بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصادی

چکیده

تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه در بیشتر جوامع توسعه یافته و حتی درحال توسعه مطرح می باشد. در سال های اخیر با طرح پدیده "جهانی شدن " و کاهش شدید موانع زمانی و مکانی در داد و ستدهای جهانی دولت ها به منظور ورود در بازارهای جهانی و بهره مندی از مزایای تجارت آزاد توجه بیشتری را به یکپارچه سازی های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی معطوف داشته اند. بررسی تأثیر انواع یکپارچه سازی ها بر متغییر های کلان مانند رشد اقتصادی کشورهای عضو، علاوه بر دولت ها مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی نیز قرار گرفته است. در این مقاله ب ا استفاده از مدل بادینگر تأثیر یکپارچه سازی سازمان کنفرانس اسلامی بر رشد اقتصادی هشت کشور منتخب این سازمان (ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه، پاکستان، مصر، عربستان و کویت ) در دوره زمانی ۲۰۰۴  ۱۹۹۴ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی است علیرغم آنکه سازمان کنف رانس اسلامی نوعی یکپارچه سازی فرهنگی است که بر مبنای اشتراکات فرهنگی و ایدئولوژیکی و نه انگیزه های اقتصادی شکل گرفته است، اما تجارتدرون گروهی هشت کشور مورد بررسی، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد آن ها دارد، که البته با توجه به ضرایب بدست آمده میزان این تأثی ر در مقایسه با تجارت کشورهای فوق با سایر کشورها به دلیل عدم تشکیل یکپارچه سازی افتصادی میان هشت کشور مذکور زیاد و درآمد GDP نیست. همچنین بررسی دو شاخص مؤثر و مهم در ایجاد یکپارچه سازی نظیر سرانه در میان کشورهای اسلامی حاکی از آن است که هشت کشور مورد بررسی این تحقیق به لحاظ دو شاخص فوق ازتشابه زیادی برخودار بوده که این امر نیز می تواند تحقق یکپارچه سازی اقتصادی را میان این کشورها امکان پذیر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of OIC Integration on Economic Growth of Selected Members

نویسندگان [English]

  • abolghasem mahdavi 1
  • hora majdrezaei 2
چکیده [English]

Since long trade has been considered as an engine of growth and development , thus playing a significant role in economic activities. In recent years ,after the introduction of "globalization" and elimination of economic and political boundaries, governments have increasingly focused on economic, political and even cultural integrations in order to enter the global markets and benefit from free trade. Many researchers have investigated the effects of integrations on macroeconomic variables such as economic growth of their members and have reached various conclusions by investigating different types of integrations (e.g. North-North agreement , South-South agreement and North-South agreement ). In this study we have investigated the effect of Organization of Islamic Conference as a South - South cooperation on economic growth of its member countries. we have used Badinger’s model to investigate the effect of economic relations on the growth of eight selected countries (Iran, Indonesia, Malaysia, Turkey, Pakistan, Egypt, Saudi Arab and Kuwait) for the period of 1994- 2004. The result indicates that although Organization of Islamic Conference is a cultural integration, commercial relations of these eight prominent countries of the organization have meaningful positive effect on their growth though this influence is not significant. One possible explanation could be the fact that these countries have not yet taken the necessary influential steps towards economic integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECONOMIC INTEGRATION / ECONOMIC GROWTH / ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE / COMMON MARKET