تاثیر مقررات در صادرات کالاهای زیست محیطی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

چکیده

این مقاله دو جنبه از اثرات مقررات زیست‌محیطی را بر صادرات کالای‌های  زیست‌محیطی ایران بررسی می‌کند. نخست اثرات مقررات زیست‌محیطی مقاصد صادراتی  و دوم اثرات مقررات زیست‌محیطی ایران. روش مطالعه استفاده از داده‌های پنلی از 1996 تا 2021 در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) و حداکثر درست نمایی پواسن‌نما (PPML) می‌باشد. شاخص شدت انرژی به‌عنوان شاخص جایگزین برای متغیر مقررات زیست‌محیطی در مدل معرفی شد. نتایج نشان می‌دهد مقررات زیست‌محیطی ملایم‌تر  شرکای تجاری تأثیر مثبتی بر صادرات کالاهای زیست‌محیطی ایران دارد. لیکن مقررات زیست‌محیطی ایران نقشی در افزایش صادرات و  رقابت‌پذیری  کالاهای زیست‌محیطی این کشور نداشته و فرضیه پورتر برای صادرات این دسته از کالاها صادق نیست. به‌این‌ترتیب توسعه صادرات کالاهای زیست‌محیطی ایران  متاثر از اجرای قوانین و  سیاست‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی خود نمی‌باشد.
پیشنهاد می‌شود به منظور  توسعه  صادرات کالاهای زیست‌محیطی نسبت به تدوین نقشه راه و استفاده از ظرفیت همکاری‌های  زیست‌محیطی  با آن‌دسته از مقاصد صادراتی با مقررات زیست‌محیطی ملایم‌تر در دستور کار متولیان امور تجارت خارجی  ایران قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Regulations on the Export of Iran’s Environmental Goods

نویسنده [English]

  • bagher bagherian kasgari
Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Payam Noor University, Sari, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

This article examines two aspects of the effects of environmental regulations on Iran’s export of environmental goods. First, the effects of environmental regulations on export destinations, and secondly, the effects of Iran’s environmental regulations. The study method is using panel data from 1996 to 2021 in the framework of the gravity model and the generalized least squares (GLS) and Poisson maximum likelihood (PPML) methods. The energy intensity index was introduced as an alternative index for the environmental regulation variable in the model. The results show that the milder environmental regulations of trading partners have a positive effect on the export of Iran’s environmental goods. But Iran’s environmental regulations have not played a role in increasing the export and competitiveness of environmental goods of this country, and Porter’s hypothesis is not true for the export of this category of goods. In this way, the development of Iran’s export of environmental goods is not affected by the implementation of its strict environmental laws and policies. It is suggested that in order to develop the export of environmental goods, it should be placed on the agenda of Iran’s foreign trade affairs trustees in order to develop a road map and use the capacity of environmental cooperation with export destinations with milder environmental regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Environmental Goods / Environmental Regulations / Gravity Model / Iran
درگاهی، حسن و بیابانی خامنه، کاظم (1396). رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران: با تأکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی . پژوهشنامه اقتصادی، دوره 17، شماره 66
درگاهی، حسن و بهرامی غلامی، مینا (1390). عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل.اقتصاد و محیط‌زیست، شماره 1
محمدی و دیگران(1396)، تأثیر فساد بر وضعیت محیط‌زیست، مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 107،
مشیری، سعید؛ دانشمند، آرین و نیازی، بهار(1399). نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط‌زیست. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 20، شماره 79
یزدانی، مهدی؛ صـادقی، مینا و رمضـانی، هادی (1395). اثرات مرزی در جریان تجاری گروه‌های کالایی ایران، کاربردی از تصریح غیر خطی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 62، صص194-
 
Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. The American Economic Review. 69 (1): 106-116.
Anderson, J.E., Van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle. American Economic Review. 93 (1): 170-192.
Ayman,M, Salem,N(2019), New Approach to Estimating Gravity Models with Heteroscedasticity and Zero Trade Values, MPRA Paper No. 93426(
Baldy E. (2007): A new educational perspective for teaching gravity. International Journal of  Science Education, 29: 1767-1788.
Bahlmann, Julia and Welfens, Paul J. J.(2021), Environmental Policy Stringency and Foreign Direct Investment: New Insights from a Gravity Model Approach, EIIW Diskussionsbeitrag 294(www.eiiw.eu)
Balogh J.M., Borges Aguiar G.M. (2022): Determinants of Latin American and the Caribbean agricultural trade: A gravity model approach. Agric. Econ. - Czech, 68: 127-136.
Bergstrand, J. (1985) The gravity equation in international trade: some microeconomic foundations and empirical evidence. The Review of Economics and Statistics. 67 (3): 474-81
Borges Aguiar, G. M., & Cossu, E. (2019). The Gravity Model for Trade Theory. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(3). Retrieved from
BommerR. (1999). Environmental Policy and Industrial Competitiveness: The Pollution-Haven Hypothesis Reconsidered. “Review of International Economics”, Pages 342-355, Volume 7, Issue 2.
CopelandR., & Taylor, M. S.B. (2004). Trade, Growth, and the Environment. “Journal of Economic Literature” (Vol. 42, No. 1. pp. 7-71). American Economic Association
Cantore,Nicola and ChinCheng, Charles Fang(2018), International trade of environmental goods in gravity models, Journal of Environmental Management , Volume 223, 1 October 2018, Pages 1047-1060.
Costantini, V. and F. Crespi, (2008 ) Environmental regulation and the export dynamics of energy technologies,” Ecological Economics, vol. 66; pp.447-460.
Costantini,V and Mazzanti, M(2011), On the green and innovative side of trade competitiveness? The impact of environmental policies and innovation on EU exports, Research Policy,( www.elsevier.com/locate/respol)
Conte,M , Cotterlaz,P, Mayer,T(2021), The CEPII Gravity Database(cepii.ir)
Doan, Thang Ngo, Ha, L e Thanh(2022), Is religiosity distance a driver of trade in environmental goods?, Applied Economics Letters,
Dai ,Zhe, Zhang, Yunzhi and Zhang, Rui(2021), The Impact of Environmental Regulations on Trade Flows: A Focus on Environmental Goods Listed in APEC and OECD
Dechezlepretre, A., & Sato, M. (2017). The impacts of environmental regulations on competitiveness. Review of Environmental Economics and Policy, 11(2), 183-206
FrankelA., & Rose, A. K.J. (2005). Is trade good or bad for the environment? Sorting out the causality. “The Review of economics and statistics”, 85-91.
George,C,al(2008), EU‐China Trade Sustainability Impact Assessment: Environmental Goods and Services Sector Study, Commission of the European Communities
Harris, M.N., L. Konyaand L. Matyas (2000). “Modelling the impact of environmental regulations on bilateral trade flows: OECD, 1990-1996.” Melbourne Institute, Australia
Jayachandran,S(2021), How Economic Development Influences the Environment , NBER working papers No.29191
Kohli, Deepti(2022), Environmental Regulation and Intra-Industry Trade: An Empirical Analysis, The International Trade Journal, 2022, vol. 36, issue 5, 377-399
Lee, Minkyung(2018), The Impact of environmental policy stringency on Korean exports of environmental goods, KDI School( https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/32302)
Levinson& Taylor, M. S.A.,. (2008). Unmasking The Pollution Haven Effect. “International Economic Review”.
Li,An(2021), The Impact of Environmental Regulations on Manufacturing Outsourcing: Re-examining the Pollution Haven Effect in Global Value Chains, WORKINGPAPER SERIES(https://scholarworks.umass.edu/peri_workingpapers/368/)
Lanoie,Paul, Party,Micheal, & Lajeunesse,Richard. (2008). Environmental regulation and productivity: testing the porter hypothesis. “Journal of Productivity Analysis”, 121-128.
Lee, Minkyung(2018), The Impact of environmental policy stringency on Korean exports of environmental goods, KDI School( https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/32302)
Melo, Jaime de and Solleder, Jean-Marc(2020), Barriers to trade in environmental goods: How important they are and what should developing countries expect from their removal, World Development, Volume 130, June 2020, 104910
Nguyen, Van Son, Kalirajan, Kaliappa(2016), Export of Environmental Goods: India’s Potential and Constraints, Cambridge University Press(https://www.jstor.org/stable/26392032)
PorterE.,Michael, & van der Linde (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. “The journal of economic perspectives”, 97-118.
Palmer,Karen, Oates ,E.Wallace, & Portney ,R.Paul. (1995). Tightening environmental standards: The benefit-cost or the no-cost paradigm?. “The journal of economic perspectives”, 119-132.
Pal,Iman &Kar, Saibal(2021), Gravity Models in International Trade: An Exploration in Econo-Physics, South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, Volume 10, Issue 1
Reinsch, William A.; Benson, Emily and Puga, Catherine(2021), Environmental Goods Agreement , Center for Strategic and International Studies(CSIS)
Steenblik, Ronald(2015), Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD Lists, Tech. rep., OECD Publishing.
Shepherd, B., H. Doytchinova, and A. Kravchenko (2019), “The gravity model of international trade: A user guide (R version),” ARTNeT Gravity Modeling Initiative and UN publications.
Santos Silva, J. M. C. & Tenreyro, Silvana(2022), The Log of Gravity at 15 , Portuguese Economic Journal(https://link.springer.com/article/10.1007/s10258-021-00203-w) 
Santos Silva JMC, Tenreyro S (2006) ,The log of gravity. Rev Econ Stat 88:641-658
Tran, Trang My(2020), International Environmental Agreement and Trade in Environmental Goods: The Case of Kyoto Protocol, Department of Economics, Faculty of Business and Law, Deakin University(https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/9629.pdf)
Tobey, J. A. (1990). The effects of domestic environmental policies on patterns of world trade: an empirical test. Kyklos 43, 191-209. Doi: 10.1111/j.1467-6435.1990.tb00207.
Tamini L., Sorgho Z.(2018), “Trade in environmental goods: how important are trade costs elasticities?”, Environmental and Resource Economics,70(https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-017-0110-2)
Tran, Trang My(2020), International Environmental Agreement and Trade in Environmental Goods: The Case of Kyoto Protocol, Department of Economics, Faculty of Business and Law, Deakin University(https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/9629.pdf)
Generalized Synthetic Control Method
Tinbergen J. (1962): Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy. New York, USA, Twentieth Century Fund: 330
Tobey, J.A. (1990). The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: An Empirical Test. Kyklos, 43: 191-209.
Van Beers, C.; Van Den Bergh, J.C(1997). An Empirical Multi-Country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on ForeignTrade. Kyklos 1997,50, 29-46.,
van Beers, C. and J.C.J.M. van den Berge (2003). “Environmental regulation impacts on international trade: Aggregate and sectoral analyses with a bilateral trade flow model”,Int. J. Global Environmental Issues, vol.3, No.1.
Vries P. de Frans, Withagen , Cees, & Vollebergh , Herman. (2005). Innovation and environmental stringency: the case of sulfur dioxide abatement. “CentER Discussion Paper”, Series No. 2005-18.
Walter, I. and Ugelow, J. (1979). Environmental Policies in Developing Countries. Ambio, 8: 102-109.
Wahyudi, Setyo Tri, Anggita, Riyandi Saras(2015), The Gravity Model of Indonesian Bilateral Trade, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol. 1, No. 2, Oktober 2015, pages 153-156
Xu, X. (2000). “International Trade and Environmental Regultaion: Time Series Evidence and Cross Section Test”, Environmental and Resource Economics, vol. 17; pp.233- 257.