رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد تجاری کشورها، از موضوعات مهم در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. در این زمینه، با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی عملکرد، استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی آن ضرورت دارد. با این حال، مرور ادبیات نشان می‌دهد تعیین معیارهای مناسب در این حوزه، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، معرفی مجموعه‌ای قابل اتکا از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور است که ضمن توجه به ابعاد مختلف عملکرد، اولویت‌بندی و روابط علی موجود بین معیارها را نیز در نظر گرفته و به‌عنوان مجموعه‌ای استاندارد در تحقیقات آتی قابل استفاده باشد. به این منظور، ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات، تحقیقات پیشین بررسی و معیارهای مورد استفاده آنها استخراج و دسته‌بندی شده است. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و بهره‌گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مناسب در هر دسته شناسایی شده است. در ادامه، با به‌کارگیری روش‌ دیمتل روابط علی بین دسته‌ها و معیارها بررسی و از روش بهترین-بدترین برای اولویت‌بندی آنها استفاده شده است. در نهایت، با تلفیق نتایج دیمتل و بهترین-بدترین، رتبه‌بندی نهایی معیارها به دست آمده است. طبق نتایج این تحقیق، تعداد پانزده شاخص در سه بعد دسته‌بندی شدند که ابعاد صادرات، واردات و عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، معیارهای "ارزش صادرات"، "تعداد/نوع مشتریان در بازار صادراتی" و "ارزش واردات" به ترتیب به‌عنوان مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد تجاری کشورها شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Trade Performance Measurement Using Multi Attribute Decision Making Methods

نویسندگان [English]

 • Elham Beheshti Jazan Abadi 1
 • Hashem Aghazadeh 2
 • Hamidreza Arbab 3
 • Jalil Heidary Dahooie 2
1 , PhD Candidate in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran University of Tehran Tehran I.R.Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author). I.R.Iran
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University;Tehran;Iran
چکیده [English]

Measuring the trade performance of countries is one of the important topics in the field of international trade. Regarding the complex and multi-dimensional nature of trade performance, it is necessary to use appropriate criteria for its measurement. However, the literature review indicates that, this topic has received less attention. Previous research, ignoring various dimensions of trade performance, have mainly used one or more limited criteria for its measurement. In addition, there is not enough consistency among different studies in terms of criteria used for trade performance measurement. Also, causal relationships between the criteria and their priority and weights are ignored in previous studies. These issues have made it difficult to achieve a precise, comprehensive measurement of trade performance and also to compare the results of different studies. Thus, the present study, using experts’ opinions and MADM methods, has introduced a reliable framework of appropriate criteria for trade performance measurement, which also considers the causal relationships between the criteria and their priority. Based on the results, fifteen suitable criteria for trade performance measurement are recognized and categorized in three dimensions, namely, general criteria for trade, export-related criteria and import-related criteria. In addition, the most important criteria are introduced as “export value”, “number/type of customers in export market” and “import value”, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Trad / Trade Performance Measurement / Export / Import / Multi
 • Attribute Decision Making
 1. آقازاده و سلطانی فر.(1395). کتاب جامع بازرگانی بین‌الملل. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  برقی اسگویی و ولی زاده. (1397). تأثیر فضای کسب و کار بر تجارت خارجی: مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 125-144.

  حسینی و عاقلی. (1387). برآورد آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری اکو (ECOTA) بر توسعه تجارت ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 121-140.

  خداداد کاشی، خلیلی اصل، شاه حسینی و راسخی. (1399). تأثیر صرفه‌های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی و بررسی رابطه علیت بین آن ها: مطالعه موردی صنایع کارخانه‌ای ایران. نشریه علمی (فصلنامه) پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 381-411.

  عیسی زاده و حسینی. (1393). مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 105-136.

  کازرونی، قربانی و ثقفی کلوانق. (1394). بررسی کارایی تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 83-98.

