تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، ایران

چکیده

آزادسازی تجاری تدریجی در کشورهای درحال توسعه می‌تواند به تخصیص بهینه منابع، افزایش بازده فزاینده به مقیاس، انتقال دانش و فناوری و تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کمک کند و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه ضروری می‌باشد. در این راستا، تحقیق حاضر، تأثیر شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان فناوری برتر را بر آزادسازی تجاری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعۀ آسیایی عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منتخب توسعه‌یافتۀ اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره 2017-2009 بررسی نموده است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی‌شدن سیاسی و نوآوری بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology on Trade Liberalization in the Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Maryam Ebrahimi 3
  • Ali Moradi 4
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University
2 Management Group, Management Faculty, Azad University, Buieen Zahra, Iran
3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran
4 MA of Economics, Iran
چکیده [English]

Trade liberalization in developing countries can help with optimal allocation of resources, increasing returns to scale, transfer of knowledge and technology, and can facilitate the imports of intermediate and capital goods, which will lead to increased economic growth. Therefore, it is necessary to identify the factors that affect trade openness in developing countries. In this regard, the present study tries to determine the impact of Information and Communication Technology (ICT) development indicators on trade liberalization in two groups of selected countries of Asian developing member of the Organization of Islamic Cooperation and EuropeanDeveloped members of the Organization for Economic Co-operation and Development during the period 2009-2017. For this purpose, the research model was estimated using panel data and the generalized method of moments. The results showed that the impact of access, use and skills of using ICT on the trade liberalization in both groups of selected countries is positive and meaningful. Also, accordings to the results, in both groups the effect of controlling variables including political globalization and innovation on the trade liberalization  is positive and meaningful and the effect of real exchange rate on is negative and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Liberalization / Information and Communication Technology /
  • Exchange Rate
آق ارکاکلی، آنامحمد.، یحیی‌زاده‌فر، محمود و نوبخت، مهدی. (1395). مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 22، صص 56-37.
اربابیان، شیرین.، یزدانی، مهدی و خلیلی اردلی، صدیقه. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 20، شماره 79، صص 66-35.
بهکیش، محمدمهدی. (1389). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران، نشر نی، چاپ پنجم.
دادگر، یداله و ناجی میدانی، علی اکبر. (1382). شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 8، شماره 29، صص 135-103.
راعی، محسن و راعی، منیره. (1396). ارزیابی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات کالاهای ساخته شده کشورهای منتخب اسلامی. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 2، صص 187-179.
رضوی، سیدعبداله و سلیمی‌فر، مصطفی. (1392). اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 4، شماره 12، صص 32-9.
سلمانی، بهزاد.، محمدزاده، پرویز و ذوالقدر، حمید. (1394). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 2، صص 102-81.
شاه‌آبادی، ابوالفضل.، ترکاشوند، اسحاق و ثمری، هانیه. (1396). وفور منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی: رهیافت GMM. فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره 13، شماره 1، صص 80-55.
علیدوستی، سیروس. (1389). عوامل مؤثر بر توسعۀ فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط. فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات، دوره ۲۵، شماره ۳، صص ۵۲۹- ۵۴۸.
علیزاده، محمد و گل‌خندان، ابوالقاسم. (1392). سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات. فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 4، صص 181-157.
فطرس، محمدحسن.، قربان سرشت، مرتضی و طاهری طلوع، معصومه. (1394). گسترش واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متغیرهای کلان و رشد اقتصادی: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (مطالعه موردی کشورهای اوپک). فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 2، شماره 2، صص 21-1.
گیلن، مائورو. (1380). جهانی شدن، مخرب یا ناتوان. ترجمه محمود دیبایی، ماهنامه آفتاب، شماره 12، صص 33-26.
محمدوند ناهیدی، محمدرضا و سقزچی، پریسا. (1394). بررسی عوامل اقتصادی موثر بر آزادسازی تجاری در ایران تحت شرایط ثبات و بی‌ثباتی. فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 4، شماره 14، صص 28-17.
معتقد، صابر.، رنجبر، همایون و دائی کریم‌زاده، سعید. (1393). رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش‌های صادراتی و غیرصادراتی و رشد اقتصادی در ایران: تعمیم مدل فدر. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هشتم، شماره 4، صص 44-27.
 
