بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تبیین ارتباط متقابل بین جهاای دا و ت تیع ار مر ما اع میتایااش اا برایگیا مر ارصه اقتصام م باد ت بررسا ت ارع ااب اااراش تایع ن م ااار جهاای دا و با ه ت ا ژه مر کشیرهای مر حال تیسنه لاعم ت ترتری م باد . ذا مر تحقیق حاتر، تاایر جهای د و بر تیع ر مر م مر کشیرهای اضی گرته می هشت را میرم مطا نه قرار مامه ا ا . دااص بااع بیمو تجاری به ا یاو داص جهای د و ت تر ب جی به ا یاو داص تیع ر مر م مر ا ن مطا نه میرم استفامه قرار گراته ای . با بهرهگیری اع صر ن مار میجیم بارای کشایرهای 4002 به عمیو - اضی گرته می هشت ت یی با استفامه اع رتش مامههای پایل ط متره 5991 تجرب امبیاش میتیع پرماصته د ه است. با تیجه به ااتههای تحقیق م تایاو یتیجاه گراات که عامساعی تجاری ط متره میرم بررس م جر به بهبیم تیع ر مر م ت کااه یاابرابری مر کشیرهای میرم یظر د ه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization on the Distribution of Income Among the D-8 Countries

نویسندگان [English]

  • reza najarzadeh 1
  • elham mahdavi rasekh 2
چکیده [English]

The study of the relationship between globalization and income distribution is quite controversial. The impact of globalization on income distribution in developing countries is both necessary and important. For this reason in the current article an attempt has been made to evaluate the effect of globalization on the distribution of income among the D-8 countries. We used openness as an index for globalization. The Gini Coefficient was used to measure income distribution among the countries under study. A panel data approach covering the period 1995-2004 was used to estimate the impact of globalization on income distribution. The findings of this study show that trade liberalization during the period of the study has improved income distribution and lowered income inequalities among the D-8 countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • GLOBALIZATION / INCOME DISTRIBUTION / GINI COEFFICIENT / D-8 COUNTRIES