شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه، وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود . باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار وم یزان سوددهی بنگاه اقتصاد ی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفادا ری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، مدل سازمان ها ی پاسخگو ی سر یع بر پایه شش بعد رقابتی : قیمت، کیفیت، زمان، خدمات، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان، بررسی و آزمون می شود، لذا سطح وفاداری مشتریان در فروشگاههای زنجیره ای شهروند با توجه به اهمیت توزیع کالا در سطح جامعه و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای برای اصلاح نظام توزیع، موردتحلی ل قرار می گیرد. جامعه آمار ی تحق یق مشتریان شرکت شهروند است، نمونه آمار ی مطابق روش خوشه ای طبقه بندی تصادف ی به حجم ۱۵۰ نفر است . براساس تحل یل داده ها : هر یک از ابعادششگانهمدل سازمانها ی پاسخگو ی سر یع بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند موثر است . میزان تأثیر ابعاد مدل مذکور بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند نیز متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing Key Factors for Customer Loyalty Based on FRO

نویسندگان [English]

  • mohammadreza hamidizadeh 1
  • seyed masomeh ghamkhari 2
1
2
چکیده [English]

Today, customer loyalty is a key success factor for business. Increasing Customer loyalty, MKT share and profitability will go up. MKT intuition based on planning and related strategies to catch more Customer loyalty will decrease risk and increase long run benefits. The article survey fast response organization based on six competitive dimensions: price, quality, time, services, flexibility, and reliability. Statistical population is Shavand's customer in Tehran. The research used randomly cluster stratified sample which its size is 150 customers. The test results emphasis on six dimensions of fast response organization for Customer loyalty with different preferences.