نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری حوقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

3 دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

  لایحه جدید تجارت در ماده 479 امکان تشکیل شرکت تک‌عضوی را پذیرفته است. با وجود آن‌که اصل پذیرش این شرکت که با نیازهای تجاری و اقتصادی هماهنگ است، مورد تایید و حمایت می‌باشد، اما  مدونین لایحه در این راستا به نحو صحیح و جامع اقدام ننموده‌اند که این امر می‌تواند سبب ایجاد ابهاماتی در نحوه اداره این شرکت‌ها گردد. از آنجا که امروزه تلاش می‌شود مفهوم شرکت تک عضو در حقوق ایران به رسمیت شناخته شود، ضروری است که جهت موفقیت قانون جدید، میان منافع شرکت‌های تک عضو و حقوق طلبکاران تعادل برقرار گردد. اما در این خصوص ایرادات و کاستی‌های بسیاری وجود دارد و نظام قانونی و چارچوب مشخصی از تأسیس تا انحلال برای این شرکت پیش‌بینی نشده است. از این‌رو اهمیت تحقیق حاضر برخلاف آثار دیگران بررسی شرکت‌های تک‌عضوی در لایحه جدید تجارت و بیان نواقص آن خواهد بود. در این راستا بررسی تطبیقی و پیشرفت‌های کشورهای دیگر می‌تواند کاستی‌های لایحه را به شکل بهتری آشکار سازد. لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می‌نماید که باید مقرراتی راجع به نگهداری سرمایه و تنظیم معاملات پیش‌بینی شود. علاوه بر صلاحیت شخصی شریک، از حیث موضوعی نیز شرکت تک عضو باید دارای محدودیت‌هایی باشد و انجام برخی فعالیت‌ها همچون بانکداری و بیمه در این قالب امکان‌پذیر نباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviews New Trade Bill about Single-Member Companies

نویسندگان [English]

  • milad soltani 1
  • javad shamsi 2
  • hossain hamdi 3
1 kharazmi university
2 University of Judicial Sciences and Administrative Services.
3 phd student
چکیده [English]

The new trade bill has accepted the possibility of forming a single-member company. in Article 479 Although acceptance of this type of lies company, which is coordinated with commercial and economic needs, is approved and supported, but, the writers of the bill have not acted correctly and comprehensively on this issue, which can cause ambiguities in how to run these companies. As efforts are being made to recognize single-member companie in Iranian law, it is essential to compromise between the interests of single-member companies and the rights of creditors for the new law to succeed. Currently there are many shortcomings in  this regards, as there is no legal system or a specific framework to cover the whole life cycle of such companies from the establishment to the dissolution. Thus, the importance of the present study, unlike the other reseachers, is that it examines the subject of  single-member companies in the new trade bill and discusses the related shortcomings.in doing so, studying the experiences of other countries and the basics of commercial law can better reveal the flaws in the bill. Therefore, the present study suggests that regulations related to capital maintenance and transactions regulation should be provided. In addition to the personal competence of the partner, the single member company must have limitations in their scope of activities and they must not be allowed in banking and insurance sectors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Trade Bill / Single
  • Member Companies / Contract Theory / Limited Liability Company
اسکینی، ربیعا(1388). حقوق تجارت(شرکت‌های تجاری)، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران: سمت.
الحیدری، هیوا ابراهیم (2001). شرکه الشخص الواحد ذات المسوولیه المحدود. دراسه مقارنه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2010.
بادکوبه هزاوه، آرش (1394). قواعد حقوقی حاکم بر شرکت‌های تجاری تک نفره، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره76، 181-210.
پاسپان، محمدرضا (1390). حقوق شرکت‌های تجاری، تهران، سمت.
دمرچیلی، محمد و دیگران (1389). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت.
ستوده تهرانی، حسن (1394). حقوق تجارت، تهران، انتشارات دادگستر. 
صقری، محمد (1393). حقوق بازرگانی شرکت‌ها، جلد 1، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
عیسائی تفرشی، محمد و سعیده امیرتیموری (1392). شرکت تجاری تک عضوی و تطور تاریخی آن (مطالعه تطبیقی) پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 1، 169-145.
محمودی، اصغر (1384). تشکیل شرکت با عضو واحد، مجله علوم انسانی، شماره 61، 135-123.
مشایخی، پریسا (1395). ظهور شرکت تک نفره در ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، به راهنمایی  دکتر علی محمد زاده، موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره).
نوری یوشانلویی، جعفر، بانشی، مجتبی (1396). جایگاه شرکت تک عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3، 587-571.
نوری یوشانلویی، جعفر و مجتبی بانشی(1396). جایگاه شرکت تک عضو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، فصلنامه مظالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 3.
 
Alting, Carsten, (1995), piercing the Corporate veil in American and German law- Liability of individuals and Entities: A Comparative View, Tulsa Journal of Comparative and International Law, vol. 2, pp. 187-227.
Banerjee, Nigel, (2015), Single Member Companie-a New Corporate Vehicle Takes Shape http://www. jordanpublishing. co. uk. 
Barry, Philip (2005) Mandatory Financial Disclosure by Private Corporations - An Economic Analysis, Prepared for the OECD International Experts Meeting on Corporate Governance of Non-listed Companies.
Crusto, Mitchell, (2001), Extending the Veil to Solo Entreprenuers: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP), Columbia Business Law Review, Vol. 2, No. 381.
Cohn E. J. and C. Simitis, (1963), “ Lifting the veil” in the Company Laws of the European Continent, the International and Comparative Law Quarterly, Vol. 12, No. 1,(Jan), available at: http://www. jstor. org/stable/756527?seq=10.
Dobson, Jaun M. (1986), “Lifting the Corporate Veil” in Four Countries: The Law of Argentina, England, France, and the United States, International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, issue 4, pp. 839-863
Dine, Janet, Marios Koutsias and Michael Blecher, (2007), Company Law in the New Europe, Cheltenham, Edward Elgar.
EROĞLU, Muzaffer (2008), Single-Member Companies in Turkish Law, Legal Hukuk Dergisi, Issue 64.
Keller, Sandra S., (1999), Piercing the Corporate Veil Among Affiliated Companies in the European Community and in the U. S. ,: A Comparative Analysis of U. S. , German and U. K. Veil Piercing Approaches, American Business Law Journal vol. 36, pp. 73-149.
Miao, Beihui, (2012), A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China, Journal of Politics and Law; Vol. 5, No. 3.
Ribestein Larry E. and Peter V. Letsou, (2007), Business Associations, fifth Edition, Mathew Bender, Times Mirror book.
Radenkovic Jocić, Dragana, (2005), A Single Member Company-convenient Or Not For The Founders Udc 347.72 (4-672): Facta Universitatis Economics and Organization Vol. 2, No 3, pp. 209 – 219.
Sanabria, Bonilla and Fabio Andres, (2009), One Man Corporations: On Purpose of an Actual Debate in Colombian Corporate Law, Revist@ e - Mercatoria, Vol. 7, No. 1.
Tessema, Assamen Mekonnen, (2012), Comparative Single-Member Companies of Germany, France and England: A Recommendation to Ethiopia, Available at SSRN: https://ssrn. com/abstract=2193070.
Worth, Charles and Geoffrey Morse, (2005), Company law, London, International students edition Publisher, 16 edition.