دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 1-271 
استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی

صفحه 109-150

وحید ناصحی‌فر؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده؛ محمد احمدی


بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی

صفحه 151-181

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله