شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

پایداری در زنجیره‌تأمین به‌عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره‌تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت‌ها، کسب و کارها، آژانس‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیرانتفاعی به طور فزآینده‌ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه‌های مدیریت زنجیره‌تأمین  پایدار در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه‌ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره‌تأمین شرکت کشتی‌سازی بوشهر 30 نفر به‌عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام‌مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص‌ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه‌بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه‌های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می‌باشد، بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه‌بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره‌تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می‌توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره‌تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Barriers to Sustainable Supply Chain Management, Using a Hybrid Fuzzy ANP-DEMATEL Approach: A Case of shipyard in Bushehr

نویسندگان [English]

 • sayyed mohammad reza davoodi 1
 • Somayeh Sazegari 2
1 department of management
2 Ph.D. student in Industrial Management (Subdiscipline of Financial),Dehaghan Branch, Islamic Azad University, dehaghan, Iran.
چکیده [English]

Sustainability  is a relatively new and very influential subject that has attracted the attention of researchers in the field of supply chain management. In addition to the academic field, societies, governments, businesses, international agencies and nonprofit organizations are increasingly focusing on this issue.The present study seeks to investigate the barriers to implementation of sustainable supply chain management practices in Bushehr Shipbuilding Plant using fuzzy and nonlinear ANP methods. Using a questionnaire method, among 50 experts in the supply chain of Bushehr Shipbuilding Company, 30 individuals were identified as the sample of which 20 completed the questionnaire. then a fuzzy DEMATEL method was used to build a framework for evaluating the impact of indicators. In the next step, using the fuzzy ANP technique, the barriers were studied. The compatibility rate of the performed comparisons is 0.019, which is less than 0.1, and therefore it is possible to trust the comparisons. According to the results, the knowledge and support dimension have the highest impact, in the ranking stage, three highest pririties are respectively, sustanability cost and economics condition (weight 0.124), lack of technical expertise (weight 0.099), and lack of training (weight 0.081). Regarding the results, it can be recommended that in implementing sustainable supply chain management it is crucial to learn from the supply chain  (i.e knowledge dimension) through collaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Supply Chain / Fuzzy DEMATEL / Fuzzy ANP / Marine Industries
 1. بازارا، جارویس و شرالی. (1396). برنامه‌ریزی خطی و جریان‌های شبکه‌ای،(ترجمه اسماعیل خرم)، چاپ هشتم، ویراست چهارم، تهران، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی.

  باورصاد، بلقیس، نیلی احمدآبادی، مجید، بیرانوند، طاهره. (1397). ارائه مدل مدیریت زنجیره‌تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5(1)، 48-37.

  بیات، ابوذر؛ لشکری، محمد .(1391). سبزسازی زنجیره‌تأمین گردشگری. ماهنامه توسعه مهندسی بازار.

  سلحشوری، روح اله و محمدی بالانی، عبدالکریم (1395)، شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت زنجیره‌تأمین پایدار، دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره‌تأمین و لجستیک، تهران، مرکز توسعه اطلاعات کاربردی.

  قاسمی، ا. آقایی، ع. سروری، ر.(1392)، «مدیریت زنجیره‌تأمین پایدار از نظریه تا مدل‌سازی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت، اصفهان،صص 241-234.

  همت‌جوی، ولی‌الله؛ کرد، باقر و خسروی محمد سلطان، مریم، (1393) "شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره‌تأمین صنعت لاستیک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان" مدیریت زنجیره‌تأمین،(16)،33-24.

   

  Ageron, B. Gunasekaran, A. Spalanzani, A. (2012). Sustainable Supply Management: An Empirical Study. International Journal of Production Economics, 140 (1), 168-182.

  Bhanot, N., Rao, P.V., Deshmukh, S.G., (2015). Enablers and Barriers of Sustainable Manufacturing: Results from a Survey of Researchers and Industry Professionals, in: Procedia CIRP. pp. 562–567.

  Büyüközkan, G. &. (2011). Designing a Sustainable Supply Chain Using an Integrated Analytic Network Process and Goal Programming Approach in Quality Function Deployment. Expert Systems with Applications , 38, 3731–13748.

  Büyüközkan, Gülçin; Gizem Çifçi, (2012), A Novel Hybrid MCDM Approach Based on Fuzzy DEMATEL, Fuzzy ANP and Fuzzy TOPSIS to Evaluate Green Suppliers, Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 3, 15 February, Pages 3000-3011.

