بررسی اثرات رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد روش MIDAS و MF-VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پرتلند آمریکا

4 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی چگونگی اثرپذیری رشد تولید از رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم است. از آنجایی بسیاری از متغیرهای کلان موثر بر رشد اقتصادی دارای تواترهای بالایی نسبت به رشد اقتصادی هستند؛ عدم توجه به این مساله سبب از دست رفتن اطلاعات و عدم شناخت روابط  دقیق بین متغیرها می‌شود. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصادی ایران طی دوره 1390-1400 و روش‌های میداس و ور- میداس اثرات ماهانه نرخ رشد ارز، تورم و رشد نقدینگی بر رشد اقتصاد فصلی ایران  مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته‌های تجربی تحقیق نشان می‌دهد که رشد هر سه متغیر قیمت، نرخ ارز و نقدینگی حقیقی ابتدا تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و بعد از حد معینی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌گردند. نتایج نشان چنانچه رشد نقدینگی حقیقی در حدود 12/0 درصد، تورم حدود، 1.93 درصد و رشد نرخ ارز 02/2 درصد در ماه باشد، رشد اقتصادی  تقویت خواهد شد و اگر رشد ماهانه ازمقادیر ذکر شده بیشتر شود، اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر جای می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Impact of Liquidity Growth, Inflation Rate and Exchange Rate Growth on Iran’s Economic Growth: Midas & MF-VAR Methods Approach

نویسندگان [English]

  • Saman Haterad 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Bahram adrangi 3
  • Mansour Heydari 4
1 Ph.D. Candidate in Financial Economics, Faculty of Economics & Management, University of Tabriz, Iran.
2 Professor of Economics, Faculty of Economics & Management, University of Tabriz, Iran. (Corresponding Author).
3 W.E. Nelson Professor of Financial Economics, University of Portland, USA.
4 Ph.D. Student of Monetary Economics, Faculty of Economics & Management, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate how production growth is affected by liquidity growth, exchange rate growth and inflation. Considering that many macro variables affecting economic growth have high frequencies compared to economic growth; Ignoring this problem causes the loss of information and the lack of recognition of the exact relationships between variables. In this study, an attempt has been made to evaluate the monthly effects of Exchange rate growth, Inflation and liquidity growth on Iran’s seasonal economic growth by using MIDAS and MF-VAR with Iran’s economic time series data during the period of 1390-1400. The empirical findings of the research indicate that the growth of all three variables of price, exchange rate and real liquidity initially have a positive effect on economic growth, but then lead to a decrease in economic growth. In this way, the results show that if the real liquidity growth, inflation and exchange rate growth are about 0.12%, 1.93% and 2.02% per month respectively, the economic growth will be strengthene, and if the monthly growth exceeds the mentioned values, it will have a negative effect on the growth of Iran’s GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth / Inflation / Exchange Rate / Liquidity Growth / MF
  • VAR
اصغرپور، حسین، رضایی، صادق، حمیدی رزی، داود و حیدری، منصور (1401). بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 26، شماره 104 - شماره پیاپی 104، صص 47-74.
انصاری نسب، مسلم و محمدی، زهرا(1398). بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ. بررسی مسائل اقتصاد ایران، دوره 6، شماره 1، صص 21-40.      
آصفی، ندا، کریمی تکانلو، زهرا، حقیقت، جعفر و برقی اسکوئی، محمد مهدی(1401). اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.  دوره 12، شماره 46، صص 35-46. 
پناهی، حسین و خداوردیزاده، صابر.(1394). "تأثیر غیرخطی تورم و توسعه‌ی گردشگری بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ".مجله برنامه‌ریزی  و توسعه گردشگری. دوره 4، شماره 14، 8-25.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره. (1390). "تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی"، پژوهش‏های اقتصادی، دوره 11، شماره 1، 80-67.
تقی زاده، حجت، زمانیان، غلامرضا، هراتی، جواد. (1396). بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد. سال چهارم، شماره 4، صص 1-27.
توکلیان، حسین و شاهمرادی، اصغر(1391)."بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره   12، شماره  47، 51-70.