Al-Ghamdi, A. A. & Saleem, F. (2016). The impact of ICT applications in the development of business architecture of enterprises. International Journal of Managerial Studies and Research, 4(4): 22-28.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2): 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1): 29-51.
Arize, A. C., Osang, T. & Slottje, D. J. (2008). Exchange-rate volatility in Latin America and it impact on foreign trade. International Review of Economic and Finance, 35(17): 33-44.
Asongu, S. A. & Nwachukwu, J. C. (2017). The role of openness in the effect of ICT on governance. African Governance and Development Institute, Working Paper, WP/17/050.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA.
Blundell, R. & Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 19(3): 321-340.
Demirkan, H., Goul, M. Kauffman, R. J. & Weber. D. M. (2009). Does distance matter? The influence of ICT on bilateral trade flows. Proceedings of the Second Annual SIG Glob Dev Workshop, Phoenix, USA December 14.
Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Institutions, trade and growth. The World Bank Economic Review, 29(6): 221-246.
Foroudia, P., Gupta, S., Sivarajah, U. & Broderic, A. (2018). Investigating the effects of smart technology on customer dynamics and customer experience. Computers in Human Behavior, 80: 271-282.
Grazzi, M. & Jung, J. (2016). Information and communication technologies, innovation, and productivity: Evidence from firms in Latin America and the Caribbea.103-135. DOI: 10.1057/978-1-349-58151-1_4.
Grossman, G. N. & Helpman, E. (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. Europen Economic Review, 35(2-3): 517-526.
Hasanov, Z., Abada, O. & Aktamov, Sh. (2015). Impact of innovativeness of the country on export performance: Evidence from Asian countries. Journal of Business and Management, 17(1): 33-41.
Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press, Princeton.
Kastner, S. L. (2007). When do conflicting political relations affect international trade? Journal of Conflict Resolution, 51(4): 664-688.
Kurihara, Y. & Fukushima, A. (2013). Impact of the prevailing internet on international trade in Asia. Journal of Sustainable Development Studies, 3(1): 1-13.
La Rovere, R. L. (1996). IT diffusion in small and medium-sized enterprises: Elements for policy definition. Information Technology for Development, 7(4): 169-181.
Levenburg, N. M. (2005). Does size matter? Small firms’ use of e-business tools in the supply chain. Electronic Markets, 15(2): 94-105.
Lin, F. (2014). Estimating the effect of the internet on international trade. The Journal of International Trade and Economic Development, 24(3): 409-428.
Liu, L. and Nath, H. K. (2013). Information and communications technology (ICT) and trade in emerging market economies. Emerging Markets Finance and Trade, 49(6): 67-87.
Migiro, S. O. & Ocholla, D. N. (2005). Information and communication technologies in small and medium scale tourism enterprises in Durban, South Africa. Information Development, 21(4): 283-294.
Nkalu, N., Urama, N. E. & Asogwa, F. (2016). Trade openness and exchange rate fluctuations nexus in Nigeria. European Journal of Scientific Research, 138(3): 139-144.
Pohjola, M. (2002). Information technology, productivity, and economic growth: International Evidence and implications for economic development. New York: Oxford University Press.
Sandu, S. & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and innovation on high-tech export. Procedia Economics and Finance, 15: 80-90.
Sharma, P., Davcik, N. S. & Pillai, K. G. (2016). Product innovation as a mediator in the impact of R&D expenditure and brand equity on marketing performance. Journal of Business. Research 69(12): 5662-5669.
Soderbom, M. & Teal, F. (2003). Openness and human capital as sources of productivity growth: An empirical investigation. Working Paper Series/2003-06. Oxford: Centre for Study of African Economics.
Stancik, J. (2006). Determinants of exchange rate volatility: The case of the new EU members. Journal of Economics and Finance, 57(9-10): 414-432.
Tan, Z. A. & Ouyang, W. (2004). Diffusion and impact of the Internet and e-commerce in China. Electronic Markets, 14(1): 25-35.
Temurov, I. & Kilicaslan, Y. (2016). Conflict or distance: What determines the international trade? World Journal of Applied Economics, 2(2): 15-31.
Wang, M. L. & Choi, C. W. (2019). How information and communication technology affect international trade: a comparative analysis of BRICS countries. Information Technology for Development, 25(3): 455-474.
Xing, Z. (2018). The impacts of information and communications technology (ICT) and E-commerce on bilateral trade flows. International Economics and Economic Policy; 15(3): 565-586.
Yaffee, R. (2003). A primer for panel data analysis. Social Sciences, Statistics and Mapping, New York University, 10.
Yushkova E. (2014). Impact of ICT on trade in different technology groups: Analysis and implications. International Economics and Economic Policy, 11(1): 165-177.