شبیه سازی تأثیر الکترونیکی کردن زنجیره تأمین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، تأثیر الکترونیکیکردن یک زنجیره تأمین بینالمللی شامل فرستنده کالا، گمرک و توزیع کننده داخلی و خرده فروش، بر سطح رضایتمندی مشتری، مورد بررسی قرار میگیرد. سه پارامتر به عنوان سطح رضایتمندی مشتری در نظر گرفته شده است که عبارتند از: سطح موجودی زنجیره، سطح سرویسدهی و اثر شلاقی. در این زنجیره تأمین بینالمللی، گمرک به عنوان یک گلوگاه در نظر گرفته شده است، که سبب تأخیرزمانی در رساندن کالا از فرستنده به توزیع کننده می شود . الکترونیکیکردن گمرک می تواند از زوایای م ختلفی مانند مانیفیست الکترونیکی و.. مورد بررسی قرار گیرد. بدلیل محدودیتهای ذکر شده در متن مقاله، گمرک الکترونیکی از جنبه به اشتراکگذاری اطلاعات در این تحقیق مدنظر مراحل ترخیص on-line قرارگرفته است . بدین معنی که دریافت کننده کالا به صورت کالای خود را مشاهد ه کرده ولذا زمان دقیق ترخیص کالای خود را می داند و این موضوع در شبیه سازی و کنترل موجودی زنجیره به عنوان یک فاکتور مهم وارد می شود. بدین منظور،ابتدا در زنجیره تأمین معرفی شده، ودر ا دامه برای اندازه گیری تأثیر الکترونیکیکردن زنجیره تأمین Awesim از تکنیک شبیهسازی با استفاده از نرم افزار ،RosettaNet بینالمللی با استفاده از استفاده می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که الکترونیکی کردن زنجیره، تأثیر محسوسی بر افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیرههای بینالمللی می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Impact of E-global Supply Chain Including Customs, to Enhance the Level of Customers Satisfaction of Electronic Products by Means of Rosettanet

نویسندگان [English]

  • isa nakhaei 1
  • abdoreza saei 2
1
2
چکیده [English]

In this study, the impact of e-global supply chain, including shipper, customs, distributor and retailer on customer satisfaction level is investigated which consists of level of inventory, level of service and bullwhip effect. In this global supply chain, customs is assumed as a bottleneck which causes delay in lead- time of goods from the shipper to the distributor. E-customs could be investigated in different aspects such as e-manifesting and…. Due to some limitations mentioned in paper text, information sharing aspect of e–customs is considered in this research. Meaning that goods receiver, is able to be aware of stages of clearance online, and so knowing the time of goods clearance, this issue is a critical factor in simulation and inventory control in global supply chain. To reach this aim, at first the Rosettanet is introduced as a new model in the scope of e-commercial process in supply chain. Furthermore, to evaluate the influence of e-global supply chain by means of Rosettanet, the simulation technique by using the AWESIM software is applied. The results of simulation show that e-global supply chain highly enhances the level of customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / E-CUSTOMS / EDI / ROSETTANET