بررسی عوامل موثر بربازار و اثرات اقتصادی تجاری سازی دانش فنی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *. دکترای اقتصاد کشاورزی- استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. رفسنجان. ایران.

3 کارشناسی ارشد محیط‌زیست شیلات- مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

در این مطالعه به اثرات و عوامل موثر بر بازار انتقال دانش‌فنّی تحقیقات کشاورزی از دیدگاه محققان و خریداران دانش فنی در دو سال 1395 و 1396  با استفاده از روش تحقیق پیمایشی پرداخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه، 84/0 برآورد شده است که همگنی مناسب را نشان می‌دهد. با بررسی 95 مورد دانش فنی تجاری‌سازی شده، نتایج نشان می‌دهد، 8.2 ‌نفر فرصت شغلی‌، 20150 میلیون ریال ارزش افزوده‌، ‌475 میلیون ریال صرفه‌جویی در کاهش مصرف نهاده‌ها، 254 هزار دلار صرفه‌جویی ارزی و 938.6 میلیون ریال جذب سرمایه به ازای هر فناوری برآورد شده است. با یک ریال هزینه در تحقیقات فناوری کشاورزی، 5.13 ریال‌ (با احتساب صرفه‌جوی ارزی‌)‌ و‌2.43 ریال(بدون احتساب) درآمد در سال دارد. برای 11 سال عمر مفید هر فناوری، 21.6 ریال درآمد برآورد شده است. معافیت مالیاتی، سود بانکی و قوانین حمایتی، مهمترین عوامل موثر بر موفقیت و نرخ بالای تسهیلات بانکی، وجود ضمانت نامه‌های گوناگون و هزینه بالای تولید‌، عوامل موثر بر عدم موفقیت انتقال دانش فنّی سازمان به شمار می‌آیند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Commercialization of Agricultural Technical Knowledge

نویسندگان [English]

  • sefatollah Rahmani 1
  • reza sedaghat 2
  • Mohammad Reza Toraji 3
1 Ph.D. in Agricultural Economics , Assistant Professor, Agricultural Research and Training Organization (AREEO) (Corresponding Author).
2 , Ph.D. on Agricultural Economics, Assistant Professor on Research, Horticultural Sciences Research Institute, Pistachio Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).Rafsanjan, IranOrganization (AREEO).Rafsanjan
3 MSc in Fisheries Environment - Research Coordinator, Agricultural Research and Training Organization (AREEO)
چکیده [English]

