پایش تأثیر قابلیت‌های پویای بازاریابی بر منابع مالی و پیکربندی فضایی در شرکت‌های صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

با توجه به مزایای بیشمار فعالیت‌های صادراتی، رشد صادرات به‌عنوان یک مکانیسم استراتژیک در توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت و برجسته است. شرکت‌ها برای تحریک و تسریع در رشد صادرات، نیازمند به‌کارگیری عواملی مؤثر در افزایش منابع مالی و چیدمان جغرافیایی یا پیکربندی فضایی مناسب برای مجموعه فعالیت‌های خود هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های پویای بازاریابی بر منابع مالی و پیکربندی فضایی در شرکت‌های دارای فعالیت صادراتی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی با رویکرد پژوهش کمّی است. جامعه آماری پژوهش از کلیه مدیران و همچنین کارشناسان بازاریابی شرکت‌های واقع در شهرک‌های صنعتی استان لرستان که دارای حداقل دو سال فعالیت صادراتی بودند، تشکیل شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده گردیده که روایی و پایایی آن نیز تأیید شده است. تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی و همچنین آزمون توزیع نرمال داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS 24 و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به منظور آزمون فرضیات پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS 3  انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت‌های پویای بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر منابع مالی و پیکربندی فضایی دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که از میان ابعاد قابلیت‌های پویای بازاریابی، بعد توسعه محصول جدید اثرگذاری بیشتری بر افزایش منابع مالی دارد و از طرف دیگر، بعد جمع‌آوری اطلاعات بیشترین اثرگذاری را بر چگونگی پیکربندی فضایی فعالیت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Effect of Dynamic Marketing Capabilities on Financial Resources and Spatial Configuration in Export

نویسندگان [English]

  • Nesa Beiranvand 1
  • Mohsen Arefnejad 2
  • Sayed Najmmedin Mousavi 3
1 Master’s Business Administration, Majoring in Marketing, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of management, Lorestan University, Khorramabad, Iran Associate Professor
چکیده [English]

 
Considering the countless advantages of export activities, export growth as a strategic mechanism in economic development is very important and prominent. In order to stimulate and accelerate export growth, companies need to use effective factors in increasing financial resources and geographical arrangement or spatial configuration suitable for their activities. The purpose of this research is to investigate the effect of dynamic marketing capabilities on financial resources and spatial configuration in companies with export activities. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and nature with a quantitative research approach. The statistical population of the research is composed of all managers and marketing experts of companies located in industrial towns of Lorestan province that had at least two years of export activity. In the present study, a standard questionnaire was used to collect data, and its validity and reliability were confirmed. Demographic data analysis as well as data normal distribution test using SPSS 24 software and data analysis to test research hypotheses through structural equation modeling and partial least squares method using Smart PLS 3 software. The research results showed that dynamic marketing capabilities have a positive and significant effect on financial resources and spatial configuration. Also, the findings indicate that among the dimensions of dynamic marketing capabilities, the dimension of new product development has a greater effect on increasing financial resources, and on the other hand, the dimension of information collection has the greatest effect on the spatial configuration of activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence / Business Intelligence / Enterpreneuial Ability / Competitivness
احمدی‌سراوانی، مهسا (1394)، تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک بر عملکرد شرکت: نقش میانجی‌گری قابلیت سفارشی‌سازی انبوه و نوآوری باز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
احمدی‌مجد، سمیه (1399)، اثرمتقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی و قابلیت‌های پویای بازار بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی (شرکت صنایع غذایی سحر همدان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار- گرایش مالی، دانشگاه پیام نور همدان.
بشیرخداپرستی، رامین؛ پیروزی باری، مهدی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند (1399)، واکاوی عوامل و استراتژی‌های انعطاف‌پذیری بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت‌های صنعتی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 43، ص 169-155.
بلوچی، حسین، ملکی مین‌باش زرمگاه، مرتضی، فیض، داوود، حسن‌قلی‌پور، طهمورث (1399)، بررسی تأثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی، نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، سال 26، دوره جدید، شماره 13، ص 118-99.
بهزادنیا، پویا و صنوبر، ناصر (1398)، "بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی"، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال ششم، شماره 11، ص 58- 67.
حبیبی، آرش؛ عدن‌ور، مریم، (1396)، کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری، ویرایش ششم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
خردیار، سینا، خدمتگذار، حمید، وزیری، علیرضا، بیانی، مجتبی (1398)، بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی با استفاده از مدل بنکر توسط شبکه عصبی )مطالعه موردی: بانک تجارت استان گیلان(، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 21، ص 37-51.
داوری، علی و رضازاده، آرش، (1392)، کتاب مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رستمی، علی، زمردیان، غلامرضا، محمدی، میثم علی (1396)، امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت‌های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و یکم، ص 236-217.
رسولی قهرودی، مهدی و آذر، عادل (1398)، بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از دادههای سرشماری کارگاههای صنعتی مرکز آمار ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 93، ص 165- 125.
سپهوند، رضا و شریعت‌نژاد، علی (1394)، بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان لرستان، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 36، ص 198-173.
عالی، صمد و تورچیان، علیرضا (1397)، بررسی مهارت‌های صادراتی شرکت‌ها در فرایند بین‌المللی شدن، مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، سال اول، شماره 3، ص 78- 59.
عزت پناه، بختیار و بختیاری، لیلا (1395)، ارزیابی مکان‌گزینی شهرک‌های صنعتی از بعد سرمایه‌گذاری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: منطقه کاشان)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، ص 126-111.
 