  کمالی اردکانی. (1395). تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 53-82.

  لعلی، دائی کریم‌زاده و کریمی. (1401). بررسی شاخص‌های تنوع شرکای تجاری ایران و رویکرد شبکه‌های پیچیده وزنی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 75-104.

  هوشمند، مهدوی عادلی و الاهی. (1385). تأثیر زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین‌المناطق ایران با کشورهای اکو. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 125-152.

   

  Abaidoo, R. (2018). Policy uncertainty and dynamics of international trade. Journal of Financial Economic Policy, 101-120.

  Abboushi, S. (2010). Trade protectionism: Reasons and outcomes. Competitiveness Review: An International Business Journal, 384-394.

  Acikdilli, G., Mintu-Wimsatt, A., & E. Spillan, A. (2020). Export market orientation, marketing capabilities and export performance of SMEs in an emerging market: a resource-based approach. Journal of Marketing Theory and Practice, 1-16.

  Adegboyo, O., Keji, S., & Fasina, O. (2021). The impact of government policies on Nigeria economic growth (case of fiscal, monetary and trade policies). Future Business Journal, 1-14.

  Afesorgbor, S. (2019). Regional Integration, Bilateral Diplomacy and African Trade: Evidence from the Gravity Model. African Development Review,  492-505.

  Aghazadeh, H., & Soltanifar, E. (2017). International business, the reference book (1st ed), Tehran, Iran: University of Tehran.

  Aghazadeh, H., Beheshti Jazan Abadi, E., & Zandi, F. (2022). Branding advantage of agri-food companies in competitive export markets: a resource-based theory. British Food Journal, 5-16.

  Ahmadi, M., Zakerian, S., Salmanzadeh, H., & Mortezapour, A. (2016). Identification of the Ergonomic Interventions Goals from the Viewpoint of Ergonomics Experts of Iran using Fuzzy Delphi Method. International Journal of Occupational Hygiene, 151-157.

  Ahmed, G., Al-Gasaymeh, A., & Mehmood, T. (2017). The global financial crisis and international trade. Asian Economic and Financial Review, 600-610.

  Ahmed, M. (2022). The impact of international trade on economic growth in Uganda. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 466-478.

  Amurgo-Pacheco, A., & Pierola, M. (2008). Patterns of export diversification in developing countries: intensive and extensive margins. World Bank Publications.

  Armstrong, S. (2015). East and South Asia: Managing Difficult Bilateral Relations and Regional Integration Globally. Asian Economic Journal, 303-324.

  Arpino, B., Benedictis, L., & Mattei, A. (2017). Implementing propensity score matching with network data: the effect of the General Agreement on Tariffs and Trade on bilateral trade. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 537-554.

  Babacan, M. (2011). Whither an Axis Shift: A Perspective from Turkey’s Foreign Trade. Insight Turkey, 129-257.

  Barghi Osguei, M., & Valizadeh, S. (2019). The Impact of Improving Business Environment on Trade: A Case Study of Iran’s Major Trading Partners. Journal of International Business Administration, 125-144.

  Beukering, P., Bergh, J., Janssen, M., & Verbruggen, H. (2000). International Material-Product Chains: An Alternative Perspective on International Trade and Trade Theories. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute.

  Bontempi, E., & Coccia, M. (2021). International trade as critical parameter of COVID-19 spread that outclasses demographic, economic, environmental, and pollution factors. Environmental Research, 1-11.

  Bourne, M., Neely, A., Mills, J., & Platts, K. (2003). Implementing performance measurement systems: a literature review. International Journal of Business Performance Management, 1-24.

  Brownie, S., & Dalziel, P.(1993). Shift‐share analyses of New Zealand exports, 1970-1984. New Zealand Economic Papers, 233-249.

  Carneiro, J., Farias, I., Rocha, A., & da Silva, J.(2015). How to measure export performance? Scholars’ vs. practitioners’ answers. Journal of Business Research, 1-8.

