دوره و شماره: دوره 27، شماره 108، مهر 1402، صفحه 1-253 
ارائه مدل مناسب برای تبلیغات در بازاریابی دیجیتال در صنعت داروسازی در پساکرونا

صفحه 51-87

10.22034/ijts.2023.2003870.3856

محمد علی عبدالوند؛ آمنه کنعانی تکمه داش؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محسن خون سیاوش