تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران گروه حقوق‌ خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأممین اسأت، امأا بأه هأر أا ، اسأأافادا از سأأرمایه گأأذاری خأأار ی بأأه منجأأور أأذژ تونولأأو ی و تهأأریع برنامأأه هأأای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کأه بأا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تونولو ی مناسأ را بأه خأدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معاملأه در قأرارداد ب یأع ماقابأل، تیزیأزاد، دانأی فنأی و فأراه آوردن تهزیلاتی برای تولید در کشور واردکنندا است. طأر هأای معاملأه در ایأن قأرارداد، توافق می کنند تا فروشأندا ماعاقاأا محصأولاتی را کأه بأه وسأیله ایأن تهأزیلاد تولیأد شأدا، خریداری و هزینه های خود را مهازلک نماید. اوصا قأرارداد بیأع ماقابأل راارتنأد از : رقأد بودن، لازم بودن، منیز بأودن، معأوب بأودن، ارتاأان بأین کالاهأا و تیزیأزاد صأادراتی بأا کالاهای بازخرید شدا و بلند مدد بودن. مزمارین مهمله در معأاملاد بیأع ماقابأل، توصأی ماهیت قوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع ماقابل با نزادهأای قأوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، عاله، مضاربه، ا ارا به شرن تملیک و صلح تشأابزاتی دارد . اما فی الواقع بیع ماقابل، هیچیک از این نزادها نیهت. ایأن پأووهی بأه بررسأی فقزأی قأوقیماهیت قرارداد بیع ماقابل پرداخاه و می کوشد مشروریت این قرارداد بین المللأی را از دیأدگاا فقه پویای اسلام و قوق ایران به اثااد برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential-Legal Deliberation On the Buy Back Contract

نویسندگان [English]

  • aliakbar izadifard 1
  • hossein kaviar 2
1
2
چکیده [English]

Development of petroleum industry of Iran needs finance. Although by existence of high prices of petroleum in recent circumstances, part of these financial sources is securable from sale of petroleum; however use of foreign finance for absorption of technology and acceleration of finance programs is necessary. In recent decade, Iran has endeavored to attract part of necessary capital and adequate technology in petroleum industry by introduction of buy back contract. The object of buy back contract is equipment, technical science and provide of convenience for production in importer country. Parties of buy back agree that seller subsequently purchase the productions that have been output through this convenience and amortize own expenses. Specifications of buy back are: being contract, being irrevocable, being unconditional, being consideration, being coherency and being long time. The main issue in buy back transactions is its description of contractual nature. Buy back has similarities to legal institutions like contract of sale, contract of exchange, contract of partnership, contract of reward, contract of capital investment by sleeping partner, hire-purchase contract and contract of settlement. Buy back indeed is non of these institutions. This research surveys the nature of buy back contract in jurisprudential and legal viewpoint and assay to prove the legitimacy of this international contract in sight of Islamic dynamic jurisprudence and Iran law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COUNTER TRADE / BUY BACK / LEGITIMACY / DOCTRINE OF FREEDOM OF THE WILL / SPECIAL NATURE