معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق/دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از رایج‌ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می‌باشد. ویژگی‌های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری‌های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری‌ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می‌باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می‌تواند مقر داوری را در چنین داوری‌هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل‌زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم‌وجود مکان فیزیکی در داوری‌های برخط ایجاد مشکل نمی‌کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به‌نظر می‌رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می‌توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که تقنین صریح توسط قانون‌گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criterion of Determining Seat in Online Arbitration

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi 1
  • seyed alireza rezaee 2
1 Assistant Professor of Law/Ferdowsi University of Mashhad
2 Phd Student of Private Law, Faculty of law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the most common methods in dispute resolutions is arbitration and online arbitration is an emerging method in this area. The specific features of this arbitration method have led to many legal debates. Due to the lack of physical location in online arbitration, the way of determining the seat of this type of arbitration should be analyzed. The seat of arbitration is fundamental in defining the legal framework for arbitral proceedings. The basic question of the present research is how and by what criterion the seat of arbitration in such type of arbitration can be determine? The article concludes that if the disputing parties determine seat of arbitration, the parties’ agreement is valid, according to absolute delocalization theory, in spite of the lack of physical location in online arbitration. If the seat is not clearly identified by the parties’ agreement, arbitrator must choose seat of arbitration. Various criteria have been studied in this regard, but it seems that suitability of national legal framework of seat, procedural governing law and party’s choice of judicial forum, are useful for detection of implicit parties’ intention. In spite of suggestion of the abovementioned criteria, the analyses and findings of this article show that explicit regulation by the legislator on this issue is essential

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determining Seat / Online Arbitration / Delocalization Theory
ابوترابی زارچی، محمدحسن (1386)؛ داوری بر خط و مسائل حقوقی آن، پایان نامه ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
اسکینی، ربیعا (1368)؛ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 11.
السان، مصطفی (1385)؛ مسائل حقوقی داوری آن لاین، مجله نامه حقوقی مفید، شماره دوم.
توسلی نائینی، منوچهر، بدری زاده، سیما (1391)؛ داوری تجاری بین‌المللی در فضای مجازی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره اول.
جعفری، فیض ا... (1389)؛ جایگاه مقر در داوری تجاری بین‌المللی، پایان نامه دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.
جنیدی، لعیا (1376)؛ قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر.
حبیب زاده، طاهر (1390)؛ حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک(مطالعه تطبیقی)، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلد سوم، چاپ اول: تهران.
شیروی،عبدالحسین (1393)؛ داوری تجاری بین‌المللی،چاپ سوم،تهران، ناشر سمت.
صدیقی، بهاره، نعیمی، سید مرتضی (1395)؛ آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره بیست و یکم، صص 263-293.
عبدالهی، محبوبه؛ شهبازی‌نیا، مرتضی (1388). سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 16، صص 123-131.
کاتوزیان، ناصر (1371). حقوق مدنی اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، شرکت انتشار: تهران.
کاتوزیان، ناصر (1385)؛ حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار جلد اول: تهران،.
قربانوند، محمدباقر (1389)؛ حقوق تجارت الکترونیک، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، انتشارات جاودانه (جنگل)، چاپ اول.
قنبری، علیرضا (1393). حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جاودانه (جنگل)، چاپ اول.
مافی، همایون، کاویار، حسین (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام‌های حقوقی آمریکا، اتحادیه اورپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1.
نیکبخت، حمیدرضا (1393)؛ داوری تجاری بین‌المللی آئین داوری، موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی، چاپ سوم،تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 
Asouzu, Amazu A (2004); International Commercial Arbitration And African States Practice, Participation And Institutional Development, Cambridge University Press, First Published.
Blackaby Nigel (2009); Partasides Constantine, Hunter Martin, Redfern Alan, Redfern and Hunter on International Arbitration ,5th Edition, Oxford University Press.
Brown, Kate (2003); The Availability of Court-Ordered Interim and Conservatory Measures in Aid of International Arbitration in the United States of America and France A Comparative Essay, International Trade and Business Law Review, No 135.
Brunet Edward; Speidel Richard, Sternlight Jean, Ware Stephen, (2006), Arbitration Law in America A Critical Assessment, Cambridge University Press, First published.
Busch, Marc (2007); Overlapping Institutions, Forum Shopping, and Dispute Settlement in International Trade, International Organization, Vol 61.
Bělohlávek, Alexander (2013); Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration as an Outdated Myth, 31 ASA Bulletin, Issue 2, pp. 262–292.
Chandru Ganesh (1999); Arbitration as a Dispute Resolution Mechanism for the Domain Name System, paper presented at World Intellectual Property Organization’s Regional Consultation on the Internet Domain Name Process held at Singapore.