حقیقت، جعفر، قلی‌پور تپه، امید محمد. (1393). بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی. دوره 11، شماره 21، صص 63-47.
خداوردی زاده، محمد، خداوردی زاده، صابر، جانی، سیاوش، و خلیلی، علی. (1398). تأثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR). دوره1، شماره1، صص 49-77.
خسروی، عبدالحمید، مرزبان، حسین، قادری، جعفر و رستم زاده، پرویز(1400). تعیین کانال‌های مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران با استفاده از شبیه‌سازی مدل DSGE بیزین مبتنی بر قاعده تیلور. اقتصاد پولی مالی. دوره 28، شماره پیاپی 22، صص33-66 .
دایی کریم زاده، سعید، امام وردی، قدرت اله و شایسته، افسانه (1393). بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران. قتصاد مالی. دوره 8، شماره 29 - شماره پیاپی 29، صص 151-174.
زمان زاده،  حمید و  نائینی، احمد رضا جلالی(1395). بررسی اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تولید و قیمت رویکرد تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون‌زای نامانا.پژوهش‌های پولی و بانکی. سال ۹ شماره ۲۷ صص ۲۷-۱.
سلطان تویه، محدثه ،  اکبری، میر عسکری ،  رسائیان، امیر.(1391). بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، شماره 14، صص ۶۸-۴۹ .
صمصامی حسین، احمدلو فرشته، عظیمی امیر. مقایسه تأثیر تأمین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم. نظریه‌های اقتصاد مالی ۱۳۹۳، جلد ۲ شماره ۳ صص ۳۶-۱۱.
غفاری، هادی، جلولی، مهدی و چنگی آشتیانی، علی(1392). بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران(1355-1393). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. دوره 3، شماره 10، صص 41-58.
فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1393). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. اقتصاد پولی مالی. دوره 21، شماره 8 - شماره پیاپی 8، صص 1-29.
کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین، محمدپور، سیاوش و بهاری، صابر(1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصاد در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی).  جلد ۵ شماره ۵۱ و ۵۲، صص 5-26.
 کمیجانی،  اکبر ؛ بیات، سعید و سبحانیان، سید محمد هادی.(1393). اثرات غیر‌خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه. دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی،  دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 101،  صص3-22.
گلمرادی، حسن و  انجم شعاع، سجاد.(1394)."اثرات کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی در ایران"، سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره ۳، شماره ۱۰، صص ۸۹-۱۰۸.
گیلک حکیم آبادی، محمدتقی، احسانی، محمدعلی، اسعدی، مرضیه و  مطرانلویی، پریسا. (1401). سنجش اثر تعامل سیاست پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ رهیافت  TVP-VAR. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی. دوره 9، شماره 2
مطهری، محب اله؛ لطفعلی‌پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1396)." اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی". فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 175صص، 15-198.
مهدیلو، علی، اصغرپور، حسین، و فلاحی، فیروز. (1397). برآورد غیرخطی نقش کانال‌های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران: رویکرد MS-VAR. پژوهش‌های پولی بانکی، 11(37 )، 319-354.
مهدیلو، علی، اصغرپور، حسین، و فلاحی، فیروز. (1398). مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال قیمت مسکن در ایران: رویکرد MSVAR. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(90 )، صص 455-499.
مهدیلو، علی، اصغرپور، حسین، و فلاحی، فیروز. (1398). مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال قیمت مسکن در ایران: رویکرد MSVAR. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(90 )، 455-499صص.
نیازی محسنی، محسن، شهرستانی، حمید، هژبرکیانی، کامبیز و غفاری، فرهاد(1399). بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد پولی مالی، دوره 27، شماره 19 - شماره پیاپی 19، صص 29-46.
یزدانی، مهدی و زارع قشلاقی، سمیه. (1395)." ارزیابی اثر تکانه‌های نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره فصلی 1391-1379". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 171، 17-197.
 
Akinmulegun Sunday, O. (2018). Exchange rate fluctuation and industrial output growth in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Research, 4(5), 145-158.
