بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدد امینادان، نایایددار محنط تجارت در سطح جهان الزامات نویای را برا کشورهایی که علاقه ماد به بقاء و رقابت در محنط ینچنده و نایایدار اقتصاد جهانی هستاد، یدید آورده اند. اید الزامدات، در بررنرندده موارد هیچون استفاده از ابزارها، تکاولوژ ها و روش ها جدید برا انجدا عاالندت هدا تجار از جیله صادرات است. با توجه به ای که به زعم برخی از صاحباظران، اقتصاد آیادده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخوردار از توانیاد ها هیچون توان صادرات به روش الکتروننکی برا حضور موعق در چان اقتصاد ضرورت دارد. در ای تحقنق تاثنر کاربرد تجارت الکتروننکی بر منزان صادرات عرآورده ها نفت، راز و یتروشنیی مورد بررسی قرار ررعته و نتنجه رنر و ینشاهادات لاز ارائه رردیده اسدت . در ای تحقنق ضی مرور ادبنات نظر تحقنق، به تبن موضوع و روش تحقنق یرداخته است. برا اجرا یژوهش از روش مندانی که با مطالاه کتابخانه ا مورد یشتنبانی قرار ررعتده، استفاده شده است. نیونه آمار شامل شرکت ها عضو اتحادیه صادرکاادران عرآورده ها نفت، راز و یتروشنیی است. یس از بررسی ادبندات تحقندق و تجزیده و تحلندل شداخ هدا توانیاد ها تجارت الکتروننکی 42 شاخ اصلی در قالب سه متغنر بهبود کدارایی عرایاددصادراتی، اعزایش درآمد و کاهش هزیاه ها صادراتی، شااسایی و تدوی رردید و داده ها از مریق یرسشاامه جیع آور شد و از تکانک ها کیّی و کنفی آمار برا تجزیده و تحلندل داده ها استفاده شده است که نتایج حاصله حاکی از تداثنر مببدت و ماادی دار کداربرد تجدارت الکتروننکی بر منزان صادرات و سه متغنر مورد ارزیابی می باشد. با توجه بده نتدایج حاصدل از تحقندق بده سناسدتگوارن دولتدی عادان در زمناده صدادرات و هیچادن مددیران عادان در زمناده صدادرات توصدنه مدی ردردد هرچده بنشدتر بده امدر تجدارت الکتروننکی به ماظور توساه صادرات، در تدوی سناست هدا صدادراتی خدود توجده لاز را ماظور دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Electronic Commerce on Exports of Petrolume, Gas and Petrochemical Products

نویسنده [English]

  • seyedmajid hashemi
چکیده [English]

This paper deals with the effect of applying electronic commerce on the rate of export in Iranian Oil, gas and petrochemical products exports' association. Firstly, this paper indicates The structure of electronic commerce with details based on newest references and then clarifies criteria of electronic commerce measurement based on the mentioned structure. Other effective criteria were achieved with exploratory study by interviewing with experts and investigate in real circumstance and then getting the effective questionnaire. Questionnaire data were processed by mean test and student t-test in aspect of parametric test and Friedman analysis variance test and binominal test in aspect of nonparametric test. Finally the effect of applying electronic commerce on the rate of export in Iranian Oil, gas and petrochemical products exports' association, was etimaled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) / ELECTRONIC BUSINESS (EB) / ELECTRONIC COMMERCE (EC) / ELECTRONIC MARKETING (EM) / INTERNET / EXPORTS