دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، تیر 1402، صفحه 1-235 

مقاله پژوهشی

رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره

صفحه 1-38

10.22034/ijts.2023.1986336.3769

الهام بهشتی جزن آبادی؛ هاشم آقازاده؛ حمیدرضا ارباب؛ جلیل حیدری دهویی