ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب در کشور می باشد که با توجه به ماهیت آن، پژوهشی توصیفی و پیمایشی است . مدل در دانشگاههای کشور و با مطالعه ی نگرش دانشجویان و استادانی که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی کتاب داشته اند، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت . نمونه آماری در این تحقیق از نوع خوشه ای و مشتمل بر ۳۸۴ دانشجو و استاد از ۱۲ دانشگاه کشور بوده است . نتایج نشان داد به ترتیب چهار فرضیه ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب، امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی و همچنین کاهش هز ینههای معامله با کسب ۶۵ در سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شده است . / ۶۸ و ۷۲ /۶۵ ،۶۹/۳۲ ،۷۳/ میانگین نمرات ۴۱ ضمن آن که شاخص به روز بودن اطلاعات، بیشترین و شاخص امکان ارائه تخفیف در انجام معامله، کمترین میانگین نمره را در میان ۱۶ شاخص مورد مطالعه کسب نمودند . همچنی ن متغیر ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تنها متغیری بوده است که با تمام متغیرهای جنسیت،تحصیلات، میزان آگاهی های فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه، رابطه معنی دار داشته است که این نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این متغیر می باشد . همچنین نتایج نشان داد فرضیه های ت حقیق با شدت بیشتری از سوی دانشجویان نسبت به استادان، مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Conceptual Model for Book Purchasing via the Internet and Evaluation of It in Iran's Universities

نویسندگان [English]

  • mahmod jafarpour 1
  • hossein rahmanseresht 2
1
2
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a conceptual model for Book Purchasing via the Internet (BPI) and evaluate it in Iran. By the nature of the study, a descriptive/survey study was done for this investigation. The model was studied and tested by an investigation about attitudes of universities, professors and students having at least one BPI experiment. Statistical sample is of cluster type and consists of 384 professors and students from 12 universities of the country. Results of the research demonstrated that four hypotheses which are: organizing informative communication, facilitating the process of book selection and access, protecting information security and private sanctum and reducing transaction cost, were accepted respectively by the average score of 73.41, 69.32, 68.65, 65.72 at reliability level of 99%. Meanwhile the index of updated information and the index of discount possibility got the lowest average score among 16 investigated indexes. The variable of organizing informative communication was the only variable that had a meaningful relation to all variables of sex, education and the knowledge of IT and computer application, that shows the importance of this variable. The results also showed that the research hypotheses were accepted by students more extremely than professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-COMMERCE / E-SHOPPING / CONSUMER BEHAVIOR / ATTITUDE / BOOK