  Cavusgil, S., & Zou, S.(1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures. Journal of Marketing, 1-21.

  Chang, S.-H., Chen, C.-H., & Ho, Y. (2012). A Study of Marketing Performance Evaluation System for Notebook Distributors. International Journal of Business and Management, 85-93.

  Chow, G. (2004). Annals of economics and finance. Economic Reform and Growth in China, 127-152.

  Diamantopoulos, A., & Kakkos, N. (2007). Managerial Assessments of Export Performance: Conceptual Framework and Empirical Illustration. Journal of International Marketing, 1-31.

  Dumond, E. (1994). Making Best Use of Performance Measures and Information. International Journal of Operations & Production Management, 16-31.

  Evangelista, F. (1994). Export performance and its determinants: some empirical evidence from Australian manufacturing firms. Advances in international marketing, 207-229.

  Feenstra, R., & Kee, H. (2007). Trade Liberalisation and Export Variety: A Comparison of Mexico and China. The World Economy, 5-21.

  Franco-Santos, M., Kennerley, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., . . Neely, A. (2007). Towards a definition of a business performance measurement system. International journal of operations & production management, 1-24.

  Freinkman, L., Polyakov, E., & Revenco, C. (2004). Trade Performance and Regional Integration of the CIS Countries. Washington, D.C.: World Bank.

  Garnaut, R., Song, L., & Fang, C. (2018). China’s 40 years of reform and development: 1978-2018. Australia: The Australian National University.

  Gruszczynski, L. (2020). The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift? European Journal of Risk Regulation, 337-342.

  Guan, Z., & Sheong, J. (2020). Determinants of bilateral trade between China and Africa: a gravity model approach. Journal of Economic Studies, 1015-1038.

  Guerrieri, P., & Caffarelli, F. (2012). Trade openness and international fragmentation of production in the European Union: the new divide? Review of International Economics, 535-551.

  Habibi, A., Firouzi jahantigh, F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 130-143.

  Hao, K., Han, L., & Li, W. (2022). The impact of China’s currency swap lines on bilateral trade. International Review of Economics & Finance, 173-183.

  Hare, P. (1987). ECONOMIC REFORM IN EASTERN EUROPE. JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS, 25-58.

  Hayakawa, K., & Mukunoki, H. (2021). The impact of COVID-19 on international trade: Evidence from the first shock. Journal of the Japanese and International Economies, 101-135.

  Heidary Dahooie, J., Meidute-Kavaliauskiene, I., Vanaki, A., Podviezko, A., & Beheshti Jazan Abadi, E. (2020). Development of a firm export performance measurement model using a hybrid multi-attribute decision-making method. Management Decision, 2349-2385.

  Helmold, M., & Samara, W. (2019). Progress in performance management: Industry insights and case studies on principles, application tools, and practice. Springer.

  Hierro, A. F., Sánchez, M., Puente-Fernández, D., Montoya-Juárez, R., & Roldán, C. (2021). A Fuzzy Delphi Consensus Methodology Based on a Fuzzy Ranking. Mathematics, 1-18.

  Hosseini, M., & Agheli, L. (2008). Effects of ECO Trade Agreement(ECOTA) Implementation on Trade Development of Iran. The Economic Research, 121-140.

  Houshmand, M., Mahdavi Adeli, M., & Elahi, S. (2007). Effect of Land Transport Infrastructure of the Region on the Intra-regional Trade of Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 125-150.

  Isazadeh, S., & Hosseini, S. (2015). The impact of Trade with China on Industrial Employment in Iran. Economic Research, 105-136.

  1. Thakkar, J. (2021). Multi-criteria decision making. Singapore: Springer.

  Kabir, S., Bloch, H., & Salim, R. (2018). Global financial crisis and South-East Asian trade performance: empirical evidence. Review of Urban & Regional Development Studies, 114-144.

