شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

چکیده

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه‌های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه‌های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می‌باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می‌باشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که علیرغم طرح نظریه‌های نوظهوری همانند نظریه هزینه‌های معامله به‌عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می‌توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به‌علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت‌گیری کمتر و ضمانت‌اجرای منعطف‌تری برخوردار می‌باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می‌باید ضمن بیان مولفه‌های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت ‌اجرای قوی‌تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uufair Terms in Contracts Between Businesses

نویسندگان [English]

  • Abbas karimi 1
  • mostafa kooshki 2
1 faculty of law,university of tehran
2 Ph.D. Student, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The economic, social, psychological or intellectual superiority of some business enterprises has led them to impose their own favorite terms and conditions on the other enterprises. Therefore, this article intends to answer these main questions. From the point of view of law and judicial precedent, what are qualifications needs for the  terms between businesses to be considered unfair and what is the basis that justified control of unfair terms? The results of the research reveals that despite the advent of new theories such as the theory of transaction costs as a basis for dealing with unfair terms, it can still be argued that in the Iranian legal system, the basis for dealing with such terms is “No Loss Principle”. In addition, Couse of important principles such as freedom of competition and contractual security, there is less rigidity and more flexible enforcing guarantee in contracts between the businesses to such terms, which can be criticized. Thus, the and the legislator not only must provide more precise components to recognition of such terms, but also establish more strict enforcement guarantees such as annulation of those terms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unfair Terms / Businesses / No Loss Principle / Transaction Costs Theory / Judicial Control of Unfair Terms
اسکینی، ربیعا، (1370). خصائص قراردادهای تجاری، مجله حقوق دادگستری،شماره زمستان، صص 65 تا 83.
پاسبان، محمدرضا و غلامی ابوالفضل، (1696). ادغام‌های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران، مجله مطالعات حقوقی، دوره 9، صص 55-31.
تقی زاده، ابراهیم و احمدی، افشین؛ جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده 46 قانون تجارت الکترونیک، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره دهم، بهار، صص 42-9.
حقیقت جو، مهدی، (1396). بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 100، صص 93 تا 118.
دعاگویی، محمد مصطفی و محمدی، زینب، (1393). شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، صص 89-65.
ساردوئی نسب، محمد و کاظم پور، سیدجعفر، (1390). مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد، مجله حقوقی دادگستری،  شماره 75،صص74-37.
شهیدی، مهدی، (1396). اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد دوم، چاپ هفتم.
شهیدی، مهدی، (1395). آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، انتشارات مجد، چاپ هفتم.
شیروی، عبدالحسین، (1381). نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا؛ مجله مجمع آموزشی قم، شماره 14، صص  44-5.
صفایی، سید حسین و شمالی، نگار، (1398). مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، دوره 22، شماره 86، صص 70-43.
صفایی، سیدحسین، (1397). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ سی‌ام.
عادل، مرتضی؛ شمس الهی، محسن؛ (1397). شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده؛ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 25، صص 233-206.
عبدی پور، ابراهیم، (1388). سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، مجله حقوق اسلامی، - شماره 21، صص 156-125.
غفاری فارسانی، بهنام، (1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، انتشارات میزان، چاپ نخست.
کاتوزیان، ناصر، (1395). قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، انتشارات سهامی انتشار، چاپ دهم.
کاتوزیان، ناصر، (1394). قواعد عمومی قراردادها، جلد نخست، انتشارات سهامی انتشار، چاپ سیزدهم.
کرمی، سکینه؛ نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شماره نود و یکم، صص 134-108.
کریمی، عباس، شروط تحمیلی (غیر منصفانه) در قراردادهای موضوع ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382، در کتاب: کریمی، عباس، چهل گفتار حقوقی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1397.
کریمی، عباس، (1381). شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها، مجله پژوهش‌های حقوقی، بهار و شماره 1 صص 82-75.
کریمی، عباس؛ شعبانی کندسری، هادی؛ (1393). رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سو استفاده از حق، مجله پژوهش حقوق اسلام و غرب، شماره 2، صص 166-135.
محقق داماد، سید مصطفی، (1390). قواعد فقه:بخش مدنی، انتشارات مرکز نشر اسلامی، چاپ بیستم، ویرایش دوم.
 
Akerlof, G. , (1970). ‘The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanisms’, QJE
Chagny, Muriel, (2015). ‘La re`gle sur le de ´se ´quilibre Significatif Devant la Cour de cassation!’ RTDCom .
Cooter R. , Ulen, T. , (2012). Law & Economics, Boston, Pearson.
Cseres, K. (2012). ‘Consumer Protection in the European Union’ in R. Van den Bergh and A. Pacces (eds.), Regulation and Economics, Cheltenham, Edward Elgar.
Dadoun, Armand, (2011). ‘Faut-il avoir peur du ‘‘de ´se ´Quilibre Significatif’’ dans les Relations Commerciales?’.
Del Marmol, C.  (1966). ‘Les Clauses Contractuelles Types, Facteur d’unifcation du droit Commercial’ in Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, I, Ghent, Story-Scientia.
Flour, J. , Savaux, E., Aubert, (2012). J.-L. , Les Obligations. 1. L’acte Juridique, Paris, Dalloz.
Hesselink, M. (2011).  ‘Unfair Terms in Contracts Between Businesses’ in R. Schulze and J. Stuyck (eds.), Towards a European Contract Law, Munich, Sellier.
Karimi, Abbas, (1995). l,Application du Droit Commun en Maitre du Cluses Abusives apres la loi, la semaine Juridiqhe,n.13, 27 mars 1996.
Kessler, F. (1943). ‘Contracts of Adhesion – Some Toughts About Freedom of Contract’, Colum. L. Rev.
Lagarde, Xavier, (2016). ‘Questions Autour de l’Article 1171 du code Civil’ D.Law Quarterly.
Lando, O. (2011). ‘Comments and Questions Relating to the European Commission’s Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law’, ERPL
Maugeri, M.  (2011). ‘Is the DCFR Ready to be Adopted as an Optional Instrument?’, ERCL.
Mazeaud D. , Sauphanor-Brouillaud, N. , (2012). ‘Article 7. Not Individually Negotiated Terms’ in R. Schulze (ed.), Common European Sales Law (CESL) – Commentary, Baden-Baden, Nomos.
McKendrick, E., (2012). Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press.
Peel, E. , (2007). The Law of Contract, Sweet & Maxwell, London.
Rowan, Solene , (2017). The new French law of Contract. International & Comparative.
Schäfer and Leyens, P. (2010). ‘Judicial Control of Standard Terms and European Private Law’ in in P. Larouche and F. Chirico (eds.), Economic Analysis of the DCFR, Munich, Sellier.
Schillig, M. (2008). ‘Inequality of Bargaining Power Versus Market for Lemons: Legal Paradigm Change and the Court of Justice’s jurisprudence on Directive 93/13 on Unfair Contract Terms’, ELR.
Van Loock, Sander, (2014). Unfair Terms in Contracts Between Businesses: a Comparative Overview in Light of the Common European Sales Law, Cambridg.
Whittaker, Simon, (2019). Unfair Terms in Commercial Contracts and the Two Laws of Competition: French Law and English Law Contrasted, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 0, No. 0.