دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 1-228 
تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

صفحه 111-143

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ حسین کاویار