  Kamal, M., Shad, S., Khan, S., Ullah, A., & Khan, K. (2020). Pakistan’s trade performance and potential with ASEAN region: Recent trends and future opportunities. Journal of Public Affairs, 1-12.

  Kamali Ardakani, M. (2016). The Impacts of the JCPOA on Iran’s Foreign Trade. Strategic Studies, 53-82.

  Kardaras, D., Karakostas, B., & Mamakou, X. (2013). Content presentation personalisation and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 2331-2342.

  Katsikeas, C., Leonidou, L., & Morgan, N. (2000). Firm-Level Export Performance, Firm-Level Export Performance and Development. Journal of the Academy of Marketing Science, 493-511.

  Kazerooni, A., Ghorbani, A., & Saghafi Kalvanagh, R. (2015). A Study of Unilateral and Multilateral Sanctions Effectiveness on Iran’s Non-Oil Foreign Trade Products. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 83-98.

  Keho, Y. (2017). The impact of trade openness on economic growth: The case of Cote d’Ivoire. Cogent Economics & Finance, 1-14.

  Khodadad Kashi, F., Khalili Asl, M., Shohhoseini, S., & Rasekhi, S. (2020). The Impact of Scale Economies and Product Variety on Forieng Trade and the Study of the Causality Relationship Between Them: The Case Study of Iran’s Manufacturing Industries. Journal of Economic Research and Policies, 381-411.

  Kimura, F., Takahashi, Y., & Hayakawa, K. (2007). Fragmentation and parts and components trade: Comparison between East Asia and Europe. North American Journal of Economics and Finance, 23-40.

  Kinzius, L., Sandkamp, A., & Yalcin, E. (2018). Trade Protection and the Role of Non-Tariff Barriers. Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo).

  Kramarz, F., Martin, J., & Mejean, I.(2020). Volatility in the small and in the large: The lack of diversification in international trade. Journal of international economics, 1-19.

  Kumar, N. (2000). Economic Reforms and Their Macro-Economic Impact. Economic and Political Weekly, 803-812.

  Kuo, Y.-F., & Chen, P.-C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications, 1930-1939.

  Lali, M., Daei-Karimzadeh, S., & Karimi, F. (2022). Trade Partners Diversity Indicators of Iran and Asian Countries in International Trade; A Approach of Weighted Complex Network. Iranian Journal of Trade Studies, 75-104.

  Lemi, A. (2017). Aid fortradeandAfrica’stradeperformance: Evidence frombilateraltrade flows withChina and OECDcountries. Journal of African Trade, 37-60.

  Leonidou, L., & Katsikeas, C. (2010). Integrative assessment of exporting research articles in business journals during the period 1960-2007. Journal of Business Research, 879-887.

  Liu, W., Pannell, C., & Liu, H. (2009). The Global Economic Crisis and China’s Foreign Trade. Eurasian Geography and Economics, 497-512.

  Madsen, T. K. (1989). Successful Export Marketing Management: Some Empirical Evidence. International Marketing Review.

  Mathanraj. T, & P. Sekar. (2021). Impact of post reformon trade performance in India. International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies, 86-102.

  Mazhikeyev, A., Edwards, T., & Rizov, M. (2015). Openness and isolation: The trade performance of the former Soviet Central Asian countries. International Business Review, 935-947.

  Mena, C., Karatzas, A., & Hansen, C. (2022). International trade resilience and the Covid-19 pandemic. Journal of Business Research, 77-91.

  Morgan, N., Kaleka, A., & Katsikeas, C.(2004). Antecedents of Export Venture Performance: A Theoretical Model and Empirical Assessment. Journal of Marketing, 90-108.

  Muradov, K. (2021). Towards input-output based measurements of trade creation and trade diversion. The world economy, 1814-1841.

  Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., Rondán-Cataluña, F., & Rey-Moreno, M. (2016). Globalmodel of export performance:Moderator role of export department. Journal of Business Research, 1880-1886.