De Ly, Filipe (1991); The Place Of Arbitrator In The Conflict Of Law Of International Commercial Arbitration: An Exercise In Arbitration Planning, International Law And Business, No 48.
Dharmananda Kanaga (2002); The Unconscious Choice: Reflection on Determining the Lex Arbitri, Journal of International Arbitration, Vol. 19, No. 2.
Dicey and Morris (1958); The Conflict of Laws, 7th Edition, Sweet & Maxwell.
Fry, Jason (2011); Arbitration and Promotion of Economic Growth and Investment, 13 European Journal of Law Reform.
Gaillard, Emmanuel, Savage John, Fouchard Philippe (1999); Goldman Berthold on International Commercial Arbitration, The Hague: Kluwer Law International.
Girsberger, Daniel (2002); The Interest And Jurisdiction Based On Contract, European Journal of Law Reform.
Girsberger, Daniel, Schramm Dorothee (2002); Cyber Arbitration, European Business Organization Law Review, Volume 3, Issue, pp. 611-628.
Gusy, Martin (2011); Hosking, James, Schwarz, Franz, A Guide to the ICDR International Arbitration Rules, Oxford University Press, First published.
Halla, Slavomir (2011); Arbitration Going Online - New Challenges In 21st Century?, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol 5.
Haloush, Harriham (2008); Jurisdictional Dilemma In Online Disputes: Rethinking Traditional Approaches, The international lawyer, No 1129.
Herboczková, Jana (2001); Certain Aspects of Online Arbitration, available at: https: www.law.muni.cz,sborniky,dp08,files ,pdf,mezinaro,herboczkova .pdf.
 Hill, Jonathan (2014);  Determining The Seat Of An International Arbitration: Party Autonomy And The Interpretation Of Arbitration Agreements, International And Comparative Law Quarterly , Volume 63 , Issue 03.
Hill, Richard (1999). On-line Arbitration: Issues and Solutions, Arbitration International, Volume 15, Issue 2, Pages 199–207, Available at: https://doi.org/10.1093/arbitration/15.2.199
Hirsch A (1979); The Place of Arbitration and the Lex Arbitri, Dispute Resolution Journal - Vol. 34, No. 3.
Kaufmann Kohler, Gabrielle (1998); Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of Arbitration in AJ van den Berg Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, Icc International Conference.
Kaufmann  Kohler, Gabrielle (1998); “Le Lieu De L’arbitrage À L’aune De La Mondialisation: Réflexions À Propos De Deux Formes Récentes D’arbitrage”, Revue De L’arbitrage, No 3, p.517-536.
Kuner, Christopher, Morrison & Foerster (2000);Legal Obstacles To Adr In European Business To Consumer Electronic Commerce, OECD Presentation, available at http: www.odrnews.com ,library.html.
Lord Collins et al (2012); Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws, 15th edition, Sweet & Maxwell.
Lynch, Katherine (2003); the Forces of Economic Globalization: Challenges To The Regime Of International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
Manevy, isabelle (2001); Online Dispute Resoloution What Future?, Available at: lthoumyre.chez.com /uni/mem/1.
Margaret l. Moses (2008); The Principles And Practice Of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.
Nicolas De Witt (2001);Online International Arbitration: Nine Issues Crucial To Its Success, The American Review Of International Arbitration, Vol 12, No 441.
Philippe, Mirèze (2015); Hypochondria About the Place of Arbitration in Online Proceedings, Available at: http:// arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/09/16.
Redfern Alan (1995); Arbitration And The Courts: Interim Measures Of Protection--Is The Tide About To Turn? 30 Tex. Int›l L.J. 71, 80.
Redfern Alan (1999);  Hunter Martin, Law And Practice Of International Commercial Arbitration, Thomson Professional Publication, 3th Edition.
Sarcevic, Petar (1989); Essays on International Commercial Arbitration, Graham & Trotman Martinus Nijhoff  Publication.
Schellekens, M.H.M (2002); Online Arbitration and E-commerce, Electronic Communication Law Review 9, pp. 113-125.
Sewart Karen and Matthews Joseph (2010); Online Arbitration Of Cross-border, Business To Consumer Disputes, University Of Miami Law Review, Vol. 56.
Tiffany, Lanier (2000); Where On Earth Does Cyber-Arbitration Occur?: International Review Of Arbitral Awards Rendered Online, Ilsa Journal Of International & Comparative Law, vol. 7.
Tweeddale Keren & Tweeddale Andrew (2005); Arbitration of Commercial Disputes, International and English Law and Practice, Oxford University Press.
Yüksel, Armağan ,Ebru Bozkurt (2007); Online International Arbitration, Ankara Law Review Vol 4, No 1.