دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 1-245 

مقاله پژوهشی

تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 157-199

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی؛ رضا محسنی