  Neely, A. (2005). The evolution of performance measurement research: Developments in the last decade and a research agenda for the next. International Journal of Operations & Production Management, 1264-1277.

  Osabuohien, E. (2007). Trade Openness and Economic Performance of ECOWAS Members- Reflections From Ghana And Nigeria. African journal of business and economic research, 55-73.

  Osabuohien, E., Efobi, U., Odebiyi, J., Fayomi, O., & Salami, A.(2019). Bilateral Trade Performance in West Africa: A Gravity Model Estimation. African Development Review, 1-14.

  Park, J., & Kim, B. (2020). Why your neighbor matters: Positions in preferential trade agreement networks and export growth in global value chains. Economics & Politics, 381-410.

  Rajesh, P., Sethi, M., & Chaudhuri, S. (2016). Changing Paradigm in Trade Theories: A Review and Future Research Agenda. Indian Journal of Science and Technology,
  1-6

  Rasoulinezhad, E. (2019). The Sanctions and Geographical Shift in Trading Partners: Evidence from Iran and Russia through a Gravity Model. Iranian Economic Review, 593-610.

  Rejab, M., Azmi, N., & Chuprat, S. (2019). Fuzzy Delphi Method for Evaluating HyTEE Model (Hybrid Software Change Management Tool with Test Effort Estimation). International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 529-535.

  Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 1-20.

  Rojas, J., & Pineda, A.(2020). Tariff barriers and non-tariff barriers: appraising Colombia’s protectionism. World Customs Journal, 71-94.

  Santos-Paulino, A. (2006). Trade liberalisation and trade performance in the Dominican Republic. Journal of International Development, 925-944.

  Sanyal, P. (2004). The Role of Innovation and Opportunity in Bilateral OECD Trade Performance. Review of World Economics, 634-664.

  Smith, K. (2001). Comparing economic performance in the presence of diversity. Science and Public Policy, 267-276.

  Spyropoulou, S., Skarmeas, D., & Katsikeas, C. (2011). An examination of branding advantage in export ventures. European Journal of Marketing,  910-935.

  1. Takayama, & G. G. Judge. (1964). International Trade Models. Illinois Agricultural Economics, 55-63.

  Terzea, E. (2016). The concept of international trade and main classic theories. Practical Application of Sience, 243-247.

  Thorpe, R., & Holloway, J. (2008). Performance Management, Multidisciplinary Perspectives. New York: Palgrave Macmillan.

  Wang, C., Wei, Y., & Liu, X.(2010). Determinants of Bilateral Trade Flows in OECD Countries: Evidence from Gravity Panel Data Models. The World Economy, 894-915.

  Wignaraja, G., Collins, A., & Kannangara, P. (2019). Opportunities and Challenges for Regional Economic Integration in the Indian Ocean. Journal of Asian Economic Integration, 129-151.

  Williams, P. (2003). Measuring Performance. International Trade Center.

  Yan, J.(2017). Privatisation and trade performance: evidence from China. Asian-Pacific economic literature, 66-78.

  Zamecnik, R., & Rajnoha, R. (2015). Strategic business performance management on the base of controlling and managerial information support. 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBE, 769-77, Procedia Economics and Finance.

  Zhang, W.-B. (2008). International Trade Theory: Capital, Knowledge, Economic Structure, Money, and Prices over Time. Japan: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  Zhang, W.-W., Dawei, W., Majeed, M., & Sohail, S. (2022). COVID-19 and international trade: insights and policy challenges in China and USA. Economic Research, 1991-2002.

  Zhu, Y., Yang, F., & Yang, M. (2021). Measuring the performance of international trade using a DEA-based approach with trade imbalances consideration. Annals of Operations Research, 1-22.

  Zou, S., Taylor, C., & Osland, G. (1998). The EXPERF Scale: A Cross-National Generalized Export Performance Measure. Jornal of International Marketing, 37-58.