Aaker, D.A. & Mascarenhas, B. (1984) ‘The need for strategic flexibility’, Journal of Business Strategy, Vol. 5, No. 2, pp.74-82.
Aali, S., & Turchian, A. (2017). Examining the export skills of companies in the process of internationalization, International Business Management, Year 1, No. 3, pp. 59-78. (In Persian)
Acikdilli, G., Mintu-Wimsatt, A., Kara, A. & Spillan, J.E. (2020). “Export market orientation, marketing capabilities and export performance of SMEs in an emerging market: a resourcebased approach”, Journal of Marketing Theory and Practice, DOI: 10.1080/10696679.2020.1809461.
Adams, J. Q. (2019). Exports, Politics, and Economic Development, Pakistan: Routledge.
Ahmadi-Majd, S. (2020), The mutual effect of strategic and internal green marketing orientation and dynamic market capabilities on competitive advantage and financial performance (Sahar Food Industry Company, Hamedan), Master’s thesis in business management - financial orientation, Payam Noor University, Hamedan .(In Persian)
Ahmadisaravani, M. (2014). The effect of strategic flexibility on company performance: the mediating role of mass customization and open innovation, Master’s thesis, Gilan University. (In Persian)
Ansoff, H. (1965) Corporate Strategy, McGraw Hill, NY.
Balochi, H., Maleki Minbash Razgah, M., Faiz, D., & Hasan Qolipour, T. (2019). Investigating the effect of dynamic capabilities on organizational performance through the mediation of marketing and technical capabilities and investigating the role of moderators of environmental changes, Strategy Journal Commerce, Volume 26, Number 13. (In Persian)
 Barrales-Molina, V., Martínez-Lopez, F. J., & Gazquez-Abad, J. C. (2014). Dynamic marketing capabilities: Toward an integrative framework. International Journal of Management Reviews, 16(4), 397-416.
Behzadnia, P., & Sanobar, N. (2018), “Investigating the effect of marketing capabilities on export performance”, Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 6th year, No. 11, pp. 58-67. (In Persian)
Boschma, R., & Frenken, K. (2018). Evolutionary economic geography. The new Oxford handbook of economic geography, 213-229.
Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C.W., Petersen, K.J., (2014). A contingent resource‐based perspective of supply chain resilience and robustness. J. Supply Chain Manage. 50 (3), 55-73.
Carney, M., Estrin, S, Liang, Z, Shapiro, D., (2018). National institutional systems, foreign ownership and firm performance: The case of understudied countries, Journal of World Business, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.03.003.
Correia, R.J., Dias, J.G. and Teixeira, M.S. (2021), “Dynamic capabilities and competitive advantages as mediator variables between market orientation and business performance”, Journal of Strategy and Management, Vol. 14 No. 2, pp. 187-206.
Craig, C.S. & Douglas, S.P. (2000) ‘Configural advantage in global markets’, Journal of International Marketing, Vol. 8, No. 1, pp.6-26.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling book with PLS software, first edition, Tehran: Jihad Academic Publications. (In Persian (
Elsharnouby, T. H., & Elbanna, S. (2021). “Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector” Tourism Management 82 (2021) 104184, 1-13.
Ezzatpanah, B., & Bakhtiari, L. (2017). Evaluation of the location selection of industrial towns from the investment dimension using hierarchical analysis (case example: Kashan region), Urban Research and Planning Journal, 7th year, 27th issue, p. 111-126. (In Persian)
Fang, E. E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. Journal of International Business Studies, 40(5), 742-761.
Fauceglia, D., (2015). Creditconstraints, firm exportsand financial development: evidence from developing countries. Q. Rev. Econ. Fin.55, 53-66.
Forqani, A., & Pour Ebrahim Gil Kalaye, A. (2008). Industrial positioning issues, Tadbir Monthly, No. 196. (In Persian)
Garretsen, H., & Martin, R. (2010). Rethinking (new) economic geography models: taking geography and history more seriously. Spatial Economic Analysis, 5(2), 127-160.
Habibi, A, & Adenvar, M. (2016). Structural Equation Modeling Book, 6th Edition, Tehran: Jihad Academic Publications. (In Persian)
Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994) ‘Competing for the future: what drives your company’s agenda: your competitor’s view of the future or your own?’, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 4, pp.122-129.
Hassink, R., Gong, H., & Orum, A. M. (2019). New economic geography. Orum, AM, Garcia, M., Judd, D., Roberts, B., Piew, PC, Eds, 1-6.
Hoque, M.T., Ahammad, M.F., Tzokas, N. and Gabay, G. (2021), “Dimensions of dynamic marketing capability and export performance”, Journal of Knowledge Management, Vol. 25 No. 5, pp. 1219-1240.
