طراحی مدل عوامل مؤثر بر همکاری بانک‌های خصوصی ایرانی با فینتک ها با استفاده از روش فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشد نامتوازن و محدود فین‌تک‌ها در ایران، همکاری کمتر بانک‌هابا فین‌تک‌ها و نبود نگاه جامع و علمی به نحوه همکاری بانک‌هاو فین‌تک‌ها ما را بر این داشت تا پژوهش حاضر را با هدف شناسایی عوامل مؤثر در همکاری صنعت بانکداری خصوصی و فین‌تک انجام دهیم. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش آمیخته‌ به‌کار برده شده است. در مرحله‌ی اول از روش تحقیق فراترکیب که روش‌ کیفی است استفاده شد. در مرحله‌ی دوم یا کمی برای بررسی و اعتباریابی عوامل شناسایی شده و تهیه الگوی نهایی پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب و مقالات مربوط به فین‌تک و صنعت بانکداری می‌باشد، تعداد ۱۷۵ مقاله مرتبط شناسایی شد که پس از طی مراحل مختلف در نهایت تعداد ۲۹ مقاله برای مرحله نهایی وبه منظور تجزیه و تحلیل واجد شرایط شناسایی شدند. جامعه‌ی آماری دوم شامل خبرگان حوزه‌ی صنعت بانکداری که نسبت به فین‌تک و تحول دیجیتال در عرصه‌ی بانکداری اشراف اطلاعاتی دارند می‌باشد که در نهایت ۱۵ نفر تعیین شدند. با کاربرد مراحل هفت‌گانه فراترکیب سندلوسکی و باروسو در مرحله کیفی پژوهش، الگوی مفهومی در شش لایه‌ی مفهومی، مقوله‌ای و کدها به دست آمد. روایی نظری تحقیق با استفاده از ادبیات تحقیق و اعتباریابی کیفی الگوی حاصل با استفاده از نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت. الگوی مفهومی پژوهش  در شش بُعد: سیاست‌گذاری، زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش، مشتری محوری، فرآیندمحوری، ابزارها، تسهیلات و مشوق‌ها ارائه گردید، که به تأیید و توافق بالای خبرگان رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Factors Affecting the Cooperation of Iranian Private Banks with Fintech Using the Meta Synthesis Method

نویسندگان [English]

 • ARSHAD hedayati 1
 • zohreh dehdashti 2
 • mahmmod mohammadyan 3
 • Vahid Nasehifar 4
1 PhD student of Bussines Management at Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University-Tehran, Iran.
2 Professor of Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University of Tehran, Iran. (Corresponding Author) Iran.
3 , Assistant professor of Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University of Tehran, Iran.
4 , Associate Professor., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The unbalanced and limited growth of fintechs in Iran, the less cooperation between banks and fintechs and the lack of a comprehensive and scientific look at the way banks and fintechs cooperate led us to conduct this research with the aim of identifying the factors affecting the cooperation of private banking and fintech. In terms of research approach, the mixed method has been used. In the first stage of this research, the meta-combined research method was used. In the second or quantitative stage to examine and validate the identified factors and prepare the final research model, the survey method, is surveying experts through a questionnaire has been used. The first statistical population of the study is all written documents and articles related to Fintech and the banking industry. In this study, 175 related articles were identified, finally 29 articles were identified for the final stage. The second statistical population includes experts in the field of banking industry who have knowledge of fintech and digital development. By applying the Meta-synthesis of Sandlowski and Barroso in the qualitative stage of the research, a conceptual pattern was obtained in six conceptual layers, categories and codes. Theoretical validity of the research was confirmed using the research literature and qualitative validation of the model obtained using the opinions of experts. The conceptual model of research in six dimensions, including: “policy making”, “infrastructure”, “culture building”, “Training”, “Customer Oriented”, “Process Oriented” and “Tools, Facilities and Incentives” were presented, which were approved and agreed upon by the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identification / Factor Prioritization / Private Banks / Fintech
 1. آقاجانی، حسنعلی، شریعتی، زینت، حسینی، ابوالحسن (1400). تبیین روند تکاملی و مؤلفه‌های مؤثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ‌های ایرانی. فصلنامه بهبود مدیریت، شماره47.

