دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 1-256 

مقاله پژوهشی

بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

صفحه 1-22

مقصود امیری؛ جمشید صالحی؛ مصطفی اختیاری؛ سیدحسین رضوی


اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی

صفحه 131-158

احمد صباحی؛ سعید ملک‌الساداتی