Hult, G. T., Sharma, P. N., Morgeson, F., Zhang, Y., (2019). Antecedents and consequences of customer satisfaction: do they differ across online and offline purchases. Journal of Retailing 95 (1), 10-23.
Karman, A., & Savaneviciene, A. (2021), “ Enhancing dynamic capabilities to improve sustainable competitiveness: insights from research on organisations of the Baltic region”, Baltic Journal of Management Vol. 16 No. 2, 2021 pp. 318-341.
Kheradyar, S., Khettegaz, H., Vaziri, A., & Bayani, M. (2019). Optimizing the allocation of financial resources using the banker model by neural network (case study: Bank Tejarat of Gilan Province), Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, third year, number 21, pp. 37-51. (In Persian)
Kogut, B. & Kulatilaka, N. (1994) ‘Operational flexibility, global manufacturing, and the option value of a multinational network’, Management Science, Vol. 40, No. 1, pp.123-139.
Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing, research and development, and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4), 1-11.
Kuah, A. T., 2002, Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Business Locating in a Vibrant Cluster, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 4, No. 3, PP. 206-228.
Landroguez, S., Castro, C., & Cepeda-Carrion, G. (2011). Creating dynamic   capabilities to increase customer value. Management Decision, 49(7), 1141-1159.
Ling-Yee, L., & Ogunmokun, G, O. (2013). “The effect of marketing capability, financing resource and spatial configuration on market-focused flexibility” ; Int. J. Trade and Global Markets, Vol. 6, No. 2, 2013.
Liu, Z., (2019). Unraveling the complex relationship between environmental and financial performance- A multilevel longitudinal analysis, International Journal of Production Economics, 328-340, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.005.
Luo, M.M., Lee, Y.J.J. and Hwang, Y. (2009), “Cash conversion cycle, firm performance and stock value”, Engineering Economist, Vol. 9 No. 2, pp. 21-35.
Maes, E, Dewaelheyns, N, Fuss, C, Van Hulle, C., (2019). The impact of exporting on financial debt choices of SMEs, Journal of Business Research, 56-73, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.008.
Morgan, N. A. (2012). Marketing and business performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1), 102-119.
Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H. (2009). “Market Orientation, Marketing Capabilities and Firm Performance”. Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
Njinyah, S. Z. (2018). “The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon”, International Marketing Review, Vol. 35, No. 1, pp. 164-185.
OECD. (2017). Arrangement on Officially Supported Export Credits, Trade and Agricultural Directorate.
Panibratov, A., & Klishevich, D. (2020). Dynamic capabilities during the internationalization of MNCs from post-socialist emerging markets. Multinational Business Review, 28(3), 307-331.
Rasouli Qahrodi, M., & Azar, A. (2018). Investigating the impact of special corporate factors on the export performance of manufacturing businesses in Iran: using census data of industrial workshops of the Iran Statistical Center, Commercial Research Quarterly, No. 93, 125-165. (In Persian)
Rostami, A., Zamardian, G., & Mohammadi, M, A. (2017). Feasibility of hedging exchange rate risk of exporting and importing companies using gold coin futures contract in Iran Commodity Exchange, Journal of Financial Engineering and Securities Management, Number 31, pp. 217-236. (In Persian)
Sabri, Y., Micheli, Guido J.L, Nuur, C., (2018). Exploring the impact of innovation implementation on supply chain configuration, Journal of Engineering and Technology Management, https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2018.06.001.
Sepahvand, R,. & Shariatnejad, A. (2014). Investigating the effect of competitive intelligence on competitive power and industrial competitiveness in industrial towns of Lorestan province, Scientific-Research Quarterly of Industrial Management Studies, 13th year, No. 36, pp. 173-198. (In Persian(
Tallon, P.P (2007). A process-oriented perspective on the alignment of information technology and business strategy, Journal of Management Information Systems24 (3).
Teece, D. J. (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press.
Vorhies, D. W., Morgan, R. E., Autry, C. W. (2009). Product‐market strategy and the marketing capabilities of the firm: impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30(12), 1310-1334.
Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2), 181-199.
Xu, H., Guo, H., Zhang, J., & Dang, A. (2018). Facilitating dynamic marketing capabilities development for domestic and foreign firms in an emerging economy. Journal of Business Research, 86, 141-152.
Yang, C. H., & Chen, Y. H. (2012). R&D, productivity, and exports: Plant-level evidence from Indonesia. Economic Modelling, 29(2), 208-216.