دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، شهریور 1388 

مقاله پژوهشی

اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

صفحه 1-24

حمید ابریشمی؛ ابراهیم گرجی؛ مهدی احراری؛ فرزانه نجفیان


ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

صفحه 59-95

زورار پرمه؛ میرعبداله حسینی؛ احمد نبی زاده؛ حمیدرضا محبی