ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

برای محیط همیشه درحال تغییر این دوران، چابکی زنجیره تأمین عاملی است حیاتی که بر رقابت پذیری سازمان ها اثر گذار می باشد. به منظور ایجاد یک زنجیره تأمین چابک ابتددا زز است معنای زنجیره تأمین چابک روشن گردد، چراکه چابکی مفهومی بسیاروسیع ودارای ابعاد متفاوتی می باشد که جنبه های مختلفی از سازمان را در بر می گیرد. به طورکلی، باوجوداینکده در رابطه با چابکی تحقیقات زیادی انجا گرفته است، ولی به نسبت، مفهو چابکی در زنجیره تأمین چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. چنین وضعیتی نیاز به تکنیکی جهت اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین را مشخص می سازد. هدف این مقاله ارائده تکنیکدی بدرای انددازه گیدری چابکی زنجیره تأمین است، این تکنیک ترکیبی از تئوری گراف و رویکرد ماترسی بدا منطد فازی و مدلسازی ساختار یافته مفهومی می باشد. تکنیک مذکور در یک مطالعه موردی به کار گرفته شده است و موانع اصلی چابکی زنجیره تأمین در این مطالعه موردی شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Method for Supply Chain Agility Measurement Combining Graph Theory and Matrix Methods with Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • ahmad jafarnezhad 1
  • ali mohaghar 1
  • maryam darvish 2
  • mehrdad yasaei 3
چکیده [English]

In today’s perpetually changing environment, supply chain agility is a critical element affecting organization`s competitiveness. In order to turn supply chain into an agile supply chain, we need to first clarify the meaning of supply chain agility. Because agility is a very broad and multi-dimensional concept, it involves diverse aspects of an organization. Even though there has been considerable research on the topic of agility, in general, there is relatively little examination of agility in the supply chain context. This situation reveals the need for a supply chain agility technique. The purpose of this article is to develop a technique to measure supply chain agility, the technique introduced in this paper is a combination of graph theory and matrix method, fuzzy logic and Interactive structural modeling. The proposed technique is then applied to a case study, supply chain agility is measured and the chief obstacles to a more agile supply chain are identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • AGILITY / AGILE SUPPLY CHAIN / GRAPH THEORY AND MATRIX METHODS / FUZZY LOGIC