بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

خصوصی سازی فرآیندی اجرائی، مالی و حقوقی است که دول ت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند . طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی - سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچ کسازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان و ... از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی است. هدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های دولتی (عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی –سیاسی) می باشد . در واقع تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها ی واگذار شده به بخشخصوصی می باشد. در این تحقیق کلیه شرکت ها ی خصوصی شده از طریق بورس اوراق 1375 به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و سپس از - بهادار تهران در طی سال های 1383 میان آنها 46 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر روی عملکرد شرکت ها، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی این شرکت ها با استفاده از آزمون زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان م ی دهد که T-test میان عملکرد شرکت ها قبل از خصوصی سازی و عملکرد آنها بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد و در واقع خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها نشده است و حتی در بعضی از مواقع باعث کاهش سودآوری شرکت ها گشته است که دلیل این امر را می توان در سیاس تهای اشتباه اتخاذ شده در برنام ههای خصوصی سازی جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Privatization on Accepted State-owned Corporate Performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyed amirreza nejat 1
  • akbar mirzadeh 2
  • mohammad shahbazi 3
  • mehdi javaherikamel 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Privatization is excutive, financial and legal process that governments in many countries implement for reforming the economy and administrative system. According to privatization literature, purpose of privatization in three domains of financial, economics and socio-political contain increase institutions efficency, accurate income distribution, government downsizing, private sector empowerment, capital market development, increasing competition, ensuring consumer interests and etc by transterring ownership and government corporates management to nongovernment sector. The major goal of this research is investigating the effect of privatization on state-owned corporate performance(financial, economics and socio-political performance). In fact, this research tries to assess privatization effect on transferred corporate performance to private sector. In this research, total privatized corporations by Tehran Stock Exchang during 1375-1383 were selected as a statistical community and then 46 corporate among them investigated as a sample. For investigating privatization effect on corporate performance, in respect to considered measures, performance of three years before privatization and performance of three years after privatization by Couple T-Test are investigated. Result of hypothesises test indicate that there was not significant difference between corporate performance before and after privatization and in fact, privatization did not lead to corporate performance improvement and even in some Abstracts 5 cases lead to reducing corporate profatibility. The reason for this result is mistaken policies in privatization programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRIVATIZATION / STATE-OWNED CORPORATE PERFORMANCE / TEHRAN STOCK EXCHANGE