مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در اینم قالن ن ف آینی ن ل شبن ن ای آنا ی بنیای تیننب ا ا آینی ن ین ی لأ بم ک ه در وقعبت های راه یدی تبی هاد ن ه اتنت . در نغنا صنور أنأل ار یناب لأ بم ک ه با لشفبق رهباآت لصمبمیبیی چ عباره و آینی ی تبو ی ک ا ت ج یحش بوده و ا ل بک آینی ل شب ن ای آنا ی بهنیه ن یبنید ، آی ولن ن نود . تنس ا لاتأب لع ی ه بیای رل ب ی لأ بمک یان بنا لوجن بن کنارکید کشن نان اتننفاده ود. ا آینی ل شب ای ک ب لا ی ر یاآن بیای ات او ان أ عبارهای چ یا ار یاب ک ا ل بک ییوه اتم با وابأنگ نقاب عبارها بن دتنت ن ن ه اتنت اتنفاده ود. بیای مای لوا م ی فِ تبی هادی، طالع ای وردی ب ارائ ه اتنت . طالع وردی یان ده ک چگو لوان ا ایم رهباآت بیای أأل ین ی راه نیدی لأ بم ک ه اتنفاده مود.

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy ANP Decision Model for Strategic Vendor Selection

نویسندگان [English]

  • akbar alamtabriz 1
  • mohammad bagherzadehazar 2
چکیده [English]

In this paper a fuzzy analytical network process model for supporting the vendor selection process in strategic situations is suggested. First, the vendor evaluation problem is putting together by use of the multi-criteria decision-making (MCDM) approach and a five-step hybrid process, which incorporates the technique of fuzzy analytical network process. Then the modified TOPSIS (technique for order performance by similarity to ideal solution) is used to rank vendors in terms of their overall performances. The newly developed ANP will be used to compute the relative weights of the multiple evaluation criteria, which are obtained from the nominal group technique (NGT) with interdependences. To show the ability of the suggested model a case study is proposed. This case study shows how this approach can be used for the strategic vendor selection problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FUZZY ANALYTICAL NETWORK PROCESS / TOPSIS / NGT / MULTIPLE CRITERIA ANALYSIS AND CRITERIA INTERDEPENDENCE