In this study, the effects and effective factors on the agricultural research technical knowledge transfer market from the perspective of researchers and buyers of technical knowledge in the years 2015 and 2016 have been discussed using a survey research method. Cronbach’s alpha coefficient, to measure the internal consistency of the questionnaire, has been estimated at 0.84, which shows appropriate homogeneity. By examining 95 cases of commercialized technical knowledge, the results show, 8.2 job opportunities, 20,150 million Rials added value, 475 million Rials saved in reducing the consumption of inputs, 254 thousand dollars in foreign exchange savings and 938.6 million Rials in attracting capital per Technology is estimated. With one rial spent on agricultural technology research, it has 5.13 rials (including foreign exchange savings) and 2.43 rials (not including) income per year. For 11 years useful life of each technology, 21.6 rials of income is estimated. Tax exemption, bank interest and protective laws are the most important factors affecting the success and high rate of bank facilities, the existence of various guarantees and high cost of production are the factors affecting the failure of the organization’s technical knowledge transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Effects / Commercialized Technical Knowledge /Market Factors / Agriculture
اکبری، حاتمی‌نژاد، هوشمند چایجانی. (1399). تأثیر انتقال فناوری، برون سپاری، قابلیت‌های سازمانی برعملکرد نوآورانه . فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی. سال سوم. شماره 8
جاهد، و آراسته. (1392). عوامل برون سازمانی موثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، ص 45-68.
حاجی‌پور، موتمنی، و طیبی ابوالحسنی..‌(‌1395). فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصوالت با فناوری پیشرفته. نشریه مدیریت نوآوری مدیریت نوآوری. پژوهشی سال پنجم، شماره 4
حاجی میررحیمی، مخبر دزفولی، تیموری.( 1398)‌. بررسی و تعیین عوامل و راهبردهای استقرار و نهادینه‏‌سازی نظام تجاری‏‌سازی دستاوردهای فن‏‌آورانه‌(مورد مطالعه: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی). نشریه علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دوره 15، شماره 1
حاجی‌محمّدی.‌(1393). ‌تجاری‌سازی نتایج پژوهش و راهبردهای ‌انتخابی‌ فصلنامه ‌پژوهش پتروشیمی، ‌2(4)، ‌ص‌1-35.
خدمتگزار، و عابدی.‌ (1399). طراحی مدل ساختاری نقش‌ها و عملکرد دفاتر انتقال فناوری در اکوسیستم دانشگاه. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 42
دفتر امور فناوری. (1397). فهرست دانش‌فنّی انتقال یافته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت پژوهش‌و فناوری، سازمان تات
دفتر امور فناوری الف. (1397). گزارشات در سال‌های مختلف. معاونت پژوهش و فناوری، سازمان تات.
زارع، و میرجلیلی.( 1392). آسیب‌شناسی فرایند تجاری‌سازی اختراعات؛ تحلیلی در سه قلمرو مخترع، محیط و اختراع. توسعه کارآفرینی، دوره 6، 4، ص 37-55.
سازمان تحقیقات، ‌آموزش و ترویج کشاورزی.(‌1393). نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی‌ کشور ‌ضرورت‌ها و نیازها. قابل دسترسی در: http://areo.ir/DouranPortal/documents/.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.( 1394). ویژه‌نامه پژوهش و فناوری 1394.
سربازیان. (1399). ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی. فصل نامه پژوهش‌های حقوقی میان رشته ای، دوره اول، شماره دوم
طالقانی، ‌گودرزوند چگینی،  و پورمرادی.(‌1393). تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان مطالعه موردی پارک علم و فناوری گیلان. رشد و فناوری، سال‌10، 8، 55-64.
عباسی اسفنجانی، و فروزنده دهکردی. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال 6، 4، ص 33-46.
فکور.(‌1383). تجاری‌سازی نتایج تحقیقات. رهیافت، 34، ص 53-58.
قاسمی‌نژاد رائینی، مرزبان، کشوری، حسنکی‌.(‌1400) .‌تحلیل اهمیّت معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. دوره‌9 شماره 1
کلانتری و چرختاب مقدم. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح آمادگی فناوری (TRLs). توسعه کارآفرینی، دوره 7، 1، ص 675-695.
مرتضوی نژاد و نظری (1400). شناسایی و اولویت‌بندی موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درصنعت پتروشیمی. فصلنامه رشد فناوری. سال هفدهم.. شماره 67.
سلیمانی، فرخ بخت فومنی، شوقی آغچه مشهد. (1402). ارائه الگویی جهت پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی و مالی و اجتماعی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامـه اقتصاد مالی دورۀ 17 / شمارۀ 62 .
موحدمحمدی. علم بیگی، پارسانژاد. رضوان‌فر، اسکوهی.(1399). انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در زیست بوم کارآفرینانه دانشگاهی برای شرایط نظام آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره‌ 54،‌ از صفحه 86 تا صفحه 105 .2
موسایی، بندریان، قدیریان، صدرایی. (1389). ارزیابی قیمت دانش فنی برای تجاری‌سازی یک فناوری. فصل نامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 15
میرجلیلی.( 1386). نقش تجارت در انتقال فناوری. بررسی‌های بازرگانی، ‌27، ص‌26-32.
نقی‌زاده.‌(1399). رویکردی جامع در بررسی نقشقوانین مرتبط با انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک خارجی(مورد مطالعه شرکت امیاپارس)- فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. دوره هشتم. شماره 2
نقدی، محمدپور، آزاد. (1399). چالش‌های تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی. فصلنامـه اقتصاد مالی سال دوازدهم / شماره 
نوروزی، و نجفی هزارجریبی.(1396). انتقال یافته‌های تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفه‌های خلق دانش و فناوری آموزش از دور. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره  8 , شماره  3 (پیاپی 31)، از صفحه 293 تا صفحه 308
یداللهی، و امینی.(‌1390). شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر برانتقال فناوری در حوزه زیست‌فناوری. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال 7، 28، ص 27-33.
 
Bernolak, I. (2001). Linking managerial actions to productivity measures. International Productivity Journal,‌26(7): 29-38.
Bozemon, B. (2000). Technology transfer and public policy: A review of research and theory. Research Policy, 29(4-5): 627-55.
Braun, M., D. Brown, G. Graf, J. Leroyer, H. Sabisch, D. Messner, D. Rouach and P. Santi.‌(2000).‌Getting more innovation from public research. European Commission, Good practice in technology transfer from large public research institutions:‌Enterprise Directorate General,‌EUR 17026,‌Available at: https://cordis. europa.eu.
Dalmarco, Gustavo‌; Hulsink, Willem‌; Blois, Guilherme V.(2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy : evidence from Brazil.Technological forecasting & social change : an international journal. - Amsterdam : Elsevier, ISSN 0040-1625,‌ZDB-ID 280700-2. - Vol. 135, p. 99-111
Dwitya K.AmryabAli J. AhmadaDaweiL ua.(2021). The new inclusive role of university technology transfer: Setting an agenda for further research. International Journal of Innovation‌Studies.Volume‌5,‌Issue 1,‌Pages‌9-22.
Ellingsen.o. (2017). Commercialization within advanced manufacturing: value stream mapping as a tool for efficient learning. Procedia CIRP 60 , 374 - 379
Ghazinoori, S.R.( 2005). Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran, 2nd Management of Technology Iranian Conference, Tehran, Iran.
Grabler,I. Pohler,A,Hentze,J.(2017). Decoupling of product and production development in flexible production environments.Procedia CIRP 60,548-553
Lai, W. and C. Tsai.( 2009). Fuzzy rule-based analysis of firm’s technology transfer in Taiwan’s machinery industry. Expert Systems with Applications, 36: 12012-12022.
Liu, H. and Y. Jiang.( 2001). Technology transfer from higher education institutions to industry in China: nature and implications. Technovation, 21: 175-188.
Sohn,‌S.Y.‌and T. H.‌Moon.(‌2004). Structural equation model for predicting technology commercialization success index (TCSI).‌Technological Forecasting and Social Change, 70(9): 885-899.