  Dubey, R., Gunasekaran, A., (2015). Shortage of Sustainable Supply Chain Talent: an Industrial Training Framework. Ind. Commer. Train. 47, 86–94.

  Fontela, E; Gabus, A; (1976). DEMATEL, Innovative Methods, Report No. 2 Structural Analysis of the World Problematique. Battelle Geneva Research Institute.

  Ganeshan, R., & Harrison, T. P. (1995). An Introduction to Supply Chain Management. Department of Management Science and Information Systems, Penn State University, 1-7.‏

  Gaziulusoy, A.I., Boyle, C., McDowall, R., (2013). System Innovation for Sustainability: A Systemic Double-Flow Scenario Method for Companies. J. Clean. Prod. 45, 104–116.

  Gosling J. Fu, J., Yu Gong, Brown, S. (2016). The Role of Supply Chain Leadership in the Learning of Sustainable Practice: Toward an Integrated Framework. Journal of Cleaner Production .

  Gualandris, J., Kalchschmidt, M. (2014). Customer Pressure and Innovativeness: Their role in Sustainable Supply Chain Management. Journal of Purchasing and Supply Management, 20 (2), 92-103.

  1. Balfaqih, Z. M. Nopiah, N. Saibani, and M. T. Al-Nory.,(2016) “Review of Supply Chain Performance Measurement Systems: 1998–2015”, Comput. Ind., vol. 82, pp. 135–150.

  Hong, P., Kwon, H.-B., Roh, J.J., 2009. Implementation of Strategic Green Orientation in Supply Chain: An Empirical Study of Manufacturing Firms. Eur. J. Innov. Manag. 12, 512–532.

  Hong J, Zhang Y, Ding, M. (2018). Sustainable Supply Chain Management Practices, Supply Chain Dynamic Capabilities, and Enterprise Performance. Journal of Cleaner Production, 20, 3508-3519.

  Horng, eou-Shyan; Chih-Hsing Liu, Sheng-Fang Chou, Chang-Yen Tsai, (2013), Creativity as a Critical Criterion for Future Restaurant Space Design: Developing a Novel Model with DEMATEL Application, International Journal of Hospitality Management, Volume 33, Pages 96-105.

  Kahraman, Cengiz; (2009),  Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its Applications, ISSN 1931-6828.

  Koho, M., Tapaninaho, M., Torvinen, S., (2011). Towards Sustainable Development and Sustainable Production in Finnish Manufacturing Industry. 4th Int. Conf. Chang. Agil. Reconfigurable Virtual Prod. (CARV2011), Montr. Canada 2011 422–427.

  Kulatunga, A.K., Jayatilaka, P. R. Jayawickrama, M., (2013). Drivers and Barriers to Implement Sustainable Manufacturing Concepts in Sri Lankan Manufacturing Sector, in: 11th Global Conference on Sustainable Manufacturing. pp. 171–176.

  Lam, J. S. L. (2015). Designing a Sustainable Maritime Supply Chain: A Hybrid QFD–ANP Approach. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 78, 70-81.‏

  Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable Supply Chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25(6), 1075-1082.

  Liu, s., Kasturiratne, d., & Mozier, j. (2012). Ahub and Spoke Nodek for Multi Dimensional Integration of Green Marketing and Sustainable Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, 41,581-588.

  Mani, V., Gunasekaran, A., Delgado, C. (2018). Enhancing Supply Chain Performance Through Supplier Social Sustainability: An Emerging Economy Perspective. International Journal of Production Economics, 195, 259-272.

  Moktadir, A., Rahman, T., Rahman, H., Ali, S.M., Paul, S.K., (2018). Drivers to Sustainable Manufacturing Practices and Circular Economy: a Perspective of Leather Industries in Bangladesh. J. Clean. Prod.174, 1366–1380.

  Moktadir, M. A., Ali, S. M., Rajesh, R., & Paul, S. K. (2018). Modeling the Interrelationships Among Barriers to Sustainable Supply Chain Management in Leather Industry. Journal of Cleaner Production, 181, 631-651.‏

  Mores, G.v., Finocchio, C.P.S., Barichello, R., Pedrozo, E.A., (2018). Sustainability and Innovation in the Brazilian Supply Chain of Green Plastic. Journal of Cleaner Production, 177, 12-18.

  Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P., Raj, T., (2010). Modelling the Barriers of Green Supply Chain Practices: An Indian Perspective. Int. J. Logist. Syst. Manag. 7, 81–107.

  Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., Kannan, D., & Geng, Y. (2013). Role of Behavioural Factors in Green Supply Chain Management Implementation in Indian Mining Industries. Resources, Conservation and Recycling, 76, 50-60.

  Neutzling, D.M., Land, A., Seuring, S., Nascimento, L.F.M. (2018). Linking Sustainability-Oriented Innovation to Supply Chain Relationship Integration. Journal of Cleaner Production, 172, 3448-3458.

  Nidumolu, R., Prahalad, C.K., Rangaswami, M.R., 2009. Why Sustainability is Now the key driver of innovation. Harv. Bus. Rev. 87.

  Paulraj, A Eltantawy, R, Giunipero, L., Naslund, D., & Thute, A. A. (2015). Towards Supply Chain Coordination and Productivity in a Three Echelon Supply Chain: Action Research Study. International Journal of Operations & Production Management, 35(6), 895-924.‏

  1. K. Patil and R. Kant.,(2016) “Evaluating the Impact of Knowledge Management adoption on Supply Chain Performance by BSC-FANP Approach: An Empirical Case Study”, Tékhne.

  Saaty, T.L; (1989). Decision Making, Scaling, and Number Crunching, Decision Sciences, VOL 20, Page 404-409.

  Shaverdi, Meysam, Heshmati, Mohammad Rasoul, Eskandarippur. Ebrahim, Akbari Tabar, Ali,(2013). Developing Sustainable SCM Evaluation Model Using Fuzzy AHP in Publishing industry. Procedia Computer Science17 (2013) 340-349.

  Shih-Jieh Hung,(2014), Activity-Based Divergent Supply Chain Planning for Competitive Advantage in the Risky Global Environment: A DEMATEL-ANP Fuzzy Goal Programming Approach, Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 8, Pages 9053-9062.

  Srivastava, S. K. (2007). Green Supply-Chain Management: a State-of-the-art Literature Review. International Journal of Management Reviews, 9 (1), 53-80.

  Su, C. M., Horng, D. J., Tseng, M. L., Chiu, A. S., Wu, K. J., & Chen, H. P. (2016). Improving Sustainable Supply Chain Management Using a Novel Hierarchical Grey-DEMATEL Approach. Journal of Cleaner Production, 134, 469-481.‏

  Tadić, Snežana; Slobodan Zečević, Mladen Krstić,(2014), A Novel Hybrid MCDM Model Based on Fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and Fuzzy VIKOR for City Logistics Concept Selection, Expert Systems with Applications, Volume 41, Issue 18, Pages 8112-8128.

  Turker, D., Altuntas, C., (2014). Sustainable Supply Chain Management in the Fast Fashion Industry: An Analysis of Corporate Reports. Eur. Manag. J. 32, 837–849.

  Tzeng, G.-H., Teng, J.-Y.(1993), Transportation Investment Project Selection with Fuzzy Multiobjectives. Transp. Plann. Technol. 17(2), 91–112 .

  Uygun, Özer; Hasan Kaçamak, Ünal Atakan Kahraman,(2015), An Integrated DEMATEL and Fuzzy ANP Techniques for Evaluation and Selection of Outsourcing Provider for a Telecommunication Company, Computers & Industrial Engineering, Volume 86, Pages 137-146.

  Wang, Ray,. Shu-Li, Hsu, Yuan Hsu Lin, Ming-Lang Tseng,(2011). Evaluation of Customer Perceptions on Airline Service Quality in Uncertainty, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25: 419-437.

  Wang, Z., Subramanian, N., Gunasekaran, A., Abdulrahman, M.D., Liu, C., (2015). Composite Sustainable Manufacturing Practice and Performance Framework: Chinese Auto-Parts Suppliers’ Perspective. Int. J. Prod. Econ. 170, 219–233.

  Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumer, P. (2012). Sustainable Supply Chain Management (SSCM) in Malaysia: A Survey. International Journal of Production Economics.

  Zhou, z., Cheng, s., & Hua, b. (2000). Supply Chain Optimization of Continuous Process Industries with Sustainability Consideration. Computers Adna Chemical Engineering, 24,1151-1158.