دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 1-241 
بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی

صفحه 59-86

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله