دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 1-280 
تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله

صفحه 25-51

10.22034/ijts.2021.246906

جلال سلطان احمدی؛ راضیه تقی زادگان؛ ابراهیم تقی زاده