Arestis, P. (2009). The new consensus in macroeconomics: a critical appraisal.  Macroeconomic theory and macroeconomic pedagogy, 100-117.
Arestis, P., & Sawyer, M. (2008). A critical reconsideration of the foundations of monetary policy in the new consensus macroeconomics framework. Cambridge journal of economics, 32(5), 761-779.
Arfanuzzaman, M. D. (2014). The long-run dynamic relationship between broad money supply and the GDP of Bangladesh: A VECM approach. Developing Country Studies, 4(14), 167-178.
Aydın, C., Esen, Ö., & Bayrak, M. (2016). Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Turkish Republics in transition process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 196-205.
Azam, M., & Khan, S. (2022). Threshold effects in the relationship between inflation and economic growth: Further empirical evidence from the developed and developing world. International Journal of Finance & Economics, 27(4), 4224-4243.
Bahmani-Oskooee, M., & Mohammadian, A. (2017). Asymmetry effects of exchange rate changes on domestic production in Japan. International Review of Applied Economics, 31(6), 774-790.
Bahmani-Oskooee, M., Halicioglu, F., & Mohammadian, A. (2018). On the asymmetric effects of exchange rate changes on domestic production in Turkey. Economic Change and Restructuring, 51, 97-112.
Balcerowicz, L., & Rzonca, A. (2015). Institutional systems and economic growth. Puzzles of economic growth, 37.
Bernanke, B. S., & Mihov, I. (1998). Measuring monetary policy. The quarterly journal of economics, 113(3), 869-902.
Bittencourt, M., Van Eyden, R., & Seleteng, M. (2015). Inflation and Economic Growth: Evidence from the S outhern A frican D evelopment C ommunity. South African Journal of Economics, 83(3), 411-424.
Burlando, R., & Tartaglia, A. (2018). Physical Limits to Economic Growth. Routledge.
Caraiani, P. (2016). Money and output causality: A structural approach. International Review of Economics & Finance, 42, 220-236.
Chari, V. V., Kehoe, P. J., & McGrattan, E. R. (2009). New Keynesian models: Not yet useful for policy analysis. American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 242-266.
Farka, M., 2009. The effect of monetary policy shocks on stock prices accounting for endogeneity and omitted variable biases. Review of Financial Economics, 18(1), pp.47-55.
Feldstein, M. (1980). Inflation, tax rules and the stock market. Journal of Monetary Economics, 6(3), 309-331.
Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1965). Money and business cycles. In The state of monetary economics (pp. 32-78). NBER.
Galí, J. (2015). Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Princeton University Press.
Goodfriend, M., & King, R. G. (1997). The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy. NBER macroeconomics annual, 12, 231-283.
Gottschalk, J. (2005). Monetary Policy and the German Unemployment Problem in Macroeconomic Models: Theory and Evidence (Vol. 334). Springer Science & Business Media.
Goyal, A., & Kumar, A. (2018). Money and business cycle: Evidence from India. The Journal of Economic Asymmetries, 18, e00105.
Hang, Y., & Xue, W. (2020). The asymmetric effects of monetary policy on the business cycle: Evidence from the panel smoothed quantile regression model. Economics Letters, 195, 109450.
Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the” classics”; a suggested interpretation. Econometrica: journal of the Econometric Society, 147-159.
Hicks, John R. “Mr. Keynes and the” classics”; a suggested interpretation.” Econometrica: journal of the Econometric Society (1937): 147-159.
Iorember, P. T., Jelilov, G., Alymkulova, N., & Gbaka, S. (2021). Analysis of the impact of monetary policy shocks on domestic output growth in Nigeria: evidence from dynamic ARDL and VECM tests. International Journal of Public Policy, 16(1), 13-25.
Kandil, M., & Mirzaie, A. (2002). Exchange rate fluctuations and disaggregated economic activity in the US: theory and evidence. Journal of International Money and Finance, 21(1), 1-31.
Kaplan, F. (2015). Oil price, exchange rate and economic growth in Russia: a multiple structural break approach. Advances in Management and Applied Economics, 5(4), 91-104.