  رضایی، محمد و پاک پور، لیلا، (1397)، فین‌تک‌ها و چشم‌انداز آن در امور بانکداری ایران، چاپ اول، تهران، نشر نسل روشن،

  رجبی قیداری، علی، (1397)، ارائه الگوی بهینه به‌کارگیری تکنولوژی مالی در حوزه پرداخت الکترونیکی با تأکید بر بازاریابی الکترونیکی در بانک پاسارگاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

  قائمی، محمدرضا. دهقان، محمدعلی، سادات مرادی، نرجس. (1397). بررسی وضعیت استارتاپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری. فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی.

  ثانوی فرد، رسول، حمیدی زاده، علی. (1398). الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های مالی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 7، شماره2، 198-245

  الحسینی، رحیم. (1400). مهندسی مالی و تاب‌آوری با تمرکز بر ابزارها و استارتاپ‌های مالی، کنفرانس ملی تاب‌آوری مالی.

  مرادی، شیوا. نادری، نادر. دل انگیزان، سهراب. (1399). بررسی فرآیند توسعه استارتاپ‌های فین‌تک در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره 13, 121-140

  رهنمای رودپشتی، فریدون. (1398). مدیریت ریسک در کارآفرینی و کسب و کارهای نوین (استارتاپ ها): ضرورت رونق تولید در اقتصاد ایران، همایش مالی اسلامی.

  نیک بین، حسین. بدیع زاده، علی. داوری، علی، حسینی نیا، غلامحسین. (1397). ارائه مدل کسب و کار مؤثر در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه. فصلنامه توسعه فناوری، دوره6، شماره1, 137-159

   

  Agajani, H. Shariati, Z & Hosaini, A. (2020). Explaining the evolutionary process and components affecting the e-business model in iranian startups. Journal of Improvement Management,14(47), 127-147

  Ahosaini, R. (2021. Financial Engineering and Resiliency with a focus on financial tools and startups, National Financial Resiliency Conference

  Alt, R., & Puschmann, T. (2012). The rise of customer-oriented banking - electronic markets are paving the way for change in the financial industry. Electronic Markets, 22(4), 203-215. https://doi.org/10.1007/s12525-012-0106-2

  Behr, P., & Schmidt, R. H. (2015). The German Banking System: Characteristics and Challenges. 32

  Benedict J. Drasch, Andr´e Schweizer, Nils Urbach. (2018). Integrating the ‘Troublemakers’: A Taxonomy for Cooperation between Banks and Fintechs. Journal of Economics and Business, 100, 26-42

  Benlian, A., Hess, T., & Leimeister, J. M. (2014). Business Models. Business & Information Systems Engineering, 6(1), 45-53.

  Benlian, A., Hess, T., & Leimeister, J. M. (2014). Business Models: An Information Systems Research Agenda. Business & Information Systems Engineering, 6(1), 45-53.

  Bhandari, V. (2021). Banking and Financial Services Industry in the Wake of Industrial Revolution 4.0: Challenges Ahead, Journal of Disruptive Innovation and Digital Transformation in Asia.

  Brett, king. (2018). Bank 4.0 Banking Everywherr, Never at a Bank. 1 edition. Singapore. Marshall Cavendish Business

  Capgemini. (2017). World Fiintech Repore 2017. https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/09/world_fintech_report_2017.pdf

  Chesbrough, H. (2004). Managing Open Innovation. Research Technology Management, 47(1), 23-26.

  Chist, Susanne &barberis, janos. (2016). The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

  Cremades Alejandro. (2016). The Art of Startup Fundraising. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc

   Gai k., Qiu M., Sun X. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications. 103,262-273

  Ghaemi, M. Dehgan, M & Sadatmoradi, N. (2018). Analyzing the status of banks start-ups in the field of innovatine services. Islamic Banking Economics Quarterly.6 (20) :119-139.

  Habibi, Arash., Sarafrazi, Azam., Izadyar, Sedigheh (2014). Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research, The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 3. Issue 4

  Haycock Jamesr Richmond Shane. (2015). Bye bye banks? Howe Retail Banks are Being Displaced, Diminishid and Disintermediated by Tech Startups - and What They Can Do to Survive.1 edition. USA. Wunderkammer

  Hickey, G 1997, The use of literature in grounded theory, Nursing Times Research, vol. 2, No.5.

  Hill, John. (2018). Fintech and the Remaking of Financial Institutions. USA. Elsevier Inc

  Hirt, M., & Willmott, P. (2014). Strategic Principles for Competing in the Digital Age. McKinsey Quarterly, 1-13.

