دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، فروردین 1402، صفحه 1-239 

مقاله پژوهشی

ارزیابی ساختار بازار و اندازه‌گیری قدرت بازاری در بخش صنعت ایران

صفحه 1-34

10.22034/ijts.2022.560188.3695

فرهاد خداداد کاشی؛ محسن مهرآرا؛ سیده وجیه میکائیلی


صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

صفحه 131-158

10.22034/ijts.2022.560911.3702

بهنام نعمتی؛ فرزاد کریمی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سید محمدرضا داودی