، پسندیده، اشرف السادات، (1395)، بررسی مفهوم رقابت‌پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‌بنیان برای کشورهای منتخب، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
قربانی زاده، وجه الله.، خیراندیش، مهدی.، عدنان راد، اعظم. (1396)، عوامل موثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 8(32): صص 176-149.
قاضی زاده، مصطفی. (1382)، بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سهم بازار، دانشور، 10(2): صص 64-51.
کریمی، فرزاد.، حسن‌پور، یوسف. (1390)، بررسی اثر رقابت‌پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60): صص 122-99.
کریمی علویجه، محمدرضا.، حصاری، عطیه اشرف. (1395)، رابطه فعالیت‌های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، 8(15): صص 74-57.
محمدزاده، یوسف.، یحیوی دیزج، جعفر. (1394)، پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده. چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 
Belderbos, R., Duvivier, F. and Wynen, J., (2009). Innovation and export competitiveness: Evidence from Flemish firms, Working Paper Steunpunt Ondernemen en International Ondernemen (STOIO).
Boso, N., Cadogan, J. W., & Story, V. M., (2012). Complementary effect of entrepreneurial and market orientations on export new product success under differing levels of competitive intensity and financial capital, International Business Review, 21(4), pp. 667–681.
Denicolai, S., Zucchella, A., & Strange, R. (2014). Knowledge assets and firm international performance. International Business Review, 23(1), pp. 55-62.
Englmaier, F., Muehlheusser, G. and Roider, A., (2014). Optimal incentive contracts for knowledge workers. European Economic Review, 67, pp.82-106.
Grant, R. (1991). Porter’s Competitive Advantage of Nations: An Assesement, Strategic Management Journal, 12:535-48
Hussain, K., Konar, R. and Ali, F., (2016). Measuring Service Innovation Performance through Team Culture and Knowledge Sharing Behaviour in Hotel Services: A PLS Approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, pp.35-43.
Makri, K., Theodosiou, M., & Katsikea, E. (2017). An empirical investigation of the antecedents and performance outcomes of export innovativeness. International Business Review, 26(4),pp. 628-639.
Maruta, R., 2012. Transforming knowledge workers into innovation workers to improve corporate productivity. Knowledge-Based Systems, 30, pp.35-47. Mládková, L.,
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press.
Porter, M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 68(2), pp.73-93.
Sandu, S. and Ciocanel, B., (2014). Impact of R&D and Innovation on High-tech Export. Procedia Economics and Finance, 15, pp.80-90.
Sara, T.S., Jackson, F.H. and Upchurch, L.T., (2012). Role of innovation in hi-tech-exports of a nation. International Journal of Business and Management, 7(7), p.85.
Seyoum, B., (2004). The role of factor conditions in high-technology exports: An empirical examination. the journal of high technology management research, 15(1), pp.145-162.
Shan, J. and Jolly, D.R., (2010). Accumulation of technological innovation capability and competitive performance in Chinese firms: A quantitative study. IAMOT, pp.8-11.
Tavassoli, S., (2018). The role of product innovation on export behavior of firms: Is it innovation input or innovation output that matters?. European Journal of Innovation Management, 21(2), pp. 294-314
Tebaldi, E., (2011). The determinants of high-technology exports: A panel data analysis. Atlantic Economic Journal, 39(4), pp.343-353.
Wang, Z.X. and Wang, Y.Y., (2014). Evaluation of the provincial competitiveness of the Chinese high-tech industry using an improved TOPSIS method. Expert Systems with Applications, 41(6), pp.2824-2831.
Wu, J., Wu, Z. and Zhuo, S., 2015. The effects of institutional quality and diversity of foreign markets on exporting firms’ innovation. International Business Review, 24(6), pp.1095-1106.
Zouharová, J. and Nový, J., (2015). Motivation and knowledge workers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, pp.768-776.