اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۸۵ با استفاده از آمار مهاجرت مغزها از ایران به ایالات متحده آمریکا است . طبق مبانی تئوریکی و مطالعات تجربی، سرمایه انسانی عامل بسیار مهم در رشد اقتصادی است و مهاجرت مغزها به عنوان یک نقص در تشکیل سرمایه انسانی، می توا ند بر رشد اقتصادی تأثیر معکوس داشته باشد. نتایج تجربی این مطالعه بیانگر آن است که تاثیر متقابل متغیر مهاجرت مغزها با انقلاب اسلامی بر رشد اقتصادی منفی و بسیار معنی دار است . به عبارت دیگر مهاجرت مغزها نقش فوق العاده مهم و در عین حال بازدارنده در تولید و رشد اقتصادی ایران دارد . همچنین در کنار عامل تولید نیروی کار، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و سرمایه انسانی نیز که ابزارهای بسیار مهم حصول به اقتصاد دانش محو ر می باشند، در تابع تولید اقتصاد ایران اثر مثبت و مستقیم دارند و بجز متغیر انباشت تحقیق و توسعه خا رجی که اثر معناداری بر تابع تولید ایران ندارد، سایر متغیرها از سطح معنی داری خوبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Brain Drain on Economic Growth (A case study of Iran)

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • roghayeh pouran 2
چکیده [English]

We focus on the impact of brain drain on economic growth of Iran in during 1338- 1385. We use the U. S statistical yearbooks of the immigration. Theorical and empirical literature show that human capital has an important effect on economic growth, and the brain drain as a shortcoming effect on human capital formation, has inverse effect on economic growth. The empirical results indicate that brain drain has non-linear effect on economic growth of Iran (multiplication of dummy variable of Islamic Revolution and brain drain, and this effect is negative and highly significant. Labor force and moreover domestic and foreign R&D capital stocks and human capital that are important means in knowledge economy, have positive and direct effect in production function of Iran, except the foreign R&D capital stock that is not significant in production function of Iran, others are significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • HUMAN CAPITAL / BRAIN DRAIN / DOMESTIC AND FOREIGN R&D STOCK / ECONOMIC GROWTH