دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 1-247 

مقاله پژوهشی

بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران

صفحه 1-34

احمد جعفرنژاد؛ علی سجادی‌پناه؛ سیدرحیم صفوی میرمحله؛ مهدی اجلی