تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

امروزه جلب رضایت مشتری در رسیدن سازمان‌ها به اهدافشان، نقش اساسی ایفا می‌کند. مشتریان عمده، از مهمترین دارایی‌های سازمان‌ها به حساب می‌آیند. میزان اعتبار پرداختی به مشتریان می‌تواند از عوامل اثرگذار بر جلب رضایت مشتری باشد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان و مطالعه اثر تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی در این رابطه‌ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1392 تا 1396 استفاده شده است، به طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده ‌شد. آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک‌های آماری داده‌های تلفیقی صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تمرکز مشتری، اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی با ریسک عملیاتی  بالاتر، تمرکز مشتری تاثیر بیشتری بر اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان  دارد و در شرکت‌هایی با اهرم مالی  بالاتر، تمرکز مشتری تاثیر بیشتری بر اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان  دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer Concentration and Trade Credit: the Moderating Role of Operational Risk and Financial Leverage

نویسندگان [English]

  • roohollah arab 1
  • mansoreh akhondradkani 2
  • mohammad gholamrezapoor 2
1 Assistant Professor, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
2 MA in Accounting
چکیده [English]

Today, customer satisfaction plays an essential role in achieving organizational goals. Major customers are among the most important assets of organizations. The amount of credit paid to customers can be a factor in affecting customer satisfaction. The present study aims at investigating the association between customer concentration and trade credit with particular focus on the moderating role of operational risk and financial leverage, in the firms listed on the Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were built on the financial information of 88 listed firms during the years 2013-2017, and then were tested using Eviews and multivariate regression model based on panel data. The results reveal that customer concentration improves trade credit offered to customers. Moreover, the findings indicate that customer concentration exerts greater influence on the trade credit paid to customers in the firms with higher operational risk, and exerts greater influence on the trade credit paid to customers in the firms with higher financial leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Concentration / Trade Credit / Operational Risk / Financial Leverage
ابراهیمی کردلر، علی، طاهری، منصور. (1394). تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری.  بررسی‌های حسابداری، 2(8)، 1-14.
افلاطونی، عباس، نوروزی، محمد. (1398). عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، پذیرفته شده برای چاپ
افلاطونی، عباس، نعمتی، مرضیه. (1397). نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیر‌های ابزاری. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره 25، شماره 1، صص 1-20.
امینی فرد، زینب، صالحی، مهدی. (1398). تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، 9(1)، 121-140.
ایزدی‌نیا، ناصر، مسعود طاهری. (1395). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره5، شماره 3، صص 81-102.
تهرانی، رضا. (1391). "مدیریت مالی". تهران، انتشارات نگاه دانش.
خدادادی، ولی، ویسی، سجاد و علی چراغی نیا. (1396). بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 1، صص 45-60.
شیبانی تذرجی، عباس و احمد خدامی‌پور. (1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی- شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره9، شماره2، صص 103-129.
صالحی، مهدی، قناد، مصطفی، به سودی، افشین. (1396). بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 8(17)، 27-39.
طالب‌نیا، قدرت‌اله و مریم مهدوی. (1394). بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه‌نقد. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره13، صص 41-53.
فخاری، حسین، غفاری چراتی، محمود. (1397). تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بازرگانی، 22(87)، 101-124.
کردستانی، غلامرضا و عبدالاحد عباشی. (1393). بررسی تأثیر تمرکز برعملکرد مالی شرکت، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2دوره شماره 6، صص 92-81.
کریمی، کامران، شاهوردیانی، شادی و افسانه نعیمی‌فر. (1396). بررسی تأثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها (درچارچوب مدل(GOEL. . مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 32، صص 191-205.
مرادی، مهدی، دلدار، مصطفی، صابرماهانی، معصومه. (1398). تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت. راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، 71-94.
نیک‌بخت، محمدرضا، صابرماهانی، معصومه، دلدار . (1398). بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی، دانش حسابداری، 10(1)، 39-65.
Allen, F., Qian, J., Qian, M. (2005). Law, Finance, and Economic Growth in China, Journal of Financial Economics, 77(1), 57-116.
Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. (2010). Formal Versus Informal finance: Evidence from China, Review of Financial Studies, 23(8), 3048-3097.
Basel Committee on Banking Supervision. (2003). Sound Practices for the Management and supervision of operational risk.
Biais, B., & Gollier, C. (1997). Trade Credit and Credit Rationing. The Review of Financial Studies, 10(4), 903-937.
Bose PK, Sarkar S, Chakraborty S, Banerjee S. Overview of the Meso- to Neoproterozoic Evolution of the Vindhyan Basin, Central India. Sediment Geol 2001;141:395 - 419
Boubakri, N., Cosset, J. C., Saffar, W. (2012). The Role of State and Foreign Owners in Corporate Risk-Taking: Evidence from Privatization, Journal of Financial Economics, 108(3), 641-658.
Cheung, A., Pok, W. C. (2019). Corporate Social Responsibility and Provision of Trade Credit, Journal of Contemporary Accounting and Economics, Elsevier, vol. 15(3).
Daripa, A., Nilsen, J. (2011). Ensuring Sales: A Theory of  Inter-Firm Credit, Microeconomics, 3(1), 245-279.
Dwenger, N., Steiner, V. (2014). Financial Leverage and Corporate Taxation: Evidence from German Corporate Tax Return Data. International Tax and Public Finance, 21(1), 1-28.
Fabbri, D., Menichini, A. M. C. (2009). Trade Credit, Collateral Liquidation and Borrowing Constraints, Journal of Financial Economics, 96(3), 413-432.
Fisman, R., Raturi, M. (2004). Does Competition Encourage Cooperation? Evidence From African Trade Credit Relationships, Review of Economics & Statistics, 86(1), 345-352.
Galbraith, C. S., Stiles, C. H. (2010). Firm Profitability and Relative Firm Power, Strategic Management Journal, 4(3), 237-249.
Giannetti, M., Burkart, M., & Ellingsen, T. (2011). What you Sell is What you Lend? Explaining Trade Credit Contracts. Review of Financial Studies, 24(4), 1261- 1298.
Gosman, M., Kelly, T., Olsson, P., Warfield, T. (2004). The Profitability and Pricing of Major Customers, Review of Accounting Studies, 9(1), 117-139.
Huang, H.H., Lobo, G.J., Wang, C., & Xie, H. (2016). Customer Concentration and Corporate Tax Avoidance, Journal of Banking and Finance, 72,184-200.
Irvine, J., Park, S., & Yildizhan, C. (2013). Customer-Base Concentration, Profitability and Distress Across The Corporate Life Cycle. Working Paper, University of Georgia.
Kim, R.,  Luo, W. (2017).  Customer Concentration and Earnings Management: Evidence from the Sarbanes-Oxley Act SSRN: https://ssrn.com/abstract =970368
Korkeamäki, T., Liljeblom, E., Pasternack, D. (2017). CEO Power and Matching Leverage Preferences. Journal of Corporate Finance, 45, 19-30.
Lin, T. T., Chou, J. H. (2015). Trade Credit and Bank Loan: Evidence from Chinese Firms, International Review of Economics and Finance, 36, 17-29.
Liu, C., Xiao, Z., Xie, H. (2019). Customer Concentration, Institutions, and Corporate Bond Contracts. International Journal of Finance & Economics, 25(1), 90-119.
Love, P. Edwards, D.J. Standing, C. Irani, Z.(2009). Beyond the Red Queen Syndrome: CRM Technology and Building Material Suppliers, Engineering, Construction and Architectural Management, 16(5), 459-474.
Mitra, S., Karathanasopoulos, A., Sermpinis, G., Dunis, C., Hood, J .(2015). Operational risk: Emerging Markets, Sectors and Measurement, European Journal of Operational Research,  241(1), 122-132.
Murfin, J. and K. Njorge. (2013). The Implicit Costs of Trade Credit Borrowing By Large Firms. Working Paper. Yale University.
Norden, L., Udell, G. F., Wang, T. (2019). Do Bank Bailouts Affect the Provision of Trade Credit?. Journal of Corporate Finance, 60.
Patatoukas, P. N. (2012). Customer-Base Concentration: Implications for Firm Performance and Capital Markets. The Accounting Review, 87 (2), 363-392.
Peng X., Wang X. & Yan L. (2018). How Does Customer Concentration Affect Informal Financing?, International Review of Economics and Finance, 63, 152-162.
Petersen, M.A., & Rajan, R.G. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. The Review of Financial Studies, 10(3), 661-691.
Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York.
Raman, K., Shahrur, H. (2008). Relationship-Specific Investment and Earnings Management: Evidence on Corporate Suppliers and Customers, The Accounting Review, 83(4), 1041-1081.
Song, J., Wang, X. (2019). Customer Concentration and Management Earnings Forecast, Economic and Political Studies, 7(4).
Tan, J., Cao, H., Kong, X. (2019). Do Major Customers Promote Firms’ Innovation?. China Journal of Accounting Research, 12(2), 209-229.
Wilner, B. S. (2000). The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The Case of Trade Credit, Journal of Finance, 55(1), 153-178.
Wu, W., Firth, M., Rui, O. M. (2014). Trust and the Provision of Trade Credit, Journal of Banking & Finance, 39(1), 146-159.
Zhong, T., Zuo, Y., Sun, F., Lee, J.Y. (2020). Customer Concentration, Economic Policy Uncertainty and Enterprise Sustainable Innovation. Sustainability , 12(4).