دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، دی 1401 
ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

صفحه 25-52

10.22034/ijts.2022.554856.3655

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی؛ سید محمدرضا داودی


ارائه یک سیستم نوین تخمین قیمت برای تعداد زیاد کالا در فروشگاه های آنلاین (مورد مطالعه: شرکت نگین پولاد نقش جهان)

صفحه 191-220

10.22034/ijts.2022.561899.3717

امیرصادق میرگلوی بیات؛ علی شجاع سنگچولی؛ بهلول ابراهیمی؛ محمدحسین معماری؛ علی کاظم نسب حاجی