تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد um

چکیده

در این تحقیق برای بررسی اثر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایرران از مغییرهرای سهم مجموع مالیات بر درآمد وثروت بر کل درآمد مالیاتی، سهم هزینه های تامین اجغمرایی و بهزیسغی در بودجه دولت، اخغلال نرخ ارز، رشد درآمد سرانه و نرخ بیکاری اسرغااد شرد است. در مطالعه جاری برای تعیین ارتبرا بنندمردت مغییرهرا از رود قردارل مربعرات کراملا اصلاح شد -OLS) (FM فینیپس و هنسن ) 991 ( اسغااد شرد اسرت . نغرای قاصرل از ایر ن 116 بیکراری مروثرترین - پژوهش نشان می دهد که با توجه به شواهد موجود در دور 131 یامل در افزایش سطح نابرابری در ایران بود است. نغای این تحقیق قاکی ازآن است که سیاست های مالیاتی و تامین اجغمرایی و بهزیسرغی بایث کاهش نابرابری در ارغصاد ایران شد ولیکن رشد ارغصادی، بیکراری و اخرغلا ت نررخ ارز منجر به افزایش نابرابری شد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Indices On Income Distribution in Iran

نویسندگان [English]

  • nazar dahmardeh 1
  • mehdi safdari 2
  • mahim shahiki tash 3
چکیده [English]

To make an assessment of the effect of macroeconomic indices on income distribution in Iran this study has used variables such as the share of sum of income tax and wealth tax in total tax revenue, the share of social security and social welfare costs in the state budget, exchange rate disorders, the growth in income per capita and unemployment rate. This study has taken use of FM-OLS method( PHLIPS & HANSEN(1990)) to determine the long-term relation among variables. The results of this study indicate that the unemployment has been greatest elements of growth of disparity within 1974-2004, while taxation, social security and social welfare policies have brought reduction in disparity in Iranian economy. However, economic growth, unemployment and exchange rate disorders have brought an increase in disparity. This study has taken use of Rolling Regression (R-R) to evaluate and assess the variations in the parameters contributing to distribution of income. The result from rolling regression indicate that the change in the policies adopted of social security, social welfare and policymaking for bringing a reduction to disparity and social welfare have considerable fluctuations, the fact that tells us about the absence of proper strategy in policymaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DISTRIBUTION OF INCOME / MACRO ECONOMIC INDICES / FM-OLS / ROLLING REGRESSION