آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه الزهرا

چکیده

مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیتت هتای سست ی وایعتی هستند، با درسظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایتران سیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون متریی تجتاری دتود، سیایمنتد ال تویی مناست بترای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد سیای است. برای رسیدن به این هدف باید بتواسیم به دوبی مزیت های سس ی تجاری را در کشور شناسایی کترده و بته تیویتت آن بپرداییم. در این میاله با استفاده ای روش برآورد پویای GMM به بررستی میتزان تترایرات متغیرهای مدل هکشرت اوهلین ت ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطیته MENA 6833 با استفاده ای داده های ترکی ی متی پترداییم . مطالعته اسجتا - در طی دوره 6831 شده سشان می دهد که ای میان متغیرهتای متدل هک شرتت اوهلتین ت ساموئلستون سترمایه اسستاسی کم ترین ترایر را بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطیه MENA دارد و مزیت های سس ی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول یمان تغییر سکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Test of Heckscher-Ohlin-Samuelson Theory in Intra-industry Trade of Iran (a Dynamic Panel Approach)

نویسندگان [English]

  • zahra afshari 1
  • maryam soleimani 2
چکیده [English]

The study of intra-industry trade is crucial for the countries who seek to reach the real comparative advantages. For the expansion and benefiting from international trade an optimal trade structure is required. For this purpose recognizing and forcing the comparative advantages in our international trade is necessary. In this paper we study the effects of Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S) variables on intra-industry trade of Iran and MENA region countries in 1378-1386 period. For this purpose a dynamic GMM method is applied. The results show that comparative advantages are time invariant. Furthermore among the (H-O-S) variables human capital has the least effect on intra-industry trade in Iran.