Karahan, Ö. (2020). Influence of exchange rate on the economic growth in the Turkish economy. Financial Assets and Investing, 11(1), 21-34.
Keynes, J. M. (1936). The general theory of interest, employment and money.
Kurov, A. (2010). Investor sentiment and the stock market’s reaction to monetary policy. journal of Banking & Finance, 34(1), 139-149.
Mahonye, N., & Zengeni, T. (2019). Exchange rate impact on output and inflation: A historical perspective from Zimbabwe. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 11(3), 347-358.
Mandeya, S. M. T., & Ho, S. Y. (2021). Inflation, inflation uncertainty and the economic growth nexus: An impact study of South Africa. MethodsX, 8, 101501.
Mankiw, G. (2006). The macroeconomist as scientist and engineer. Journal of Economic Perspectives, Vol. 20, No. 4, pp. 29-46.
Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2008). Macroeconomics: european edition (pp. 181-182). Worth.
Maskay, B. (2007). Analyzing the effect of change in Money supply on stock prices. The park place economist, 15(1), 72-79.‏
Mesagan, E. P., Alimi, O. Y., & Vo, X. V. (2022). The asymmetric effects of exchange rate on trade balance and output growth. The Journal of Economic Asymmetries, 26, e00272.
Mishkin, F. S. (2007). The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy. In F. S. Mishkin (Ed.), Monetary Policy Strategy, pp. 59-74. Cambridge: The MIT Press.
Mohseni, M., & Jouzaryan, F. (2016). Examining the effects of inflation and unemployment on economic growth in Iran (1996-2012). Procedia Economics and Finance, 36, 381-389.
Mutascu, M., & Sokic, A. (2022). An extended wavelet approach of the money-output link in the United States. Empirical Economics, 1-19.
Nazir, S., Saeed, S., & Muhammad, A. (2017). Threshold modeling for inflation and GDP growth.
Nogueira, R. P. (2009). Is monetary policy really neutral in the long-run? Evidence for some emerging and developed economies. Economics Bulletin, 29(3), 2432-2437.
Oluseyi, A. S., Olasehinde, T. J., & Eweke, G. O. (2017). The impact of money supply on Nigeria economy: A comparison of mixed data sampling (MIDAS) and ARDL approach. EuroEconomica, 36(2).
Palley, T. I. (2007). Macroeconomics and monetary policy: Competing theoretical frameworks. Journal of Post Keynesian Economics, 30(1), 61-78.
Petrakis, P. E. (2020). Theoretical approaches to economic growth and development. An Interdisciplinary Perspective. Switzerland: National and Kapodistrian University of Athens.
Phiri, A. (2018). Nonlinear impact of inflation on economic growth in South Africa: a smooth transition regression analysis. International Journal of Sustainable Economy, 10(1), 1-17.
Ribeiro, R. S., McCombie, J. S., & Lima, G. T. (2020). Does real exchange rate undervaluation really promote economic growth?. Structural Change and Economic Dynamics, 52, 408-417.
Romer, D.(2006). Advanced Macroeconomics. (3rd Ed. ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Saidi, L., Adam, P., Saenong, Z., & Balaka, M. Y. (2017). The effect of stock prices and exchange rates on economic growth in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 527-533.
Schwartz, A. J. (2009). Origins of the financial market crisis of 2008. Cato J., 29, 19.
Stiglitz, J.E. and Weiss, A., 1981. Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, 71(3), pp.393-410.
White, W. R. (2013). Is Monetary Policy a Science?: The Interaction of Theory and Practice Over the Last 50 Years.
Yemba, B., Kitenge, E., & Woodburne, P. (2020). Non‐linear Effects of Inflation on Economic Growth in the Democratic Republic of the Congo. South African Journal of Economics, 88(4), 536-550.
Zhu, W., Ahmad, F., Draz, M. U., Ozturk, I., & Rehman, A. (2022). Revisiting the nexus between exchange rate, exports and economic growth: further evidence from Asia. Economic research-Ekonomska istraživanja, 35(1), 7128-7146.