  Jaubert, M., Marcu, S., Ullrich, M., Malbate, J.-B., & Dela, R. (2014). Going Digital: The Banking Transformation Roadmap.

  Lee In, Shin Yong Jae. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61,1, 35-46

  Linstone, H.A. and Turoff, M. (Eds.) (2002), The Delphi Method: Techniques and Applications, Addison-Wesley Publishing Company Inc

  Mariotti, P., & Ricotta, S. (1986). Diversification, Agreements Among Firms and Innovative Behaviour. Proceedings of the International Conference on Innovation Diffusion, Venice, Italy.

   Mariti, P., & Smiley, R. H. (1983). Co-operative Agreements and the Organization of Industry. The Journal of Industrial Economics, 31(4), 437-451.

  Marous, J. (2013). Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2014. Retrieved from http://thefinancialbrand.com/36367/2014-top-bank-trends-predictions-forecast-digital-disruption/

  Mello, J & Flint, D 2009, A refined view of Grounded Theory and its application to logistics research. Journal of Business Logistics, vol. 30, No.1.

  Moore, J. F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 71(3), 75-83. Retrieved from http://blogs.harvard.edu/jim/files/2010/04/Predators-and-Prey.pdf

  Moradi, SH, Naderi, N & Delangiz, S. (2020). Analyzing Fintech Startups Development Process in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 13, 121-140

  Nikbeen, H, Badiezadeh, A, Davodi & Hosaininya, GH. (2018). An Effective Business Model in the Field of Electronics Business Using Repertory Grid Technique. journal of Technology Development Management, 6(1), 137-159.

  OECD Oslo Manual. (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Paris.

  Olanrewaju, T. (2014). The Rise of the Digital Bank. McKinsey on Business Technology. (33).

  Porter, M. E. (2001). The Technological Dimension of Competitive Strategy. In R. Burgelman & H. Chesbrough (Eds.), Research on Technological Innovation, Management and Policy. Greenwich, CT: JAI Press.

  Porter, M. E., & Fuller, M. B. (1986). Coalitions and Global Strategy. Competition in Global Industries, Harvard Business. School Boston

  Rahnamaye Rodposhti, F. (2019). Risk management in entrepreneurship and new businesses (startups): the necessity of production boom in Iran’s economy, Islamic Finance Conference.

  Rajabi geydari, A. (2018). Providing the optimal model of using financial technology in the field of electronic payment with an emphasis on electronic marketing in Pasargad Bank. Master’s thesis, Kharazmi University

  Rezaee, M & Pakpour, L. (2018). Fintechs and its perspective in banking affairs of Iran. 1th, Tehran, Nassle Rovshan

  1. Moccia, M.R. Garcia. (2021). Fintech Strategy: e-reputation. in International Journal of Intellectual Property Management ·

  Sanavifard, R & Hamidzadeh, A. (2019). Introducing a New E-Banking Model Based on the Rise of FinTechs and Startups. journal of Technology Development Management, 7(2), 198-245

  Schmidt, R. H., & Krahnen, J. P. (2004). The German Financial System: Oxford University Press.

  Skan, J., Dickerson, J., & Masood, S. (2015). The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined? Retrieved from http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/media/730274/AccentureThe-Future-of-Fintech-and-Banking-digitallydisrupted-or-reima-.pdf

  Stone Fish, L., & Busby, D. M. (2005). The Delphi method. In D. M Sprenkle and F.P. Piercy Research Methods in Family Therapy, 238-253.

  Tornjanski, V., Marinković, S., Săvoiu, G., & Čudanov, M. (2015). A Need for Research Focus Shift: Banking Industry in the Age of Digital Disruption. Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal, 5(3), 11-15.

  Truon Oanhg. (2016). “How Fintech Industry Is Changing the World”. Master degree Thesis. Centria University of Applied Sciences.

  Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A Dynamic Model of Process and Product Innovation. Omega, 3(6), 639-656.

  Waupsh John. (2017). Bankruption How Community Banking Can Survive Fintech. 1 edition. Hoboken, New Jersey. Published by John Wiley & Sons, Inc

  Wonglimpiyarat Jarunee. (2018). Challenges and dynamics of FinTech crowd funding: An innovation system approach. Journal of High Technology Management Research, 29,1,98-108

  Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing. 53(3) 311-318