تاثیرپذیری تاب‌آوری اقتصادی ایران از کاهش سهم نفت در صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب‌آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن‌ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه‌های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می‌دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب‌آوری اقصاد ایران افزایش می‌یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره‌گیری از روش‌های ساخت شاخص ترکیبی تاب‌آوری، داد‌های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش‌های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب‌آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب‌آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب‌آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export Diversity and Economic Resilience: Evidence from Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • mostafa pourbagherian 1
  • AbdolMohammad Kashian 2
1 Master of Economics, Semnan University
2 Assistant professor and faculty member of Semnan University (Corresponding Author).
چکیده [English]

One of the economic goals of the countries is to increase economic resilience and reduce vulnerability to internal and external shocks. Several factors influence the economic resilience of a country, among them are diversity in exports, reducing dependence on oil, and increasing the share of non-oil exports from the total export. This issue has double importance for Iran's economy, which has always been exposed to foreign impulses such as sanctions and is also considered one of the oil exporting countries. The main question that the current research answers is whether the resilience of Iran's economy will increase by reducing the share of non-oil exports in Iran's export portfolio. In order to answer the main question of the research, while using the methods of  constructing a composite index of resilience, data related to 31 years of Iran's economy (1970 to 2020) were analyzed using regression analysis methods in order to determine the short-term and long term, relationship,  direction and  intensity  between the share of non-oil exports in total exports and economic resilience,  The results show that in the long term, with the increase of each non-oil export unit to the total export, the country's economic resilience will increase by 0.81 units. In other words, the impact of non-oil exports on economic resilience is a relatively large number, and as a result, by reducing the share of oil exports in the countries export portfolio, economic resilience will increase effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Diversity / Non
  • Oil Exports / Economic Resilience / Vulnerability / Economic Shocks
تشکینی، احمد (۱۳۸۴)؛ اقتصادسنجی کاربردی به روش Microfit، ناشر مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول، دی‌ماه.
خوش‌طینت، بهناز؛ شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ شجاعی شاد، مصطفی، ؛ مرادی، علی. (1398). تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان. مدیریت نوآوری، سال هشتم، شماره‌ی 4، 151-171.
سوری، علی؛ (۱۳۹۱)، اقتصادسنجی همراه با کاربرد نرم‌افزار Eviews7، نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم، چاپ سوم.
شاکری بستان‌آباد و دیگران، زمستان ۱۴۰۰، تاب‌آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران،  فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره ۱۳، شماره ۴، صفحات ۵۹-۴۵.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ پورمتقی آلمانی، صفیه؛ مهرگان، نادر، (1401)، تأثیر جهانی‌شدن و جذب سرریز فناوری بر تاب‌آوری اقتصادی مقاله، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره 17، ص7 تا 36.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ خوش‌طینت، بهناز؛ شاه ملکی، رضا ؛ مرادی، علی. (1400). تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، سال چهارم، شماره‌ی 1، 147-166.
شقاقی شهری، وحید؛ ۱۳۹۶، ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب‌آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه‌ای، فصلنامه سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۸۳، سال بیست و پنجم، صفحات ۱۸۳ تا ۲۱۸.
شمشادی، کتایون. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و نهم، شماره‌ی 115، 239-262.
طاهرپور، جواد؛ امیری، سارا؛ بهار ۱۳۹۷، جایگاه آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی ایران در بین کشورهای نفتی.‎ سال بیست و پنجم، شماره‌ی ۹۳.
طاهرپور، جواد؛ بهار ۱۳۹۸، تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی.‎ سال چهاردهم، شماره اول، صفحات ۸۳-۱۰۶.
غیاثوند، ابوالفضل؛ رمضانیان، الهه؛ پاییز ۱۳۹۴، ارزیابی میزان تاب‌آوری اقتصادى ایران طی سالهاى ۱۳۷۵-۱۳۹۲، فصلنامه مطالعات راهبردى بسیج، سال هجدهم، شماره ۶۸.
غیاثوند، ابوالفضل؛ عبدالشاه، فاطمه، ۱۳۹۴، شاخص‌های تاب‌آوری، فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره ۷۱، صفحات ۷۹-۱۰۶.
غیاثوند، ابوالفضل؛ عبدالشاه، فاطمه؛ زمستان ۱۳۹۴، مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال پانزدهم، شماره ۵۹، صفحات ۱۸۷-۱۶۱.
محمدی، حسین؛ فکاری سردهایی، بهزاد؛ (پاییز ۱۳۹۴)، اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریج)، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره یازدهم
میرجلیلی، سیدحسین؛ بزرگی، روشنک؛ (۱۳۹۷)، بررسی شاخص ترکیبی تاب‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴، جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم، شماره ی ۲۹.
یوسفی، داریوش. (۱۳۷۹). بررسی و برآورد تابع تقاضای واردات کل ایران بوسیله تکنیک همگرایی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
سایت بانک جهانی https://www.worldbank.org/
سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران https://www.cbi.ir/
سایت مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/
سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران https://www.irica.ir/
سایت سازمان توسعه تجارت https://tpo.ir/
 
Agaibi, C. E.; and J. P. Wilson (2005). “Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature”, Trauma, Violence, & Abuse, 6(3), 195-216.
Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D., & Kohli, H. A. (2013). The Centennial resilience index: Measuring countries’ resilience to shock. Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57-98.
Briguglio, L. (2003), “The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues”, AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten Year Review of the Barbados.
Briguglio, L. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states. report prepared for the commonwealth secretariat. University of malta.
Briguglio, L.,Cordina, G., Farrugia, N., and Vella, S. (2006). Conceptualising and measuring economic resilience. In L. Briguglio, G. Cordina, and E. Kisanga, E. (Eds.), Building the Economic Resilience of Small States (pp. 265-288). Malta: Islands and Small States Institute in collaboration with the Commonwealth Secretariat.
Briguglio, L. and W. Galea (2003), “Updating and Augmenting the Economic Vulnerability Index”, Occasional Paper by the Islands and Small States Institute of the University of Malta. Valletta Islands and Small States Institute of the University of Malta.
Briguglio, L.P. (2016), “Exposure to external shocks and economic resilience of countries: evidence from global indicators”, Journal of Economic Studies, Vol. 43 No. 6, pp. 1057-1078.
Du, Zhiwei, Hongou Zhang, Yuyao Ye, Lixia Jin, and Qian Xu. (August 2019). “Urban shrinkage and growth: Measurement and determinants of economic resilience in the Pearl River Delta”, Journal of Geographical Sciences 29, no. 8: 1331-1345.
Hassan, S. and Z. Othman, (2015). “The Effect of Economic Resilience on Private Investment in Selected Malaysian Economic Sectors Sallahuddin Hassan”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 374-380.
Hill, E.; T. Clair, H. Wial, H. Wolman, P. Atkins, P. Blumenthal, S. Ficenec and A. Friedhoff, (2011) “Economic Shocks and Regional Economic Resilience”, Building Resilient Regions: Urban and Regional Policy and Its Effects, 4, 193-274.
Pesaran, H. M., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83.
Rose, Adam. (2004), «Defining and measuring economic resilience to disasters», Disaster Prevention and Management, Vol. 13 No. 4, pp. 307-314.
Sondermann, D. (2018). Towards more resilient economies: The role of well-functioning economic structures. Journal of Policy Modeling, 40(1), 97-117.