تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

 
با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست‌های ارزی مختلف در سال‌های اخیر، بررسی اثر تکانه‌های ارزی بر تقاضای پول در ایران می‌تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه‌های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده‌های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم‌جمعی کرانه‌ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می‌دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه‌مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می‌توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش‌تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Money Demand Function in Iran

نویسندگان [English]

  • hamid lal-e-khezri 1
  • ahmad Jafari samimi 2
1 PhD in Economics,Lecturer at Azad University of Qaen
2 Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Considering the exchange rate changes due to different foreign exchange policies in recent years, the study of the effect of currency shocks on the demand for money in Iran can lead to useful results. Therefore, in this study, we investigate the symmetry or asymmetry of the effect of positive and negative exchange rate shocks on money demand function by using Nonlinear Autoregressive Distributed Lag model on the latest seasonal data up to year 1396. At first, the existence of long-term equilibrium relationship was examined using Pesaran Bound test and was confirmed. The results of the model show that Growth Domestic Production (GDP) and Ratio of government budget deficit to GDP have positive effect on money demand and inflation has negative effect on it. The results also indicate that GDP and the state budget deficit variables positive impact on the money demand and inflation has a negative impact. According to the results of the Wald test, the level of positive and negative shocks of exchange rate on money demand is asymmetric in the short run but symmetric in the long run. Also by comparing the positive and negative effects of exchange rate shocks on money demand, it can be concluded that the positive effect of exchange rate shocks on money demand is more than the negative effect of shocks on exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric / Exchange Rate Shocks / Money Demand Function / Nonlinear ARDL
ادیب‌پور، مهدی و الهامی، مریم. (1394). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، سال بیست و دوم، شماره 10، 122-104.
خلیلی عراقی، منصور؛ عباسی‌نژاد، حسین و گودرزی فراهانی، یزدان. (1392). برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و همجمعی، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، سال بیستم، شماره 5، 26-1.
دهمرده، نظر و روشن، رضا. (1388). بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول: مطالعه موردی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 88، 116-95.
صادق‌زاده یزدی، علی؛ جعفری‌صمیمی، احمد و علمی، زهرا. (1385). برآورد تابع بلندمدت و کوتاه‌مدت تقاضای پول در ایران استفاده از الگوی خودبازگشت باوقفه‌های توزیعی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 29، 15-1.
طهرانچیان، امیرمنصور و نوروزی بیرامی، معصومه. (1390). آزمون جانشینی پول در ایران: کاربردی از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49، 115-99.
عرفانی، علیرضا؛ صادقی، خیام و پویا، محمدمهدی. (1391). برآورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 13، 118-91.
فطرس، محمد حسن و حسینی‌دوست، سیداحسان. (1394). برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران (1390-1352) فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 73، 178-153.
فلاحی، محمدعلی و تگهداری، ابراهیم .(1385). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) مجله دانش و توسعه، شماره 17، 166-147.
گل خندان ابوالقاسم. (1395). تأثیر تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران (آیا این اثرگذاری نامتقارن است؟) . فصلنامه سیاست‌های مالی واقتصادی، ۴ (۱۵):114-89.
لعل خضری، حمید؛ ناجی میدانی، علی اکبر و کریم‌زاده، مصطفی. (1393). اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نوزدهم، شماره 59، 236-211.
هاتفی مجومرد،  مجید؛ جلالی، ‌ام البنین و کفیری، علیرضا. (1398). تخمین تابع تقاضای پول با تأکید بر آستانه‌ نرخ سپرده‌های بانکی: رویکرد خودرگرسیونی انتقال ملایم. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24(78)، 193-163.
Alam, M.I. and R.M. Quazy (2003).” Determinant of Capital Flight: an Econometric Case Study of Bangladesh”. Review of Applied Economics, 17, 85-103.
Alsamara1, M, and Mrabet, Z. (2019). “Asymmetric Impacts of Foreign Exchange Rate on the Demand for Money in Turkey: New Evidence from Nonlinear ARDL”, International Economics and Economic Policy, Volume 16, Issue 2, 335-356.
Ang, J. B (2007). “Co2 Emisions, Energy Consumption, and Output in France”. Energy Policy, 35, 4772-4778.
Arango, S., and M. I. Nadiri. (1981). “Demand for Money in Open Economies.” Journal of Monetary Economics, 7, 69- 83.
Baharumshah AZ, Mohd SH, Mansur M, Masih A. (2009). “The Stability of Money Demand in China: Evidence from the ARDL Model”. Economic Systems, 33, 231-244.
Bahmai, S. (2013). “Exchange Rate Volatility and Demand for Money in Less Developed Countries”, Economic Finananc, 37, 442-452.
Bahmani-Oskooee, M, and Bahmani, S. (2012). “Exchange Rate Volatility and Demand for Money in Iran”, Monetary Economics and Finance, 5(3), 268-276.
Bahmani-Oskooee, M, and Motavallizadeh-Ardakani, A. (2018). “Inequality and Growth in the United States: is There Asymmetric Response at the State Level?”, Applied Economics, 50 (10), 1074-1092.
Bahmani-Oskooee, M., and M. Pourheydarian. (1990). “Exchange Rate Sensitivity of the Demand for Money and Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies.” Applied Economics, 22,917-925.
Bahmani-Oskooee, M and Baek, J. (2016). “Global Financial Crisis of 2008, Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes, and Stability of the Demand for Money in Japan”, Journal of Reviews on Global Economics, 2016, 5, 273-280.
Bahmani-Oskooee, M and Gelan, A. (2019a). Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on the Demand for Money in Africa”, Applied Economics, 51(31), 3365-3375.
Bahmani-Oskooeea, M., Halicioglu, F, and Bahmani, S. (2017). “Do Exchange Rate Changes have Symmetric or Asymmetric Effects on the Demand for Money in Turkey?”, APPLIED ECONOMICS, 49(42), 4261-4270.
Bahmani-Oskooeea, M., Xib, D and Bahmani, S. (2019b). “More Evidence on the Asymmetric Eeffects of Exchange Rate Changes on the Demand for Money: Evidence from Asian” APPLIED ECONOMICS LETTERS, 26 (6), 485-495.
Bahmani-Oskooee M, Holicioglu F, Bahmani S. (2017). “Do Exchange Rate Changes have Symmetric or Asymmetric Effects on the Demand for Money in Turkey?” ,Applied Economics, 49(42), 4261-4270.
Bahmani-Oskooee M, Shabsigh G. (1996). “The Demand for Money in Japan: Evidence from Cointegration Analysis”. Japan and the World Economy, 8, 1-10.
Banerji, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry. (1993).” Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non Stationary Data”. Oxford University Press.
Dreger C, Reimers HE, Roffia B. (2007). “Long-run Money Demand in the New EU Member States with Exchange Rate Effects”. Eastern European Economics 2007; 45(2), 75-94.
Granger, C. W. & Yoon, G (2002). “Hidden Cointegration”. University of California, Economics Working Paper No. 2002-02, 1-48.
Hsing, Y. (2008). “Impacts of the Exchange Rate and the Foreign Interest Rate on the Argentine Money Demand Function”, Applied Economics Letters, 15, 35-39.
Jung, Alexander. (2016). “Is Euro Area Money Demand for M3 still Stable? ,The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, 60(C), 29-39.
Mahmood, H, Tawfik, T, and Alkhateeb, Y. (2018). “Asymmetrical Effects of Real Exchange Rate on the Money Demand in Saudi Arabia: A Nonlinear ARDL Approach”, PLoS One. 2018, 13(11), 1-12.
Mcgibany, JM, Nourzad, F. (1995). “Exchange Rate Volatility and the Demand for Money in the US”, International Review Economic Finance, 4(4), 411-425.
Mundell, R. A. (1963). “Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates”, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29,475-485.
Narayan, P. K. & S. Narayan. (2004). “Estimating Income and Price Elasticity’s of Imports for Fiji in a Cointegration Framework”. Economic Modeling, 22, 423-438.
Ogbonna,B,C. (2015). “Exchange Rate and Demand for Money in Nigeria”, Research in Applied Economics, 7(2), 21-37.
Pesaran MH, Shin Y, Smith RJ. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”. J ApplEcon 16, 289-326
Poole W. (1970). “Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model”. The Quarterly Journal of Economics, 84(2), 197-216.
Schorderet, Y. (2003). “Asymmetric Cointegration”. University of Geneva. 2003.01, Instituted Economies ET, Econometric, University de Genève, 1-22.
Shin, Y., Yu, B., and Greenwood-Nimmo, M. (2014).”Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework”. Festschrift in Honor of Peter Schmidt, Springer, New York, 281-314.